Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenia urzędowe

22 listopad 2018

Informacja z otwarcia ofert

Trzcianne, dn. 22.11.2018

 

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne, woj. podlaskie,

tel. (85) 738-50-56, faks (85) 738-50-56

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.trzcianne.pl,

NIP 5461321354 REGON 450669795

Fn.271.6.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 22 listopada 2018r. o godzinie 10.05 w Urzędzie Gminy Trzcianne odbyło się otwarcie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne”.

            Zamawiający na sfinansowanie w/w zadania zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 229 296,72 zł brutto.

            W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Okres realizacji zadania

Cena brutto oferty

Termin płatności

1.

MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15 - 950 Białystok

01.01.2019r. -31.12.2019r.

226 152,00 zł

30 dni od dnia otrzymania faktury

2

BIOM Sp z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144

19-104 Jaświły

01.01.2019r. -31.12.2019r.

246 240,00 zł

30 dni od dnia otrzymania faktury

15 listopad 2018

Ogłoszenie BZP nr 648283-N-2018 z dnia 2018-11-15 r.

Ogłoszenie BZP nr 648283-N-2018 z dnia 2018-11-15 r.

Gmina Trzcianne: ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TRZCIANNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

14 listopad 2018

Ogłoszenie nr 500272444-N-2018 z dnia 14-11-2018 r.

 

Gmina Trzcianne: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 643428-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Trzcianne, Krajowy numer identyfikacyjny 54695700000, ul. ul. Wojska Polskiego  10, 19104   Trzcianne, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 738 50 56, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faks 85 738 50 56.
Adres strony internetowej (url): trzcianne.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Fn.271.3.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90513100-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE PRAWNE Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. UZASADNIENIE FAKTYCZNE Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

14 listopad 2018

Informacja o unieważnieniu

Trzcianne, dn. 14.11.2018

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne, woj. podlaskie,

tel. (85) 738-50-56, faks (85) 738-50-56

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa: www.trzcianne.pl,

NIP 5461321354 REGON 450669795

Fn.271.3.2018

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Zamawiający – Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020”

UZASADNIENIE PRAWNE

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

UZSADNIENIE FAKTYCZNE

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski