Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 162746 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szorcach, z doposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie następującego zakresu robót i czynności: Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szorcach, z doposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres inwestycji obejmuje również przebudowę istniejących schodów wejściowych do budynku, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie pomieszczeń. Podział na etapy w ogólnym zarysie: I etap: Przebudowa budynku: - przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pomieszczenia świetlicy wiejskiej polegająca na rozbiórce części ścianek działowych i wykonanie nowych z utworzeniem częściowo nowego układu pomieszczeń, - rozbiórce ślepej podłogi w części drewnianej i częściowo w części murowanej (do wykonania instalacji kanalizacyjnej), - rozbiórce obicia ścian w części drewnianej, - rozbiórce obicia stropów w części drewnianej, - rozbiórce istniejących schodów wejściowych, - rozbiórce istniejących rynien i rur spustowych, - wykonaniu nowych warstw podposadzkowych i posadzkowych, - wykonanie konstrukcji stalowej podpierającej istniejący strop, - obłożenie ścian, sufitów i elementów konstrukcji stalowej płytami GKF, - wykonanie nowych rur i rynien dachowych wraz z podsufitką, - docieplenie płyty stropowej nad parapetem wełną mineralną gr. 20 cm, - wykonanie pomostu roboczego na poddaszu, - wykonanie włazu na poddasze, - wymiana części stolarki drzwiowej, - zeskrobanie istniejącej farby na ścianach zewnętrznych drewnianych, zaimpregnowanie i pomalowanie, - zeskrobanie istniejącej farby na cokole budynku, uzupełnienie tynku, zaimpregnowanie i położenie tynku cienkowarstwowego mineralnego, - przecieranie istniejących tynków na ścianach i sufitach z zeskrobaniem farby, - szpachlowanie, - malowanie ścian i sufitów, - okładziny ścian i podłóg z płytek szkliwionych, - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z grzejnikami, - wykonanie instalacji wod.-kan. Wraz z białym montażem, - wyposażenie pomieszczeń. Rozbudowa budynku: - przebudowa istniejących schodów wejściowych do budynku wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Uwaga: Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie obejmuje II etapu. II etap: Roboty zewnętrzne: - rozbiórka istniejącego ogrodzenia, - wykonanie ogrodzenia działki wraz z brama i bramką, - wykonanie płyty pod pojemniki na nieczystości stałe, - wykonanie dojść i dojazdów z kostki polbruk wraz z miejscami postojowymi, - wykonanie (rekultywacja) zieleni niskiej, - - wykonanie placu zabaw. Wszystkie roboty wykazane w poszczególnych etapach muszą być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną. Zakres prac określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Projekt budowlano-wykonawczy - załącznik nr 1, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych - załącznik nr 2, Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych - załącznik nr 3, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych -załącznik nr 7 oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (instalacje elektryczne)- załącznik Nr 8)oraz pomocniczo w przedmiarach robót (załączniki nr 4, 5, 6 do SIWZ). Ponadto roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i obowiązującymi przepisami oraz normami. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie byłej szkoły podstawowej w Szorcach w celu uzyskania na swoją odpowiedzialność i na swoje ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.27.00-8, 54.21.13.50-7, 45.33.00.00-9, 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.73.00-5, 45.31.70.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wykonanie zadania dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MAXIMA Sp z o.o., Aleja Wojska Polskiego 27, 18-300 Zambrów, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 214939,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 192252,98
  • Oferta z najniższą ceną: 192252,98 / Oferta z najwyższą ceną: 240623,17
  • Waluta: PLN.