Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedź na zapytania przetargowe

Dotyczy ogłoszenia BZP nr 636609-N-2017 z dnia 2017-12-29 r.

Gmina Trzcianne: Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania

 

Trzcianne, dnia 2018-01-12

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

tel. (85)738 50 56, fax (85) 738 50 56

REGON: 450669795, NIP: 5461321354

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.trzcianne.pl

Wszyscy Wykonawcy

Numer referencyjny nadany przez Zamawiającego: GKOŚ.271.45.2017

Odpowiedź na zapytania przetargowe

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP z dnia 29 grudnia 2017 r., nr ogłoszenia 636609-N-2017) na wykonanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania”.

W dniu 04 stycznia, 08 stycznia i 09 stycznia 2018 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

W wyniku otrzymanego zapytania przetargowego dotyczącego ogłoszonego przetargu na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Trzcianne wraz z zapewnieniem finansowania”

Informuję:

Pytanie nr 1 z dnia 04.01.2018 r.

W sekcji III.1.3) Ogłoszenia – zdolność techniczna lub zawodowa

Wykonawca wnosi o wykreślenie warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, każda o wartości co najmniej 400.000,00 zł. brutto, z których każda polegała na budowie/modernizacji oświetlenia ulicznego (…)

Oraz sformułowanie go w następujący sposób:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, o wartości co najmniej 400.000,00 zł. brutto, z których każda polegała na budowie/modernizacji oświetlenia ulicznego (…)

Pytanie nr 2 z dnia 04.01.2018 r.

W sekcji III.5.1 w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, każda o wartości co najmniej 400.000,00 zł. brutto, z których każda polegała na budowie/modernizacji oświetlenia ulicznego (…)

Oraz sformułowanie go w następujący sposób:

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, o wartości co najmniej 400.000,00 zł. brutto, z których każda polegała na budowie/modernizacji oświetlenia ulicznego (…)

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2 z dnia 04.01.2018 r.:

Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania doświadczenia w zakresie minimum dwóch zrealizowanych zadań, każde na kwotę minimum 400.000 zł. Zamawiający nie zgadza się z tezą, iż wprowadzenie takiego wymogu jest bezzasadne - wynika z niego jednoznacznie, iż Wykonawca wykonał więcej niż jedno zadanie, którego zakres lub wartość jest zbliżona do prowadzonego postępowania. Sam zarzut, że nie wszyscy wykonawcy mogą spełnić ten wymóg, nie wskazuje na naruszenie zasad uczciwej konkurencji. jak bowiem wynika z orzecznictwa (wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008, sygn. KIO/UZP 80/07), "Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum..." Podobnie KIO w wyroku z 09 października 2008 r., sygn, KIO/UZP 1024/08, stwierdziła, że "Zamawiający, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych, minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji".

Zamawiający nie zmienia więc zapisów - wymogów odnośnie doświadczenia.

Pytanie nr 3 z dnia 04.01.2018 r.

W zakresie terminu składania ofert, o których mowa w Sekcji IV.6.2

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu:

Data: 2018-01-15, godzina 10:00.

Oraz sformułowanie go w następujący sposób:

Data: 2018-02-05, godzina 10:00.

Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 04.01.2018 r.:

Zamawiający uznaje, że proponowany w SIWZ termin do złożenia oferty pozwala na właściwe i rzetelne przygotowanie dokumentów. Jednak w związku z dużą ilością dni wolnych od pracy w tym okresie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 2018-01-19, godzina: 10:00.

Pytanie nr 1 z dnia 08.01.2018 r.

W PFU w opisie technicznym słupów, Zamawiający zawarł warunek: „Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane o przekroju rurowym o zmiennych średnicach na wysokości bez spawów poprzecznych i wzdłużnych. Słupy dodatkowo powinny być malowane w kolorze RAL 9006”. Są to słupy dostępne głównie u jednego producenta. Wnosimy zatem o poszerzenie możliwości składania ofert w oparciu o rozwiązania dostępne u większej ilości producentów.

Proponujemy zmienić zapis na następujący:

Słupy stalowe wykonane ze stali o minimalnej grubości 3mm o wysokości całkowitej do 8 m, o przekroju okrągłym i stałej zbieżności, ocynkowane, spawane jednym spawem wzdłużnym który charakteryzuje się brakiem lica spoiny.

Dodatkowo, prosimy o uściślenie, czy Zamawiający na pewno wymaga malowania słupów. Jest to element oczywiście atrakcyjny wizualnie, ale podrażający wartość słupa o około 200 zł netto. Dodatkowo, w Gminie Trzcianne nie zauważyliśmy słupów malowanych – większość jest tylko ocynkowanych.

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 08.01.2018 r.:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wymagań odnośnie słupów.

Obecny zapis PFU w zakresie wymagań brzmi:

  • Słupy oświetleniowe stalowe  ocynkowane o przekroju rurowym o zmiennych średnicach na wysokości bez spawów poprzecznych i wzdłużnych lub słupy stalowe wykonane ze stali o minimalnej grubości 3mm o wysokości całkowitej 8-9 m, o przekroju okrągłym i stałej zbieżności, ocynkowane, spawane jednym spawem wzdłużnym który charakteryzuje się brakiem lica spoiny 

Zamawiający jednocześnie wyrazi zgodę na montaż słupów ocynkowanych, bez konieczności malowania.

Pytanie nr 2 z dnia 08.01.2018 r.

W dziale XIV SIWZ – Kryteria oceny ofert, w opisie kryterium redukcji zużycia energii elektrycznej, nie wpisali Państwo ilości godzin świecenia opraw do wyliczenia redukcji, oraz nie podali Państwo minimalnego okresu świecenia na 100% mocy – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 08.01.2018 r.:

Zamawiający precyzuje wymagania odnośnie wyliczeń redukcji natężenia oświetlenia.

Obecny zapis SIWZ w tym zakresie brzmi:

Dla wyliczeń redukcji zużycia energii elektrycznej należy przyjąć roczny czas świecenia opraw w ilości 4024 godziny. Zamawiający dopuszcza stosowanie redukcji natężenia oświetlenia w godzinach zmniejszonego natężenia ruchu kołowego i pieszego. Zamawiający wymaga przedstawienia obliczeń potwierdzających proponowaną skalę redukcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia wyliczeń redukcji zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie, nieuwzględniania tego parametru przy ocenie punktowej oferty, w przypadku rażącego obniżania natężenia oświetlenia w obliczeniach, nie gwarantującego utrzymania właściwego poziomu bezpiecznego dla użytkowników ciągów jezdnych i pieszych. Zamawiający wymaga, aby minimalna ilość godzin świecenia opraw bez stosowania redukcji natężenia oświetlenia obejmowała okres pomiędzy 18.00 a 22.00.

Pytanie nr 1 z dnia 09.01.2018 r.

Czy Zamawiający we własnym interesie finansowym poprzez powiększenie konkurencyjności opraw dopuści oprawy z komorą osprzętu otwieraną również od dołu??

Powodów przemawiających za oprawami otwieranymi od dołu jest kilka.

Między innymi wymieniając z doświadczenia eksploatacyjnego:

- oprawa otwierana od dołu ma monolityczną część górną korpusu co niewątpliwie zapewnia utrzymanie szczelności oprawy,

- oprawa otwierana od dołu w momencie serwisowania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zapobiega zalaniu, zaśnieżeniu zawilgoceniu wnętrza,

- w przypadku montażu opraw pod przewodami linii elektroenergetycznej zapobiega niebezpiecznemu zbliżeniu montera  do przewodów,

- w przypadku serwisowania opraw z tzw. drabiny pozwala na wykonanie tej czynności od dołu, a korpus otwierany od góry praktycznie uniemożliwia wykonanie tej czynności bez pomocy podnośnika koszowego.

Odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 09.01.2018 r.:

Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie dostępu do komory zasilania od góry. Związane jest to zarówno z funkcjonalnością oprawy, bezpieczeństwem serwisowania (żadne demontowane elementy nie wypadają z oprawy na ziemię lub chodnik, zmuszając montera do schodzenia lub zjeżdżania na dół), jak i łatwością obsługi i dostępu (z rozeznania Zamawiającego wynika, że zdecydowana większość wykonawców preferuje prace w poziomie lub z dostępem od góry, niż z dostępem do dołu, wymagającym długotrwałego wyciągania rąk do góry).

Pytanie nr 2 z dnia 09.01.2018 r.

Czy Zamawiający we własnym interesie finansowym może wykreślić dokładne parametry wielkości korpusu co mocno zawęża grono konkurencyjnych opraw:

wysokość oprawy 10 cm

powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie może przekroczyć 0,04 m²

waga poniżej 7kg

Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy Pzp, zamawiający przygotowuje i prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, zaś w myśl art. 29 ust 2 ustawy PZP przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą konkurencję. Oba wskazane przepisy stanowią o bezwzględnym zakazie opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który ogranicza dostęp do zamówienia wykonawcy potencjalnie będącemu w stanie wykonać zamówienie. Wymagania stawiane wykonawcom, co do przedmiotu zamówienia, muszą mieć walor istotnych, znaczących dla przedmiotu, nie mogą mieć charakteru subiektywnego, albo więcej – zmierzających do wyeliminowania niektórych podmiotów, bądź wyrażać preferencji dla konkretnego przedmiotu (por. wyrok ZA z dnia 24.08.2007r. sygn.akt UZP/ZO/0-1040/07 i UZP/ZO/0-1045/07.

Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest określenie rygorystycznych wymagań, co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają niektórym wykonawcom udział w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. W wyroku KIO z dnia 21 kwietnia 2009r., KIO/UZP 434/09 wskazano, że określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego lub bezpieczeństwem. Ograniczenie w swobodzie określenia przedmiotu zamówienia wskazuje norma art. 29 ust 2 ustawy Pzp, która zakazuje takiego opisu przedmiotu zamówienia, który utrudnia uczciwą konkurencję poprzez użycie takich sformułowań, które powodują uprzywilejowanie określonych wykonawców lub dyskryminowanie innych, uniemożliwiając im złożenie oferty. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań, co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórych wykonawców w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący niektórych wykonawców, winien udowodnić, że taki opis jest uzasadniony jego rzeczywistymi potrzebami (por. wyrok KIO z dnia 7 maja 2015r. KIO 853/15). 

Odpowiedź na pytanie nr 2 z dnia 09.01.2018 r.:

Zamawiający podtrzymuje wymagania odnośnie parametrów fizycznych opraw. Związane jest to zarówno z funkcjonalnością oprawy. Niska waga ułatwia montaż i przyszłe prace konserwacyjne, nie wymagając dwóch osób do demontażu lub montażu. Niewielkie wymiary i maksymalna wartość powierzchni bocznej oprawy narażonej na działanie wiatru jest dla Zamawiającego jednym z kluczowych elementów w zakresie zapewnienia bezusterkowej pracy opraw i pozostałego osprzętu elektrycznego. Oprawy będą montowane na terenach narażonych na niekiedy bardzo mocne działanie wiatrów o dużych siłach, które powodują poprzez huśtanie opraw o dużej powierzchni bocznej powodują poluzowanie mocowań, zacisków, i styków elektrycznych. To z kolei prowadzi do dużej usterkowości i większych wydatków konserwacyjno-eksploatacyjnych.

Co do zapewnienia konkurencyjności: Zamawiający nie zgadza się z zarzutami o zawężaniu grona potencjalnych dostawców. Jak bowiem wynika z orzecznictwa (wyrok KIO z dnia 17 stycznia 2008, sygn. KIO/UZP 80/07), "Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza konkurencji ani równego traktowania wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez Odwołującego nie wskazuje na naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum..." Podobnie KIO w wyroku z 09 października 2008 r., sygn, KIO/UZP 1024/08, stwierdziła, że "Zamawiający, działając w granicach określonych przepisami prawa, ma prawo sprecyzować przedmiot zamówienia o określonych, minimalnych standardach jakościowych i technicznych. Okoliczność o charakterze notoryjnym, że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji".

W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia zapisów dotyczących wymagań odnośnie opraw oświetleniowych.

Pytanie nr 3 z dnia 09.01.2018 r.

Ze względu na rozbieżności co do parametrów technicznych opraw pomiędzy PFU a Załącznikiem do PFU nr 10 Wytyczne dla opraw oświetleniowych, proszę o określenie wg których wymogów należy przygotować ofertę.

Między innymi różnice występują:

W załączniku nr 10 Wytyczne dla opraw oświetleniowych: zakres temperatur pracy: -35˚C - +35˚C, a w PFU Trzcianne -35˚C - +45˚C górna granica nie występująca w Polsce w godzinach naturalnego świecenia opraw.

Strumień świetlny w PFU 110lm/W w załączniku 100lm/W, sugerujemy przyjąć strumień o wyższych parametrach ze względu na wymierne korzyści finansowe dla Gminy i Podatników

Odpowiedź na pytanie nr 3 z dnia 09.01.2018 r.:

W zakresie temperatur pracy opraw Zamawiający wymaga przedziału od -35˚C do +45˚C. Sam fakt, że w Polsce rzadko występują temperatury powyżej 40˚C nie oznacza, że oprawa nagrzana w ciągu dnia przez słońce, nie będzie generowała wieczorem podczas rozruchu temperatury w podanym zakresie.

Jeżeli chodzi o wymaganą skuteczność świetlną opraw, to w podanym załączniku są wymogi odnośnie minimalnego strumienia i maksymalnej mocy opraw. Wynika z nich jednoznacznie, że minimalna skuteczność świetlna to 110 lm/W, nawet, jeżeli podana obok wartość jest mniejsza - należy spełnić łącznie wszystkie wymogi.

Pytanie nr 4 z dnia 09.01.2018 r.

Proszę o wyjaśnienie co znaczy: korpus umożliwia beznarzędziową wymianę układu optycznego wraz z układem zasilającym,

Czy Zamawiający miał jedynie na myśli beznarzędziowe otwieranie komory zasilania oprawy?

Czy przez wymianę układu optycznego (układ optyczny z definicji soczewki oprawy) zamawiający zamierza zmieniać charakterystykę świecenia zaprojektowanych opraw na etapie eksploatacji wraz(łącznie) z układem zasilającym?

Odpowiedź na pytanie nr 4 z dnia 09.01.2018 r.:

Zamawiający miał na myśli zarówno beznarzędziową wymianę układu optycznego w komorze optycznej, jak i możliwość beznarzędziowej wymiany układu zasilającego w komorze elektrycznej, czyli samego zasilacza.

Pytanie nr 5 z dnia 09.01.2018 r.

Czy Zamawiający na etapie przetargu jest w stanie określić wymagane parametry redukcji opraw czy jedynie oprawa ma dawać możliwość późniejszego programowania ale nie wchodzi ono w zakres zadania?

Odpowiedź na pytanie nr 5 z dnia 09.01.2018 r.:

Zamawiający oczekuje od Wykonawców zaproponowania skali redukcji według zaleceń opisanych w SIWZ. Oprawy należy dostarczyć z zaprogramowanymi już zasilaczami, według uzgodnionej i wybranej przez Zamawiającego wersji redukcji.

Zalecenie odnośnie redukcji natężenia oświetlenia:

Dla wyliczeń redukcji zużycia energii elektrycznej należy przyjąć roczny czas świecenia opraw w ilości 4024 godziny. Zamawiający dopuszcza stosowanie redukcji natężenia oświetlenia w godzinach zmniejszonego natężenia ruchu kołowego i pieszego. Zamawiający wymaga przedstawienia obliczeń potwierdzających proponowaną skalę redukcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia wyliczeń redukcji zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie, nieuwzględniania tego parametru przy ocenie punktowej oferty, w przypadku rażącego obniżania natężenia oświetlenia w obliczeniach, nie gwarantującego utrzymania właściwego poziomu bezpiecznego dla użytkowników ciągów jezdnych i pieszych. Zamawiający wymaga, aby minimalna ilość godzin świecenia opraw bez stosowania redukcji natężenia oświetlenia obejmowała okres pomiędzy 18.00 a 22.00