Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenia urzędowe

29 grudzień 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie BZP nr 636609-N-2017 z dnia 2017-12-29 r.

Gmina Trzcianne: Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

21 grudzień 2017

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy Trzcianne

   Trzcianne, 21 grudnia2017 roku

OSO.0002.10.2017                                  

            MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 29 grudnia 2017 roku na godz. 09.00 XXXI Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Trzcianne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzcianne aneksu do umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami zawartej dnia 10 października 2011 roku, niezbędnego dla realizacji projektów pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - RIPOK" i „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  3. udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  5. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2017 r.
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2017-2024
  7. uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2018
  8. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2018-2027
  9. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom
   o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Trzcianne przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
   i wykorzystania
  10. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu
  11. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  12. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
  13. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcianne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
JerzyWasilewski

Do pobrania:
Projekty uchwał

13 grudzień 2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

logo-leader-prow-2014-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie BZP nr 621185-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

Trzcianne, 13 grudnia 2017 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56
REGON: 450669795, NIP: 5461321354
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.trzcianne.pl

GKOŚ.271.43.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne”

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

 1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

210 049,00 zł. (słownie: dwieście dziesięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 00/100).

 1. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

INSTALATORSTWO SANITARNE I C.O. Andrzej Banach, ul. Konstytucji 3 Maja 2A/55, 18-400 Łomża

289088,46 zł

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

2.

ROB-BUD Robert Krasiński, Tarachy 5, 19-230 Szczuczyn

254238,71 zł

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

3.

Białostocka Centrala Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Ks. J. Popiełuszki 115, 15-657 Białystok

282444,75 zł

Zgodnie z SIWZ

48 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

4.

PAWO s.c. Sobolewo, ul. Szosa Baranowicka 80, 15-509 Białystok

359000,00 zł

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

5.

Remontdom s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel, ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok

251000,00 zł

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

6.

Firma Handlowo-Usługowa „Mag-Bud” Piotr Lipski, ul. Nowo-Osiedle 11, 19-203 Grajewo

279250,00 zł

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

ZASTĘPCA WÓJTA

Mirosław Paniczko

05 grudzień 2017

Odpowiedź na zapytania przetargowe

logo-leader-prow-2014-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie BZP nr 621185-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

Gmina Trzcianne: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne

 

28 listopad 2017

Odpowiedź na zapytania przetargowe

logo-leader-prow-2014-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie BZP nr 621185-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

Gmina Trzcianne: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne

 

 

23 listopad 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

logo-leader-prow-2014-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie BZP nr 621185-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

Gmina Trzcianne: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne