Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Trzcianne, 12 kwietnia 2019 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

 

GKOŚ.271.2.2019

WYKONAWCY

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Trzcianne działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: „Budowa budynku gospodarczego w Trzciannem”

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Nr 4

ROB-BUD Robert Krasiński, Tarachy 5, 19-230 Szczuczyn

Cena oferty brutto wynosi: 401 792,55 zł. (słownie: czterysta jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złotych 55/100)

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena: 60%

Okres gwarancji: 40%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa i adres firmy

Kryterium cena i przyznana ilość punktów

Kryterium okres gwarancji i przyznana ilość punktów

Łączna ilość punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe PREZOT Sp. z o.o.

ul. Waryńskiego 31 lok. U1, 15-460 Białystok

693 720,00 zł

34,75 pkt

60 miesięcy

40 pkt

74,75 pkt

2.

Usługi Remontowo-Budowlane Józef Rudziński

ul. Skrajna 13/42,

15-663 Białystok

633 450,00 zł.

38,06 pkt

60 miesięcy

40 pkt

78,06 pkt

3.

REMONT-BUD Andrzej Gosk ul. Nowa 5,

18-210 Szepietowo

594 462,43 zł.

40,55 pkt

60 miesięcy

40 pkt

80,55 pkt

4.

ROB-BUD Robert Krasiński, Tarachy 5, 19-230 Szczuczyn

401 792,55 .

60 pkt

60 miesięcy

40 pkt

100 pkt

5.

„ATM” Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane, ul. Bema 99/33, 15-370 Białystok

551 040,00 zł.

43,75 pkt

60 miesięcy

40 pkt

83,75 pkt

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone art. 92 ust. 1 pkt 2 – brak.

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania art. 92 ust. 1 pkt 3 – brak.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą art. 94 ust. 1 pkt 1 - po dniu 24.04.2019 r.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski