Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenia urzędowe

02 listopad 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - UsługiOgłoszenie nr 643428-N-2018 z dnia 2018-11-02 r.

Gmina Trzcianne: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

12 październik 2018

Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Trzcianne

   Trzcianne, 12 października 2018 roku

OSO.0002.9.2018                                 

           

                                                                                    MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 17 października 2018 roku na godz. 12.00 XL Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2018 r.
  2. statutu Gminy Trzcianne
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział
w sesji.

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                             Jerzy Wasilewski

20 wrzesień 2018

Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Trzcianne

   Trzcianne, 20 września 2018 roku

OSO.0002.8.2018                                 

           

                                                                                    MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 27 września 2018 roku na godz. 10.00 XXXIX Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2018 r.
  2. zmian procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
  3. powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Trzcianne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzcianne umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zbieranymi selektywnie, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  4. powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania Gminy Trzcianne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzcianne umowy wykonawczej na świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi niesegregowanymi, niezbędnej dla realizacji projektu pn.: ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - RIPOK", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  5. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  6. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  7. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa chodników w miejscowości Zucielec, Zubole, Krynica"
 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianne oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, wykonania planów instytucji kultury Gminy Trzcianne za I półrocze 2018 roku.
 1. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział
w sesji.

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                             Jerzy Wasilewski

07 wrzesień 2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Trzcianne, dnia 07.09.2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

Fn.271.5.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pod nazwą „Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Trzcianne do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania w okresie od 03 września 2018 r. do 28 czerwca 2019 r.”

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ we wskazanym  Zapytaniu Ofertowym w terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski

31 sierpień 2018

Ogłoszenie nr 500208586-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.

Ogłoszenie nr 500208586-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.

Gmina Trzcianne: Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy