Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

Trzcianne: Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 467442 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje wykonanie następującego zakresu robót i czynności: Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku byłej szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie. Zakres inwestycji obejmuje również ogrodzenie działki,wykonanie szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe z budynku świetlicy, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie technologiczne. Zakres prac określa dokumentacja budowlana (Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik nr 1, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych - załącznik nr 2. Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych - załącznik nr 3 i w przedmiarach robót - załączniki nr 4,5,6 do SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - załącznik nr 7. Ponadto roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i obowiązującymi przepisami oraz normami. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie byłej szkoły podstawowej w Niewiarowie w celu uzyskania na swoją odpowiedzialność i na swoje ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. 2. Realizacja robót objętych opracowaną dokumentacją: 1) Wykonawca, najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem robót budowlanych wykona i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 3) Do wykonania zamówienia Wykonawcy są zobowiązani użyć materiałów i urządzeń nowych o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przekazanych dokumentach. Na wszystkie zastosowane materiały Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej - zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz.881). 4) Wykonawcy są zobowiązani użyć do wykonania zamówienia materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w SIWZ. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 5) Przywołane w przedmiarach robót technologie oraz nazwy handlowe materiałów są jedynie przykładowe. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych materiałów i technologii pod warunkiem, ze są one równoważne w stosunku do przywołanych, tzn. mają parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji projektowej. 3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową ryczałtową obejmuje także: 1) Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem. 2) Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 3) Urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączeń mediów dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów włączeń i wyłączeń energii elektrycznej. 4) Geodezyjne wytyczenie obiektów oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji i inwentaryzacji powykonawczej. 5) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, jak i składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w należytym porządku. 6) Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego. 7) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, jak również dokonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru. 8) Naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, obiektów, ich części bądź robót w toku realizacji, naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 9) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywanych robót jeżeli zajdzie taka konieczność. 10) Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w nieużytkowanym obiekcie. 11) Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia pojemnika na składowanie gruzu i jego wywóz na własny koszt. 12) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia zieleni przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac. 13) Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu po zakończeniu robót. 14) Skompletowanie dokumentów odbiorowych, w tym: - dokumentacja techniczna powykonawcza, - inwentaryzacja geodezyjna, - atesty, aprobaty i certyfikaty, - zgłoszenia i inne jeśli są wymagane przepisami prawa budowlanego,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.27.00-8, 54.21.13.50-7, 45.26.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.31.00.00-3, 45.23.32.00-1, 45.21.23.40-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KRB Budownictwo Krzysztof Bołtryk, ul. Legionowa 14/16 lok. 110, 15-099 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 624890,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 390270,85
  • Oferta z najniższą ceną: 390270,85 / Oferta z najwyższą ceną: 529149,60
  • Waluta: PLN.