Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenia urzędowe

24 styczeń 2018

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Trzcianne

Trzcianne, 24 stycznia 2018 roku

OSO.0002.1.2018

MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 31 stycznia 2018 roku na godz. 09.00 XXXII Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2018 r.
  2. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2018 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej Rady Gminy Trzcianne w 2017 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzcianne w 2017 roku.
 8. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Przewodniczący Rady

Jerzy Wasilewski

Do pobrania:
   Projekty uchwał

24 styczeń 2018

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Trzcianne, 24 stycznia 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.1.2018

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu

Zamawiający – Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 501169-N-2018 z dnia 04-01-2018 r.) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne”.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W dniu 22 stycznia 2018 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu wskazanym wyżej. Oferta najkorzystniejsza, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie wskazanego wyżej art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Na realizację Część 1 - Etap I: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne, nie wpłynęła żadna oferta.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę na wykonanie Części 2 – Etap II: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne, cena tej oferty wynosiła 1 777 844,00 zł brutto. Zamawiający na sfinansowanie części 2 zadania zamierza przeznaczyć kwotę1 043 949,00 zł brutto.

W związku z powyższym wartość oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

  

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski

23 styczeń 2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, 22 stycznia 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.1.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzciannem z budową otworu studziennego i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej we wsi Niewiarowo gmina Trzcianne”

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

 1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

1 091 919,00 zł. (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 00/100).

 1. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN SYSTEM Sp. z o.o.

ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko

1 777 844,00 zł.

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

12 styczeń 2018

Odpowiedź na zapytania przetargowe

Dotyczy ogłoszenia BZP nr 636609-N-2017 z dnia 2017-12-29 r.

Gmina Trzcianne: Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania

 

11 styczeń 2018

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie BZP nr 500008960-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.

Trzcianne:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 636609-N-2017
Data: 29-12-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Trzcianne, Krajowy numer identyfikacyjny 54695700000, ul. ul. Wojska Polskiego  10, 19104   Trzcianne, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 738 50 56, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faks 85 738 50 56.
Adres strony internetowej (url): www.trzcianne.pl
Adres profilu nabywcy: www.trzcianne.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.trzcianne.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-15, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-19, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 15.01.2018 r. godzina 10:00. 6. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa wadium wraz z ofertą w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 15.01.2018 r. do godz. 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 19.01.2018 r. godzina 10:00. 6. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, wykonawca składa wadium wraz z ofertą w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 19.01.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.01.2018 r. o godz. 10:30.

09 styczeń 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

logo-leader-prow-2014-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie BZP nr 621185-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.

Trzcianne, 09 stycznia 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56
REGON: 450669795, NIP: 5461321354
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.trzcianne.pl

GKOŚ.271.43.2017

Wszyscy Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Wójt Gminy Trzcianne działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Nr 5

Remontdom s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel, ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok

Cena oferty brutto wynosi: 251000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100)

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

 1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena: 60%

Okres gwarancji: 40%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa i adres firmy

Kryterium cena i przyznana ilość punktów

Kryterium okres gwarancji i przyznana ilość punktów

Łączna ilość punktów

1.

INSTALATORSTWO SANITARNE I C.O. Andrzej Banach, ul. Konstytucji 3 Maja 2A/55, 18-400 Łomża

289088,46 zł

52,09 pkt

60 miesięcy

40 pkt

92,09 pkt

2.

ROB-BUD Robert Krasiński, Tarachy 5, 19-230 Szczuczyn

254238,71 zł

59,24 pkt

60 miesięcy

40 pkt

99,24 pkt

3.

Białostocka Centrala Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. ul. Ks. J. Popiełuszki 115, 15-657 Białystok

282444,75 zł

53,34 pkt

48 miesięcy

32 pkt

85,32 pkt

4.

PAWO s.c. Sobolewo, ul. Szosa Baranowicka 80, 15-509 Białystok

359000,00 zł

41,95 pkt

60 miesięcy

40 pkt

81,95 pkt

5.

Remontdom s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel, ul. Reymonta 1A, 15-717 Białystok

251000,00 zł

60 pkt

60 miesięcy

40 pkt

100 pkt

6.

Firma Handlowo-Usługowa „Mag-Bud” Piotr Lipski, ul. Nowo-Osiedle 11, 19-203 Grajewo

279250,00 zł

53,93 pkt

60 miesięcy

40 pkt

93,93 pkt

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone art. 92 ust. 1 pkt 2 – brak.

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania art. 92 ust. 1 pkt 3 – brak.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą art. 94 ust. 1 pkt 2 - po dniu 19.01.2018 r.

 

Marek Krzysztof Szydłowski

Wójt Gminy Trzcianne