Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Licznik odwiedzin

Liczba odwiedzinLiczba odwiedzin965
 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenia urzędowe

14 sierpień 2018

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

                                                                             Trzcianne, 14 sierpnia 2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polska 10

19-104 Trzcianne

OSO.271.2.2018

WYKONAWCY

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Trzcianne działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: „Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne”

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Nr 1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe STAR – SUN – DUO

Dominik Pater

ul. Kanałowa 3c

27-200 Starachowice

Cena oferty brutto wynosi: 429 147,00 zł.

(słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 00/100)

Okres gwarancji:

24 miesiące

Uzasadnienie wyboru:

 1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena: 60%

Okres gwarancji: 40%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa i adres firmy

Kryterium cena i przyznana ilość punktów

Kryterium okres gwarancji i przyznana ilość punktów

Łączna ilość punktów

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe STAR – SUN – DUO

Dominik Pater

ul. Kanałowa 3c

27-200 Starachowice

429 147,00 zł.

60 pkt.

24 mies.

40 pkt.

100,00 pkt.

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone art. 92 ust. 1 pkt 2 – brak.

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania art. 92 ust. 1 pkt 3 – brak.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a - po dniu 20.08.2018r.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

03 sierpień 2018

Zaproszenie na XXXVIII Sesję Rady Gminy Trzcianne

OSO.0002.7.2018                                 

           

                                                                                    MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 6 sierpnia 2018 roku na godz. 10.00 XXXVIII Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury
w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2018 r.
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1841B dr woj. Nr 671 - Krypno Wielkie - Długołęka - Stare Bajki - Wyszowate - Nowa Wieś - Trzcianne - Kulesze - Downary - dr kraj. Nr 65 na odcinku Trzcianne - Nowa Wieś       i drogi powiatowej 1842B Trzcianne - Gugny na odcinku w miejscowości Gugny"
  3. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzcianne
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział
w sesji.

                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                            Jerzy Wasilewski

31 lipiec 2018

Informacja z otwarcia ofert

Trzcianne, 31 lipca 2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polska 10

19-104 Trzcianne

 

OSO.271.2.2018

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy:

Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne

Zamawiający Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert.

 1. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

426 540,00 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 00/100).

 1. W terminie wyznaczonym na składanie ofert złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „STAR-SAN-Duo”

Dominik Pater

ul. Kanałowa 3C 27-200 Starachowice

429 147,00 zł

Zgodnie
z SIWZ

24 miesiące

Zgodnie
z SIWZ

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski

19 lipiec 2018

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

 Ogłoszenie nr 591178-N-2018 z dnia 2018-07-19 r.

Gmina Trzcianne: Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne

17 lipiec 2018

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Dotyczy:
Ogłoszenie BZP Nr 566258-N-2018 z dnia 30.05.2018 r.
Postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: „Remont rolniczej drogi dojazdowej Trzcianne - Zucielec”

17 lipiec 2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Trzcianne, dn. 16.07.2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

 

Fn.271.3.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pod nazwą „Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
z terenu Gminy Trzcianne do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania, a także zapewnienie opieki podczas przewozu w okresie od 03 września 2018 r. do 28 czerwca 2019 r.”

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ we wskazanym w Zapytaniu Ofertowym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.

 

Wójt Gminy Trzcianne

 

 

Marek Krzysztof Szydłowski