Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zaproszenie na XXXI Sesję Rady Gminy Trzcianne

   Trzcianne, 21 grudnia2017 roku

OSO.0002.10.2017                                  

            MIESZKAŃCY GMINY TRZCIANNE  

            Uprzejmie zawiadamiam, iż zwołałem na dzień 29 grudnia 2017 roku na godz. 09.00 XXXI Sesję Rady Gminy Trzcianne. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzciannem.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. powierzenia spółce pod firmą: BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym zadania własnego Gminy Trzcianne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Trzcianne aneksu do umowy wykonawczej o świadczenie usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami zawartej dnia 10 października 2011 roku, niezbędnego dla realizacji projektów pn.: „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - RIPOK" i „Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI", współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  3. udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
  5. zmian do budżetu Gminy Trzcianne na 2017 r.
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2017-2024
  7. uchwalenia budżetu Gminy Trzcianne na rok 2018
  8. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcianne na lata 2018-2027
  9. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom
   o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznym przedszkolom, niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Trzcianne przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania
   i wykorzystania
  10. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu
  11. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
  12. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
  13. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Trzcianne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesyjnym.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

W związku z powyższym liczę na Państwa zainteresowanie w/w tematyką i proszę o udział w sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
JerzyWasilewski

Do pobrania:
Projekty uchwał