Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie nr 500208586-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.

Ogłoszenie nr 500208586-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.

Gmina Trzcianne: Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 591178-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Trzcianne, Krajowy numer identyfikacyjny 54695700000, ul. ul. Wojska Polskiego  10, 19104   Trzcianne, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 738 50 56, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , faks 85 738 50 56.
Adres strony internetowej (url): www.trzcianne.pl
Adres profilu nabywcy: www.trzcianne.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OSO.271.2.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Określenie przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby OSP Trzcianne, którego szczegółowy opis parametrów technicznych zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik Nr 1a do SIWZ. 1.2. Pojazd ma zostać oznakowany numerami operacyjnymi PSP, zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. KG PSP Nr 1 z 2008, poz. 8, z późn.zm.). 1.3. Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo CNBOP lub był w podziale bojowym w OSP w Polsce zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania ( Dz. U. nr 143, poz. 1002 z poźn. zm.). 1.4. W ramach przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi pojazdu min. 3 przedstawicieli Zamawiającego. 1.5. Dostarczany przedmiot zamówienia ma być nieobciążony prawami osób trzecich. 1.6. Samochód musi być zarejestrowany w Wydziale Komunikacji, właściwym dla siedziby Wykonawcy, jako samochód specjalny pożarniczy. 1.7. Jakiekolwiek wskazania w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków i dołączonych do niej załącznikach pochodzenia materiałów tworzących przedmiot zamówienia należy traktować jako typ przykładowy, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych. 1.8. Dodatkowe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: a. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, zapisami złożonej oferty, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami; b. Zamawiający, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia może korzystać zarówno z uprawnień rękojmi za wady jak i gwarancji jakości, wynikającej z ustawy Kodeksy Cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). 1.9. W zakresie gwarancji obowiązują również zapisy umowy i stosuje się dokument gwarancyjny, zgodny z w/w ustawą, który należy przekazać Zamawiającemu przy sporządzaniu końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Przekazanie niniejszego dokumentu w formie oryginału warunkuje uznanie przez Zamawiającego, że została zakończona realizacja przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 568 §1 w/w ustawy Kodeksy Cywilny okres rękojmi za wady wynosi 2 lata, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 1.10. Podane parametry techniczne przedmiotu zamówienia określają minimalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się stosowanie produktów innych niż wymienione w dokumentacji, pod warunkiem, iż posiadały będą takie same lub lepsze parametry techniczne i właściwości (będą równoważne). Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 1.11. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych przez Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą standardów określonych w dokumentacji przetargowej. 1.12. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje urządzenia, instalacje, materiały oraz inne elementy jako równoważne, zobowiązany jest do złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Treść tych dokumentów powinna być na tyle szczegółowa i jednoznaczna, aby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie zaproponowane przez wykonawcę równoważne rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych przez Zamawiającego oraz posiadać stosowne dopuszczenia i atesty. Uwaga! Przedmiot zmówienia musi być zgodny z minimalnymi parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego (Załącznik Nr 1A do formularza ofertowego). Ważne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt. Miejsce dostawy średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego: Urząd Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, w godzinach pracy Urzędu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 348900.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „STAR-SAN-DUO" Dominik Pater
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kanałowa 3C
Kod pocztowy: 27-200
Miejscowość: Starachowice
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 429147.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 429147.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 429147.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski