Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański ruszają kolejne nabory wniosków. Wsparcie, w zależności od typu konkursu, kierowane jest do podmiotów z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) lub realizujących projekty na obszarze LSR, który obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

 

Najbliższe konkursy ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWP na lata 2014-2020:
1. Nabór nr 10/2017 – Rewitalizacja na poziomie lokalnym (typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali). Termin naboru: 26.05.2017r.-20.06.2017r. Limit środków: 2.964.715,91 zł (nabór ogłoszony).
W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:
- uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
- ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
- udostępnienie terenów dla mieszkańców.
2. Nabór nr 12/2017 – Infrastruktura edukacyjna (typ projektu nr 10 – Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego). Termin naboru 05.06.2017r. - 23.06.2017r. Limit środków: 540.000 zł (nabór ogłoszony).
W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:
- utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;
- dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
3. Nabór nr 16/2017 – Infrastruktura ochrony środowiska (typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu). Termin naboru: 26.06.2017r.-10.07.2017r. Limit środków: 800.481 zł (nabór zostanie ogłoszony do dnia: 09.06.2017 r).
W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację:
- projektów związanych z łagodzeniem skutków zmiany klimatu sprzyjających odbudowie cennych ekosystemów;
- zbiorników retencyjnych;
- projekty rozwijające infrastrukturę związaną z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, m.in. szlaki turystyczne, mała infrastruktura turystyczna, z zastrzeżeniem, że projekty będą bezpośrednio i silnie związane z promowaniem biologicznej i przyrodniczej różnorodności (wraz z działaniami z zakresu edukacji ekologicznej).
4. Nabór nr 17/2017 – Infrastruktura społeczna (typ projektu nr 8 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej). Termin naboru: 30.06.2017r.-21.07.2017r. Limit środków: 500.000 zł (nabór zostanie ogłoszony do dnia: 14.06.2017 r).
W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów z zakresu infrastruktury społecznej, w szczególności:
- infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży, świadczące usługi z zakresu aktywizacji dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa;
- infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi);
- modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług;
- projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Najbliższe konkursy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020:
1. Nabór nr 13/2017 – Programy Aktywności Lokalnej. Termin naboru 12.06.2017r.-26.06.2017r. Limit środków: 1.530.253,75 zł (nabór ogłoszony). W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 6 Programy Aktywności Lokalnej zgodnie z SzOOP RPOWP na lata 2014-2020 tj. wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji.
2. Nabór nr 14/2017 – Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach WTZ. Termin naboru 19.06.2017r.-04.07.2017r. Limit środków: 173.782,50 zł (nabór ogłoszony). W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 8 zgodnie z SzOOP RPOWP na lata 2014-2020 tj.: Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ poprzez: 8b) wsparcie usługami aktywnej integracji nowych osób w istniejących WTZ; wsparcie dotychczasowych uczestników WTZ nową ofertą w postaci usług aktywnej integracji.
3. Nabór nr 15/2017 – Wysoka jakość edukacji przedszkolnej. Termin naboru 19.06.2017r.-04.07.2017r. Limit środków: 267.956,25zł zł (nabór ogłoszony).

Najbliższe konkursy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
1. Nabór nr 11/2017 - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Leader). Termin naboru: 05.06.2017r.-23.06.2017r. Limit środków: 600.000 zł (nabór ogłoszony). Wsparcie skierowane do osób, które planują założenie działalności gospodarczej. Wysokość premii wynosi 60.000 zł.

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na naszej stronie internetowej: www.biebrza-leader.pl (zakładka Konkursy).

W przypadku pytań dotyczących ww. naborów zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura LGD-Fundusz Biebrzański pod nr tel.: 85 71-28-307.

Lokalna Grupa Działania- Fundusz Biebrzański
Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola
www.biebrza-leader.pl , tel./faks: 85 71-28-307