Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 140602 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 104701B Trzcianne - Wyszowate w km od 0+150 do 1+120 wraz z remontem cząstkowym pozostałego odcinka drogi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont drogi gminnej nr 104701B Trzcianne - Wyszowate w km od 0+150 do 1+120 wraz z remontem cząstkowym pozostałego odcinka drogi. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Remont drogi gminnej w zakresie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej na istniejącej drodze asfaltowej. Długość remontowanej drogi wynosi 970,00m. o szerokości 3,5m. Natomiast długość drogi na której należy wykonać remont cząstkowy wynosi 4530 m. o szerokości 3,5m. Remont drogi gminnej obejmuje: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym o długości 970 metrów. Frezowanie podbudowy z kruszywa, gruntu stabilizowanego, betonu lub mas mineralno-bitumicznych. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiórka mechaniczna. Grubość podbudowy 15 cm o powierzchni 5335m2. Obmiar: 970,0mb x 5,50m2 = 5335,0 m2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Wykonane mechanicznie - kategoria gruntu II-VI (walec statyczny samojezdny) o powierzchni 5335m2. Obmiar: 970,0mb x 5,0m = 4850m2. Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 10 cm o powierzchni 3880 m2. Obmiar: 970,0mb x 4,0m = 3880m2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy do 5-10 t. o powierzchni 3589 m2. Obmiar: 970,0mb x 3,70m = 3589m2. Krotność = 1,25. Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem. Obmiar: 970,0mb x 3,70m = 3589 m2. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyładowczy do 5 t. o powierzchni 3395 m2. Obmiar: 970,0mb x 3,50m = 3395m2. Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym - warstwa grubości 9cm. Obmiar: 970,0mb x 1,0m x 2 = 1940m2. Na pozostałym odcinku drogi należy wykonać remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania, przedstawiony został w załączonym do niniejszej specyfikacji Przedmiarze robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.05.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 476816,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 250530,22
  • Oferta z najniższą ceną: 250530,22 / Oferta z najwyższą ceną: 316250,85
  • Waluta: PLN.