Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Inwestycje

Rok 2008

1. Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne. Wykonano kanał sanitarny grawitacyjny i tłoczny na długości 3011 m i 4 szt. przepompowni ścieków. Łączna wartość wykonanych prac w roku 2008 r. wyniosła 869.065,39 zł w tym: dotacja Fundacji EkoFundusz (netto) – 625.000,00 zł, środki własne – 98.025,39 zł + Inspektor nadzoru 8.540,00 zł, zwolnienie z podatku VAT 137.500,00 zł.

2. Wykonano przebudowę ulicy Szkolnej w Trzciannem (asfalt + chodnik z polbruku) na długości 167 mb o wartości Brutto 139.020,54 zł – środki własne.

3. Wykonano przebudowę drogi dojazdowej do pól we wsi Niewiarowo na długości 1522 mb. o wartości brutto 135.630,67 zł (z tego datacja Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 60.000,00 zł).

Rok 2007

1. Przebudowano gminną drogę dojazdową do pól we wsi Brzeziny na dł. 420 m. Wartość brutto inwestycji 42.700,00 zł w tym: dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 20.000,00 zł.

2. Przebudowano odcinek drogi powiatowej oraz przebudowano odcinek drogi gminnej we wsi Chojnowo o długości 1919 m. Wartość brutto inwestycji wyniosła 763.439,10 zł, w tym: dofinansowanie z ZPORR 509.385,31 zł i z budżetu państwa 67.918,04 zł.

Rok 2006

1. „Modernizacja i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzciannem”. Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 1 lutego 2006 roku. Zakończenie i przekazanie do użytku nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2006 roku. Wartość netto – 135 978,67. Podatek VAT –29 915,31.

Wartość brutto (koszty kwalifikowalne) 165 893,98 w tym: łącznie do refundacji – 132 715,00 zł, łącznie środki własne gminy – 33 178,98 zł.

2. „Zagospodarowanie terenu zieleni urządzeniowej w pasie drogi publicznej – skwerku w Trzciannem”.

Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 10 marca 2006 roku. Zakończenie i przekazanie do użytku nastąpiło w dniu 29 września 2006 roku. Wartość netto – 325.378,69. Podatek VAT – 71.583,31. Wartość brutto 396.962,00 w tym: koszty kwalifikowalne – 360.667,00, koszty niekwalifikowalne – 36.295,00. Łącznie do refundacji – 288.533,00 zł. Łącznie środki własne gminy – 108.429,00 zł.

3. Przebudowano drogę wsi wsi Pisanki. Łączna wartość inwestycji 222.330,38 zł.

4. Wykonano oświetlenie uliczne we wsi Nowa Wieś na łączną wartość 96.867,06 zł.

5. Oddano do użytku salę gimnastyczną w Trzciannem wraz z kompleksem boisk. Łączny koszt budowy wyniósł 3.038.000,00 zł (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.400.000,00 zl, dotacja z PFRON 450.000,00 zł).

Rok 2005

 1. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Laskowcu wraz z siecią wodociągową”. Woda doprowadzona zostanie do wsi: Laskowiec, Kleszcze, Brzeziny, Giełczyn, Kołodzieje. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.
 2. Rozpoczęto bodowe Sali Gimnastycznej wraz z kompleksem boisk w Trzciannem.

Rok 2004

 1. „Promocja wykorzystania biomasy w gminie Trzcianne”(modernizacja 41 kotłowni indywidualnym mieszkańcom gminy Trzcianne z węglowych na opalane biomasą, budowa wiaty na drewno, zakup rębaka zawieszanego oraz łuparki hydraulicznej klinowej) – wartość całkowita 560.966,97 zł.
 2. Rozbudowa zaplecza do obsługi programu pozyskiwania biomasy (ciągnik, dwie przyczepy, kosiarka do wykaszania poboczy, ładowacz, prasa kostkująca, kosiarka rotacyjna bębnowa, budowa wiaty magazynowej, utwardzanie placu manewrowego) – wartość 315.900,00 zł (dotacja EkoFundusz).
 3. Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Trzciannem na kwotę 95.303,00 zł.

Rok 2003

Inwestycje zrealizowane w ramach programu SAPARD:

 1. Wybudowano sieć wodociągową i przyłącza domowe kolonistom wsi Niewiarowo – koszt 177.199 zł (wartość przetargowa 166.499,36) w tym: fundusze pomocowe SAPARD 118.215 zł; wkład ludności 25.000 zł; śr. własne gminy 36.984 zł.
 2. Modernizacja drogi gminnej Trzcianne – Wyszowate o dł 5,5 km – koszt 333.039,29 zł. w tym: 97.000 zł śr. własne budżetu i fundusze pomocowe SAPARD 236.039 zł.
 3. Wybudowano 53 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianne – wartość 666.384 (wartość przetargowa 664.310,38 zł.) w tym: fundusze pomocowe SAPARD 486.203 zł; wpłaty ludności 76.051 zł; dotacja z WFOŚiGW 50.000 zł; środki własne budżetu 54.130 zł.

Inne inwestycje:

 1. Wybudowano oczyszczalnie ścieków przy Szkołach Podstawowych w Brzezinach i Starych Bajkach na kwotę 49.926 zł w tym: dotacja z WFOŚiGW 36.360 zł i śr. własne budżetu 13.566 zł.
 2. Opłacono końcowe faktury za rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej w Trzciannem – 331.584 zł śr. własne budżetu.
 3. Rozpoczęto realizacje modernizacji 41 kotłowni węglowych na opalane biomasą w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Trzcianne 145.586 zł w tym: dotacja z NFOŚiGW 90.000 zł i środki pochodzące z nagrody 55.586 zł (nagroda w konkursie Nasza Gmina w Europie 250.000 zł).

Rok 2002

 1. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Zubole – koszt całkowity 508.560,50 zł.
 2. Trwały prace przy remoncie i modernizacji Szkoły Podstawowej w Trzciannem – koszt 746.228,00 zł.
 3. Remont i modernizacja dróg gminnych – koszt 17.900,00 zł.
 4. Modernizacja drogi do pól i łąk we wsi Krynica i opracowanie dokumentacji na drogę Trzcianne – Wyszowate – koszt 39.259,00 zł.

Rok 2001

 1. Rozpoczęcie remontu i modernizacji Szkoły Podstawowej w Trzciannem – wartość inwestycji wg umowy 1.237.711 zł. W 2001 roku wydatkowano 236.854,00 zł.
 2. Z myślą o wodociągowaniu wsi Laskowiec, Brzeziny i Giełczyn wybudowano studnie głębinową we wsi Laskowiec – koszt 74.681,06 zł.
 3. Rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Zubole – koszt 73,800,00 zł.
 4. Wykonano 11 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – koszt 95.836 zł.
 5. Dokonano modernizacji kotłowni węglowych na kotłownie opalane drewnem i jego odpadkami w Szkołach Podstawowych w Nowej Wsi i Starych Bajkach oraz w budynku wolnostojącym będącym własnością gminy wraz z siecią cieplną do budynku Urzędu Gminy. Łączny koszt 236.279,86 zł.
 6. Dokończenie budowy wodociągu we wsi Mroczki – koszt 176.386,00 zł.
 7. Wykonano modernizację, budowę i remont dróg rolniczych położonych na terenie gminy – koszt 15.326,00zł.
 8. Wybudowano drogę dojazdową do pół i łąk we wsi Krynica – wartość 32.100,00 zł.

Rok 2000

  1. Budowa Gimnazjum w Trzciannem na kwotę 3.393.116,00 PNZ.
  2. Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Trzciannem wraz z budową dwóch stalowych zbiorników wyrównawczych i przepompownią II stopnia - wartość 324.324,03 PNZ.
  3. Budowa wodociągu we wsi Chojnowo o długości 5,7 km na wartość 186.936,00 PNZ.
  4. Budowa wodociągu we wsiach Pisanki, Milewo, Boguszki, Mroczki o długości 9,2 km na wartość 761.121,48 PNZ.
  5. Modernizacja drogi dojazdowej do pól i łąk we wsi Nowa Wieś na wartość 31.030,00 PNZ.
  6. Naprawa bieżąca dróg gminnych na wartość 12.000,00 PNZ.
  7. Modernizacja dogi Pisanki - Niewiarowo na wartość 5.000,00 PNZ.

   Rok 1999

   1. Budowa kanalizacji we wsi Zucielec na kwotę 129.990,00 PNZ.
   2. Budowa wodociągu Kulesze - Wilamówka na kwotę 123.892,00 PNZ.
   3. Budowa wodociągu Mońki - Niewiarowo na kwotę 185.036, 00 PNZ.
   4. Rekultywacja drogi Laskowiec - Kleszcze na kwotę 29.906,50 PNZ.
   5. Modernizacja drogi we wsi Zajki na kwotę 97.433,50 PNZ.
   6. Modernizacja drogi we wsi Wyszowate na wartość 62.183,75 PNZ.
   7. Naprawa bieżąca dróg gminnych na wartość 12.000,00 PNZ.

   Rok 1998

   1. Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krynica, Wyszowate, Stare Bajki na wartość 354.144,00 PNZ.
   2. Położenie masy bitumicznej na końcowym odcinku drogi Trzcianne-Gugny na wartość 100.344,00 PNZ.
   3. Naprawa drogi gruntowej ze wsi Chojnowo do pól i ulicy Spółdzielczej w Trzciannem na wartość 69.600,00 PNZ.
   4. Budowa sieci komputerowej, antywłamaniowej i telefonicznej w budynku Urzędu Gminy na wartość 70.330,00 PNZ.
   5. Zakończenie telefonizacji gminy Trzcianne na wartość 114.077,00 PNZ.
   6. Kapitalny remont Szkoły Podstawowej w Szorcach na wartość 64.500,00 PNZ.