Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 359708 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej we wsi Krynica.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej we wsi Krynica. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Przebudowę drogi gminnej w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na istniejącej drodze brukowcowej oraz wzmocnienie drogi żwirowej poprzez wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Należy wykonać nawierzchnię bitumiczną w miejscu istniejącej brukowcowej oraz wzmocnienie nawierzchni żwirowej poprzez wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Długość drogi wynosi 505,89 a szerokość 6 m na odcinku od km 0+000 do km 0+342,80 oraz 5,5 m na pozostałym odcinku drogi. Na drodze należy wykonać spadki poprzeczne obustronne 2%. Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchnię drogi od km 0+000 do km 0+342,80: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm, grubości 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16mm, grubości 4 cm, - wyrównanie istniejącej nawierzchni brukowcowej betonem asfaltowym, - istniejąca nawierzchnia brukowcowa. Należy wykonać również następującą nawierzchnię drogi od km 0+342,80 do km 0+505,89: - warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10cm, - istniejąca nawierzchnia żwirowa. Odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni. Woda opadowa spływa do istniejącej kanalizacji deszczowej i do istniejących rowów.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM Spółka z o. o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 203471,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 182224,58
  • Oferta z najniższą ceną: 182224,58 / Oferta z najwyższą ceną: 244832,61
  • Waluta: PLN.