Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenia urzędowe

26 czerwiec 2018

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Dotyczy: Ogłoszenie BZP Nr 567340-N-2018 z dnia 04.06.2018 r.
Ogłoszenie BZP nr 500146783-N-2018 z dnia 26-06-2018 r.
Gmina Trzcianne: Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 707 167,00 zł.

25 czerwiec 2018

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Trzcianne

OSO.0002.5.2018                                 

           

                                                                                    MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 28 czerwca 2018 roku na godz. 10.30 XXXVI Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2018 r.
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2018-2027
  3. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Trzcianne
  4. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady

                                                                                                             Jerzy Wasilewski

25 czerwiec 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 25 czerwca 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polska 10
19-104 Trzcianne

OSO.271.1.2018

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert. 
           1.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

366 540,00 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100).
2.W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „STAR-SAN-Duo”

Dominik Pater

ul. Kanałowa 3C 27-200 Starachowice

452 394,00 zł

Zgodnie
z SIWZ

24 miesiące

Zgodnie
z SIWZ

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

19 czerwiec 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 19 czerwca 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polska 10
19-104 Trzcianne

 

GKOŚ.271.6.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

Remont rolniczej drogi dojazdowej Trzcianne - Zucielec

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

 1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

160 000,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 1. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Roboty Ziemne i Drogowe „DROGOMISTRZ”
Józef Roszkowski
ul. Parkowa 15
19-101 Mońki

159 000,00 zł

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski19 czerwiec 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP z dnia 4 czerwca 2018 r., numer ogłoszenia 567340-N-2018) na wykonanie usług pn. Udzielenie kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 1 707 167,00 zł.

 

 

 

19 czerwiec 2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP z dnia 4 czerwca 2018 r., numer ogłoszenia 567184-N – 2018) na wykonanie usług pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 626 525,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Trzcianne w 2018 r.