Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

 

Trzcianne, 17 lipca 2018 r.

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

WYKONAWCY

GKOŚ.271.6.2018

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zmówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

„Remont rolniczej drogi dojazdowej Trzcianne - Zucielec”

ZAWIADOMIENIE

o unieważnieniu przetargu

Zamawiający – Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zmówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania (Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 566258-N-2018 z dnia 30-05-2018 r.) o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Remont rolniczej drogi dojazdowej Trzcianne - Zucielec”.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 14:00 dnia 18 czerwca 2018 roku wpłynęła jedna oferta z ceną 159 000,00 zł. brutto (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) i okresem gwarancji 36 miesięcy, którą złożyła firma: Roboty Ziemne i Drogowe „DROGOMISTRZ” Józef Roszkowski, ul. Parkowa 15, 19-101 Mońki. Zamawiający na realizację zadania planował przeznaczyć środki własne i dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w łącznej kwocie 160 000,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Jednak do dnia dzisiejszego tj. 17 lipca 2018 r. Zamawiający nie otrzymał informacji o kwocie jaką Urząd Marszałkowski zamierza przeznaczyć dla Gminy Trzcianne na realizację zadania pn.: „Remont rolniczej drogi dojazdowej Trzcianne - Zucielec”.

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski