Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139796 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne - Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne Etap I.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne - Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne Etap I. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Przebudowę drogi gminnej w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni brukowcowej i żwirowej. Należy wykonać nawierzchnię bitumiczną w miejscu istniejącej nawierzchni brukowcowej i żwirowej. Długość drogi wynosi 500,00m. o szerokości od 3,5m do 6 m. Na drodze należy wykonać spadki poprzeczne obustronne i jednostronne. Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni drogi od km 0+000 do km 0+500,00: - krawężnik betonowy o wymiarach 20x30 cm z obu stron jezdni o łącznej długości 747,65m, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, - poszerzenia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, - warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 5 cm, - istniejąca nawierzchnia brukowcowa jako podbudowa, - chodniki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm, - pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 8 cm. Dodatkowo na odcinkach drogi od km 0+000 do km 0+052,00 i od km 0+244,00 do km 0+324 należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Na zjazdach żwirowych należy wykonać nawierzchnię z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, a na zjazdach bitumicznych warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 5cm i podbudowę z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Roboty ziemne na omawianej inwestycji wynikają z konieczności wykonania: koryt pod projektowane warstwy konstrukcyjne, poszerzenia poboczy, nadania stałej szerokości korony drogi na jej poszczególnych odcinkach. Zaprojektowano zdjęcie humusu ze skarp i poboczy drogi średniej grubości 15 cm. Odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez powierzchniowe spływy wód opadowych przy krawężnikach do rowów przydrożnych lub na teren przyległy, a następnie do istniejących przepustów drogowych i dalej do naturalnych zbiorników wodnych. W celu odprowadzenia wody opadowej do projektowanych rowów przydrożnych zaprojektowano jednostronne pochylenie jezdni od km 0+290,00 do km 0+310,00. Zmianę pochylenia z daszkowego na jednostronne należy wykonać na rampie o długości 20 m. Projektuje się wykonanie rowów trapezowych o szerokości dna min. 40 cm. i głębokości min. 0,5 m. w obrębie zjazdu na drogę w km 0+298,50. Skarpy i dno rowu należy umocnić brukiem na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. W ciągu trasy drogi zinwentaryzowano przepust w km 0+332,70 betonowy ramowy L=9,10 m. Pozostałość po dawnym przepuście - płytę górną należy rozebrać z uwagi na fakt, iż podczas wykonywania kanalizacji sanitarnej część przepustu została rozebrana i zasypana w celu zapewnienia odpowiedniej nośności pod konstrukcję jezdni. Niskie zagłębienie istniejącej kanalizacji sanitarnej uniemożliwia przebudowę przepustu, dlatego zaprojektowano powierzchniowy spływ wód opadowych z jezdni. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania, przedstawiony został w załączonym do niniejszej specyfikacji Przedmiarze robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 438261,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 235805,41
  • Oferta z najniższą ceną: 235805,41 / Oferta z najwyższą ceną: 293514,38
  • Waluta: PLN.