Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenia urzędowe

20 grudzień 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Trzcianne, dnia 20.12.2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

Fn.271.7.2018

WYKONAWCY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Trzcianne działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy na:Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 260 991,45 zł.

W prowadzonym postępowaniu w terminie zgodnym z SIWZ złożono 1 ofertę.

Wybrana została oferta Nr 1:

Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki

Oferowana cena: 33 810,75 zł

(słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset dziesięć złotych 75/100)

Uzasadnienie wyboru: oferta nie podlega odrzuceniu i otrzymała największą ilość punktów w oparciu o kryterium ceny ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie oceny złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Liczba przyznanych punktów w kategorii cena

1

Bank Spółdzielczy w Mońkach, ul. Wyzwolenia 13, 19-100 Mońki

100,00

Wykonawców wykluczonych z postępowania: 0

Odrzuconych ofert: 0.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI Środki ochrony prawnej.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

20 grudzień 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Ogłoszenie BZP nr 500304304-N-2018 z dnia 20-12-2018 r.

Gmina Trzcianne: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne