Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2018

Trzcianne, dn. 22.08.2018 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

Tel. (85)738 56 50, fax. (85) 738 50 56

REGON: 450669795, NIP: 5461321354

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.trzcianne.pl

Fn. 271.5.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018

Gmina Trzcianne zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi nad zadaniem pod nazwą „Dowóz uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z terenu Gminy Trzcianne do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach i odwiezienie ich do miejsca zamieszkania w okresie od 03 września 2018 r. do 28 czerwca 2019 r.”

Zapytanie ofertowe dotyczy procedury udzielania zamówienia dla których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

 1.         I.            Zamawiający:
  Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne
 1.      II.            Przedmiot zamówienia:
  1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi przewozowej uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności polegające na przewozie 6 uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Trzcianne do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach w okresie od 03 września 2018 r. do 28 czerwca 2019 r. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii letnich czy zimowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Mońkach z następujących miejscowości:

Miejscowość

Liczba uczniów

Korczak

1

Krynica

1

Zubole

1

Szorce

1

Nowa Wieś

1

 1. Szacowana liczba km do przejechania dziennie to około 46 km.

Trasa przewozu:

Krynica- Szorce- Nowa Wieś- Korczak- Zubole- Mońki – około 23 km.
( przyjmując założenie, że wszyscy uczniowie będą dowożeni).

                 Trasa przewozu może ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

 1. Podane kilometry dotyczą trasy przejazdu, nie uwzględnia się przejazdów z miejsc garażowania.
 2. Długość trasy może ulec zmianie w sposób zależny od rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zgłoszą, iż w danym dniu ich dziecko nie będzie korzystało z dowozu do szkoły. Wykonawca usługiw takiej sytuacji jest zobowiązany do odnotowania zmiany długości trasy.
 3. Dokładny harmonogram dowozu oraz szczegóły organizacyjne dowozu poszczególnych uczniów ustalone zostaną pomiędzy Wykonawcą, rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz Zamawiającym.
 4. Dowóz uczniów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku, z wykluczeniem przerw świątecznych oraz dni wolnych od nauki. W przypadku zajęć odbywających się w dniach innych niż dni nauki szkolnej ale wynikających z organizacji pracy placówki, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić w tym dniu przewóz uczniów.
 5. Dokładną listę uczniów objętych dowozem z telefonami kontaktowymi do rodziców/opiekunów prawnych, wykaz tras oraz wykaz szkół Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 6. Wymaga się od Wykonawcy przewozu uczniów zgodnie z przepisami prawa, zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny, w szczególności uwzględnienie zasad i warunków przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pojazdem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.
 7. Wykonawca ubezpiecza pasażerów i pojazd od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu.
 8. Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:
  1. zapewnienie środka transportu przeznaczonego do charakteru wykonywanej usługi;
  2. w przypadku awarii Wykonawca obowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy o takim samym lub zbliżonym standardzie. Pojazd zastępczy powinien zostać podstawiony nie później niż 60 minut od chwili zdarzenia;
  3. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz w zakresie usprawnień technicznych;
  4. przestrzegania prawa o ruchu drogowym i określających warunki techniczne pojazdów;
  5. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i punktualnego podstawiania pojazdu w miejscu zamieszkania uczniów.
  6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
  7. nie zezwala się na łączenie przewozu uczniów z Gminy Trzcianne
   z przewozem uczniów z innych gmin, chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie takiej modyfikacji w sposobie wykonania zamówienia – nawet jeżeli czas i długość trasy nie uległa w związku z tym wydłużeniu.
 9. Dokładne informacje dotyczące świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia:
  1. dowóz uczniów powinien być realizowany za pomocą sprawnego technicznie pojazdu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  2. wymagania jakie musi spełniać pojazd do przewozu uczniów niepełnosprawnych:
   1. środek transportu musi być dopuszczony do ruchu na terytorium RP – z ważnym badaniem technicznym i aktualnym ubezpieczeniem OC
    i NW;
   2. pojazd musi być sprawny technicznie, przystosowany do charakteru wykonywanej usługi, spełniającym wymogi bezpieczeństwa
    i Kodeksu drogowego;
   3. pojazd musi zapewnić opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy. Liczba miejsc siedzących powinna być odpowiednia do liczby przewożonych osób. Miejsca pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, wysokie oparcia lub oparcia z zagłówkami;
   4. pojazd winien być przystosowany do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim wyposażony windę lub najazd dla wózków inwalidzkich, atestowany mechanizm mocowania wózków, atestowane pasy bezpieczeństwa dla pasażerów na wózkach inwalidzkich;
   5. pojazd winien posiadać oświetlenie wnętrza, sprawne ogrzewanie
    i chłodzenie zapewniające uczniom komfort jazdy;
   6. za utrzymanie porządku w pojeździe odpowiada Wykonawca.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany trasy przejazdu uczniów, ilości przewozów wykonywanych w ciągu jednego tygodnia, terminów ich wykonania oraz liczby uczniów, ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom niepełnosprawnym dowozu do szkoły.
  Zmiana trasy przewozu nie stanowi podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
 11. Nie przewiduje się zaliczek na poczet realizacji umowy.
 12. Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wszystkie koszty wynikające z wymagań umowy, w oparciu o własne kalkulacje kosztów.
 13. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawcy jest zobowiązany do naprawy powstałych szkód mających miejsce w trakcie wykonywania usługi.
 1.    III.            Opis wymagań:

Wykonawca w dniu podpisania umowy winien podłożyć następujące dokumenty:

 1. kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnymi badaniami technicznymi;
 2. potwierdzenie zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC i NW;
 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia;
 4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 5. zaświadczenie właściwej terenowo jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu;
 6. zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. 2017r. poz. 1785).
 1.   IV.            Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia 03 września 2018 r. do dnia 28 czerwca 2019 r., we wszystkie dni zajęć szkolnych zgodnych z opracowanym kalendarzem szkolnych na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w spawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

 1.      V.            Kryteria wyboru oferty:

- najniższa cena brutto za kilometr.

 1.   VI.            Sposób przygotowania oferty:
  1. Oferta składa się z wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1), oświadczenia
   o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2), wykaz pojazdów będących w dyspozycji Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3).
  2. Do oferty należy dołączyć kserokopię poświadczenia za zgodność z oryginałem licencji na wykonanie transportu drogowego osób, wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.)
  3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
  4. Oferta musi być napisana w języku polskim, w formie pisemnej z zachowaniem czytelnej formy.
  5. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez Oferenta muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.
  6. Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10 19-104 Trzcianne w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r., do godz. 10:00.    
 2. Za termin złożenia oferty uważa się dzień jej wpływu do Zamawiającego z zachowaniem terminu określonego wyżej.

VII. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej z ofert bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym również odszkodowawczej.

VIII. Osoby do kontaktu:

Pan Mirosław Paniczko, tel. (085) 738 50 56 wew. 24.

Pliki do pobrania:

- formularz ofertowy.docx

- formularz ofertowy.pdf

- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU.pdf

- WYKAZ POJAZDÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI WYKONAWCY DO REALIZACJI USŁUG PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA.docx

- WYKAZ POJAZDÓW BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI WYKONAWCY DO REALIZACJI USŁUG PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf