Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Ogłoszenia urzędowe

14 listopad 2017

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu przetargu

logo-leader-prow-2014-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie BZP nr 605844-N-2017 z dnia 2017-10-23 r.

 

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.38.2017

Wszyscy Wykonawcy

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne”

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu przetargu

Zamawiający – Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania (ogłoszenie w BZP z dnia 23 października 2017 r., nr ogłoszenia 605844-N-2017) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne”.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W dniu 09 listopada 2017 r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu wskazanym wyżej. Oferta najkorzystniejsza, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie wskazanego wyżej art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. „Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty, cena najkorzystniejszej oferty wynosiła 255042,63 zł brutto, natomiast Zamawiający na sfinansowanie zadania zamierza przeznaczyć kwotę 210049 zł brutto.

W związku z powyższym wartość oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

ZASTĘPCA WÓJTA

Mirosław Paniczko

14 listopad 2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

logo-leader-prow-2014-20

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie BZP nr 605844-N-2017 z dnia 2017-10-23 r.

 

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56
REGON: 450669795, NIP: 5461321354
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.trzcianne.pl

GKOŚ.271.38.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Brzezinach gm. Trzcianne”

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

  1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

210 049,00 zł. (słownie: dwieście dziesięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 00/100).

  1. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

KOMPLEKS BUDOWNICTWO Tomasz Wądołowski, 15-521 Zaścianki, ul. J. Soplicy 7

329965,80 zł

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

2.

Remontdom s.c. Marek Żukowski, Marek Grynczel, 15-717 Białystok, ul. Reymonta 1A

336000,00 zł

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

3.

Firma Handlowo-Usługowa „Mag-Bud” Piotr Lipski, 19-203 Grajewo ul. Nowo-Osiedle 11

287116,59 zł

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

4.

ROB-BUD Robert Krasiński, Tarachy 5, 19-230 Szczuczyn

255042,63 zł

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

ZASTĘPCA WÓJTA

Mirosław Paniczko

 

09 listopad 2017

Informacja Druga Wójta Gminy Trzcianne z przetargu na sprzedaż autobusu Renault

Informacja

Wójta Gminy Trzcianne

sporządzona z drugiego przetargu na sprzedaż autobusu marki Renault model R 332A 16N, rok produkcji 1996.

W wyznaczonym terminie do dnia 24 października 2017 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta firmy DJ. Met Józef Olak, ul. Krzywa 34, 37-450 Stalowa Wola na zakup autobusu z kwotą 3 277,00 zł.

W związku z tym, że oferowana kwota za autobus jest zbyt niska, odstąpiono od sprzedaży autobusu.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

31 październik 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie BZP nr 601841-N-2017 z dnia 2017-10-13 r.

Gmina Trzcianne: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Trzcianne, dn. 31.10.2017r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne, woj. podlaskie,
tel. (85) 738-50-56, faks (85) 738-50-56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.trzcianne.pl,
NIP 5461321354 REGON 450669795

Fn.271.1.2017

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018”. Ofertę najkorzystniejszą przedstawiła firma MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok, która to otrzymała łącznie 100 pkt w obu kryteriach oceny ofert.

Wyboru oferty dokonano zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ, wg którego kryteriami oceny ofert są: najniższa cena - 60% oraz termin płatności za fakturę – 40%. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najwyższą liczbą punktów uzyskanych w obu kryteriach.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Ocena punktowa oferty w kryterium cena

Ocena punktowa oferty w kryterium termin płatności

Ocena punktowa łączna

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

43,56

40

83,56

2.

MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15 - 950 Białystok

60

40

100

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonych postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonych postępowaniu nie zostały wykluczone żadne oferty.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą art. 94 ust. 1 pkt 2 - po dniu 10.11.2017r.

Wójt Gminy Trzcianne
Marek Krzysztof Szydłowski

26 październik 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie BZP nr 592818-N-2017 z dnia 2017-09-25

Gmina Trzcianne: Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne - Wyszowate

   Trzcianne, 26 października 2017 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.4.2017

Wszyscy Wykonawcy

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Wójt Gminy Trzcianne działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne - Wyszowate”

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Nr 4

Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „UNIDROG” Sp. z o.o. ul. Robotnicza 4,
19-203 Grajewo

Cena oferty brutto wynosi: 2 738 933,43 zł.

(słownie: dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złotych 43/100)

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena: 60%

Okres gwarancji: 40%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa i adres firmy

Kryterium cena i przyznana ilość punktów

Kryterium okres gwarancji i przyznana ilość punktów

Łączna ilość punktów

1.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 8,

18-200 Wysokie Mazowieckie

3 348 232,36 zł.

49,08 pkt

60 miesięcy

40 pkt

89,08 pkt

2.

UNIBEP S.A.

ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży

ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża

4 720 610,28 zł.

34,81 zł.

60 miesięcy

40 pkt

74,81 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów

3 604 097,61

45,60 pkt

60 miesięcy

40 pkt

85,60 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe

„UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4,

19-203 Grajewo

2 738 933,43 zł.

60 pkt

60 miesięcy

40 pkt

100 pkt

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone art. 92 ust. 1 pkt 2 – brak.

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania art. 92 ust. 1 pkt 3 – brak.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą art. 94 ust. 1 pkt 2 - po dniu 05.11.2017 r.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

25 październik 2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Trzcianne, dn. 25.10.2017

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne, woj. podlaskie,
tel. (85) 738-50-56, faks (85) 738-50-56
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.trzcianne.pl,
NIP 5461321354 REGON 450669795

Fn.271.1.2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w dniu 24 października 2017r. o godzinie 10.05 w Urzędzie Gminy Trzcianne odbyło się otwarcie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu na „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018”.

Zamawiający na sfinansowanie w/w zadania zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 154 499,98 zł brutto.

W niemniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Okres realizacji zadania

Cena brutto oferty

Termin płatności

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo – Asenizacyjne ASTWA Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

01.01.2018r. -31.12.2018r.

203 472,00 zł

30 dni od dnia otrzymania faktury

2.

MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15 - 950 Białystok

01.01.2018r. -31.12.2018r.

147 744,00 zł

30 dni od dnia otrzymania faktury

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski