Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenia urzędowe

23 listopad 2017

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Gminy Trzcianne

OSO.0002.9.2017                                  

           

                                                                                    MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 28 listopada 2017 roku na godz. 10.00 XXX Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2017 r.
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  3. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  4. dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzania ścieków
  5. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Trzciannem w ośmioletnią szkołę Podstawową im. Św. Franciszka w Trzciannem
  6. zmian w Statucie Gminy Trzcianne
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział
w sesji.

Do pobrania:
Projekty uchwał

15 listopad 2017

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Ogłoszenie BZP nr 500058875-N-2017 z dnia 15-11-2017 r.

Gmina Trzcianne: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

 

15 listopad 2017

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dotyczy: Ogłoszenie BZP nr 592818-N-2017 z dnia 2017-09-25

Ogłoszenie BZP nr 500059061-N-2017 z dnia 15-11-2017 r.

Gmina Trzcianne: Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne - Wyszowate


14 listopad 2017

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu przetargu

logo-leader-prow-2014-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie BZP nr 605844-N-2017 z dnia 2017-10-23 r.

 

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.38.2017

Wszyscy Wykonawcy

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne”

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu przetargu

Zamawiający – Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania (ogłoszenie w BZP z dnia 23 października 2017 r., nr ogłoszenia 605844-N-2017) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne”.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W dniu 09 listopada 2017 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu wskazanym wyżej. Oferta najkorzystniejsza, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie wskazanego wyżej art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty, cena najkorzystniejszej oferty wynosiła 255042,63 zł brutto, natomiast Zamawiający na sfinansowanie zadania zamierza przeznaczyć kwotę 210049 zł brutto.

W związku z powyższym wartość oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

ZASTĘPCA WÓJTA

Mirosław Paniczko

14 listopad 2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

logo-leader-prow-2014-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie BZP nr 605844-N-2017 z dnia 2017-10-23 r.

 

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56
REGON: 450669795, NIP: 5461321354
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.trzcianne.pl

GKOŚ.271.38.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne”

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

 1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

210 049,00 zł. (słownie: dwieście dziesięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 00/100).

 1. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

KOMPLEKS BUDOWNICTWO Tomasz Wądołowski, 15-521 Zaścianki, ul. J. Soplicy 7

329965,80 zł

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

2.

Remontdom s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel, 15-717 Białystok, ul. Reymonta 1A

336000,00 zł

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

3.

Firma Handlowo-Usługowa „Mag-Bud” Piotr Lipski, 19-203 Grajewo ul. Nowo-Osiedle 11

287116,59 zł

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

4.

ROB-BUD Robert Krasiński, Tarachy 5, 19-230 Szczuczyn

255042,63 zł

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

ZASTĘPCA WÓJTA

Mirosław Paniczko

 

09 listopad 2017

Informacja Druga Wójta Gminy Trzcianne z przetargu na sprzedaż autobusu Renault

Informacja

Wójta Gminy Trzcianne

sporządzona z drugiego przetargu na sprzedaż autobusu marki Renault model R 332A 16N, rok produkcji 1996.

W wyznaczonym terminie do dnia 24 października 2017 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta firmy DJ. Met Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola na zakup autobusu z kwotą 3 277,00 zł.

W związku z tym, że oferowana kwota za autobus jest zbyt niska, odstąpiono od sprzedaży autobusu.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski