Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Wyprawka szkolna 2012/2013

Wójt Gminy Trzcianne informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na zakup podręczników uczniom szkół podstawowych kl. I-IV oraz uczniom niepełnosprawnym szkół podstawowych i gimnazjum.

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY TRZCIANNE

w sprawie warunków udzielania pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” w zakresie dofinansowania zakupu podręczników

Nowa podstawa programowa wiąże się z koniecznością dopuszczenia do użytku nowych podręczników szkolnych, a zatem uczniowie nie będą mogli odkupić książek od starszych kolegów. Wychodząc naprzeciw najuboższym uczniom, Rada Ministrów w dniu 14 czerwca 2012 r. podjęła uchwałę Nr 93/2012 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna” oraz wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 21 czerwca 2012r. (Dz. U. poz. 706). Rozporządzenie obowiązuje od 6 lipca 2012 r.

Których uczniów obejmie program?

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników ma być udzielana uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2012/2013 w:

-         klasach I–IV szkoły podstawowej,

-         klasach I–IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

-         klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,

-         klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

-         klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

-         klasie I liceum plastycznego,

-         klasie I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, jest udzielana uczniom:

1)      słabowidzącym,

2)      niesłyszącym,

3)      z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

4)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–3 – posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

 

3. O przyznaniu pomocy decyduje kryterium dochodowe – 351,00 zł na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie do zakupu podręczników może zostać przyznane uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351,00 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

 

4. Pomocy udziela się uczniom klasy I szkoły podstawowej i uczniom klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego (504,00 zł) na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

5. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pomoc może być udzielona uczniom, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe 351,00 zł na osobę w rodzinie.

Liczba takich uczniów, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów, z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz uczniów szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Maksymalna wartość przyznanej pomocy

6. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

1)      180 zł – dla ucznia klas I–III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

2)      180 zł – dla ucznia: a

a)      słabowidzącego,

b)     niesłyszącego,

c)      z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c – posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I–III szkoły podstawowej lub w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

3)      210 zł – dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej, dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla ucznia klasy I ogólnokształcącej szkoły baletowej;

4)      210 zł – dla ucznia:

a)      słabowidzącego,

b)     niesłyszącego,

c)      z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c – posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV–VI szkoły podstawowej, w klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły baletowej;

5)      325 zł – dla ucznia:

a)      słabowidzącego,

b)     niesłyszącego,

c)      z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c – posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum, w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I–III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;

6)      352 zł – dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla ucznia klasy I liceum plastycznego oraz dla ucznia klasy VII ogólnokształcącej szkoły baletowej;

7)      352 zł – dla ucznia:

a)      słabowidzącego,

b)     niesłyszącego,

c)      z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

d)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a–c – posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, w liceum ogólnokształcącym, w klasach II–III liceum profilowanego, w technikum, w klasach II–III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i w klasach II–III technikum uzupełniającego oraz w klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w liceum plastycznym i w klasach VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Procedura przyznawania dofinansowania

Wniosek o udzielenie pomocy składa się do dyrektora szkoły, w której uczeń rozpoczyna naukę w roku szkolnym 2012/2013. Z wnioskiem mogą wystąpić:

·         rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy) ucznia,

·         nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych ucznia.


Termin składania wniosków: do dnia 14 września 2012.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej lub klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w punkcie 2, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w punkcie 5, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Dyrektor szkoły, w tym szkoły prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialne-go lub przez osoby fizyczne, sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym uczniów, o których mowa w punktach 2 i 5, oraz przekazuje ją odpowiednio wójtowi gminy, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.

Po otrzymaniu listy uczniów, w tym listy uczniów szkół prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, wójt gminy, informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy, o których mowa w punkcie 5.

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków dotyczących uczniów, o których mowa w punkcie 5, oraz zgodnie z informacją otrzymaną od wójta o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę.

Zwrot poniesionych kosztów – na podstawie potwierdzenia zakupu

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gminy, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, zwraca odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na siedzibę szkoły.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów (np. przez radę rodziców) koszty zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, zwracane są rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu potwierdzenia zakupu do wysokości wartości pomocy, zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.


Podstawa prawna:

·         Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – art. 90u ust. 1 pkt 1, ust. 4 pkt 1.

·         Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) – art. 7, art. 8.

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. poz. 706).

·         Uchwała Nr 93/2012 Rady Ministrów z 14 czerwca 2012 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

 

Do pobrania:
Wniosek o przyznanie pomocy