Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenia urzędowe

24 styczeń 2018

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Trzcianne, 24 stycznia 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.1.2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu

Zamawiający – Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 501169-N-2018 z dnia 04-01-2018 r.) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne”.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W dniu 22 stycznia 2018 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu wskazanym wyżej. Oferta najkorzystniejsza, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie wskazanego wyżej art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Na realizację Część 1 - Etap I: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne, nie wpłynęła żadna oferta.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę na wykonanie Części 2 – Etap II: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne, cena tej oferty wynosiła 1 777 844,00 zł brutto. Zamawiający na sfinansowanie części 2 zadania zamierza przeznaczyć kwotę1 043 949,00 zł brutto.

W związku z powyższym wartość oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

  

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski

23 styczeń 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 22 stycznia 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.1.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne”

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

  1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

1 091 919,00 zł. (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 00/100).

  1. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko

1 777 844,00 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

12 styczeń 2018

Odpowiedź na zapytania przetargowe

Dotyczy ogłoszenia BZP nr 636609-N-2017 z dnia 2017-12-29 r.

Gmina Trzcianne: Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania

 

11 styczeń 2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie BZP nr 500008960-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.

Trzcianne:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 636609-N-2017
Data: 29-12-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Trzcianne, Krajowy numer identyfikacyjny 54695700000, ul. ul. Wojska Polskiego  10, 19104   Trzcianne, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 738 50 56, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faks 85 738 50 56.
Adres strony internetowej (url): www.trzcianne.pl
Adres profilu nabywcy: www.trzcianne.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.trzcianne.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-15, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-19, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 15.01.2018 r. godzina 10:00. 6. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa wadium wraz z ofertą w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 15.01.2018 r. do godz. 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 19.01.2018 r. godzina 10:00. 6. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa wadium wraz z ofertą w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 19.01.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.01.2018 r. o godz. 10:30.

09 styczeń 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

logo-leader-prow-2014-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie BZP nr 621185-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

Trzcianne, 09 stycznia 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56
REGON: 450669795, NIP: 5461321354
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.trzcianne.pl

GKOŚ.271.43.2017

Wszyscy Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Wójt Gminy Trzcianne działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Nr 5

Remontdom s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel, ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok

Cena oferty brutto wynosi: 251000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena: 60%

Okres gwarancji: 40%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa i adres firmy

Kryterium cena i przyznana ilość punktów

Kryterium okres gwarancji i przyznana ilość punktów

Łączna ilość punktów

1.

INSTALATORSTWO SANITARNE I C.O. Andrzej Banach, ul. Konstytucji 3 Maja 2A/55, 18-400 Łomża

289088,46 zł

52,09 pkt

60 miesięcy

40 pkt

92,09 pkt

2.

ROB-BUD Robert Krasiński, Tarachy 5, 19-230 Szczuczyn

254238,71 zł

59,24 pkt

60 miesięcy

40 pkt

99,24 pkt

3.

Białostocka Centrala Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Ks. J. Popiełuszki 115, 15-657 Białystok

282444,75 zł

53,34 pkt

48 miesięcy

32 pkt

85,32 pkt

4.

PAWO s.c. Sobolewo, ul. Szosa Baranowicka 80, 15-509 Białystok

359000,00 zł

41,95 pkt

60 miesięcy

40 pkt

81,95 pkt

5.

Remontdom s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel, ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok

251000,00 zł

60 pkt

60 miesięcy

40 pkt

100 pkt

6.

Firma Handlowo-Usługowa „Mag-Bud” Piotr Lipski, ul. Nowo-Osiedle 11, 19-203 Grajewo

279250,00 zł

53,93 pkt

60 miesięcy

40 pkt

93,93 pkt

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone art. 92 ust. 1 pkt 2 – brak.

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania art. 92 ust. 1 pkt 3 – brak.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą art. 94 ust. 1 pkt 2 - po dniu 19.01.2018 r.

 

Marek Krzysztof Szydłowski

Wójt Gminy Trzcianne

04 styczeń 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie BZP nr 501169-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.

Gmina Trzcianne: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne