Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenie o zbyciu nieruchomości


OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY TRZCIANNE
Ogłasza

Wójt Gminy Trzcianne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Trzcianne, położonej w obrębie wsi Wilamówka gm. Trzcianne, oznaczonej numerem geodezyjnym 647/1 o powierzchni 0,12 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą KW Nr LM1G/00019053/7. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie na którym nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Trzcianne, nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi. Nieruchomość nie jest obciążona i nie ma zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9948,00 zł. /słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 00/100/.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2012r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gmin Trzcianne pok. 21. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne,  które wpłaciły wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 994,80 zł, należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Nr 12808500050390028620000030 w BS Mońki O/Trzcianne najpóźniej do dnia 21 marca 2012r.

Wpłacone wadium będzie zwrócone  po przetargu, zaś wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

W przypadku nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży w oznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez sprzedającego, kandydat na nabywcę traci wpłacone wadium. Zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium osoby fizyczne, którym przysługuje prawo zaliczenia na poczet ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego jeżeli w terminie do dnia  21 lutego 2012r. złożą Przewodniczącemu Komisji Przetargowej pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, oryginał zaświadczenia lub decyzji stwierdzającej uprawnienie do zaliczenia wartości pozostawionych nieruchomości na poczet ceny sprzedaży. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa wyżej, zwolnienie z obowiązku wpłacenia wadium nie ma zastosowania.

Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu niniejszej nieruchomości, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych, przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w/w nieruchomości przeznaczonej do zbycia,

2) jest poprzednim właścicielem niniejszej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie nieruchomości przed upływem  terminu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu w/w nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Osoba, która wygra przetarg poniesie koszty związane z wykonaniem operatu wyceny nieruchomości w wysokości 590,40 zł., oraz koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Trzcianne lub telefonicznie pod numerem tel. (085) 738 50 56 w. 26.

 

WÓJT GMINY

Zdzisław Dąbrowski