Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZW.271.1.2013

 

ZAWIADOMIENIE

(OGŁOSZENIE)

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie BZP z dnia 21 czerwca 2013r., numer ogłoszenia
120799 – 2013 na wykonanie operacji pn. „Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki i w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo”

Zamawiający - Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 92 ust.1, pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki i w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo” w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP z dnia 21 czerwca 2013r., numer ogłoszenia 120799-2013)  jako najkorzystniejsza oferta wybrana została oferta Wykonawcy:

Oferta Nr 10
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„HYDROTECH”
Bernard Zbigniew Krajewski
ul. Słoneczna 17
18-400 Łomża, Stara Łomża p/sz
- kwota oferty brutto 748 200,65 PLN

słownie: siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście złotych 65/100

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100,00 pkt.

Uzasadnienie:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ,
tj. najniższą cenę brutto. Oferta uzyskała 100 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono dziewięć ważnych ofert:

Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A.
ul. Suwalska 84
19-300 Ełk
- kwota oferty brutto 1 156 200,00 PLN

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 64,71 pkt.

Oferta Nr 3
Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych
„BUDOKAN”
Łosiewicz i wspólnicy, Spółka Jawna
ul. Magazynowa 9
19-203 Grajewo
- kwota oferty brutto 977 632,00 PLN

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 76,53 pkt.

Oferta Nr 4
WODOCIĄGI WIEJSKIE
Spółka z o.o. w Łomży
ul. Akademicka 18
18-402 Łomża
- kwota oferty brutto 945 607,44 PLN

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 79,12 pkt.

Oferta Nr 5
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„MELIOREX” Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 12
16-420 Raczki
- kwota oferty brutto 2 183 074,54 PLN

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 34,27 pkt.

Oferta Nr 6
PRZEDSIĘBIORSTWO
ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ
„WODROL- OLSZTYN” w DYWITACH Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 23
11-001 Dywity
- kwota oferty brutto 1 027 995,62 PLN

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 72,78 pkt.

Oferta Nr 7
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Inżynieryjnego – Janusz Piotrowski
ul. Noniewicza 85C lok. 18
16-400 Suwałki
- kwota oferty brutto 1 197 837,31 PLN

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 62,46 pkt.

Oferta Nr 8
KONSORCJUM:
BUDOINSTAL Piotr Kryszczuk
Seroczyn 41
08-320 Sterdyń
i
Hydro-STAL
Produkcja Handel Usługi
ul. Kosowska 44
08-300 Sokołów Podlaski
- kwota oferty brutto 922 290,03 PLN

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 81,12 pkt.

 

Oferta Nr 9
ZAKŁAD USŁUGOWY B.H.D.
Stanisław Wróblewski
ul. Targowa 15
18-300 Zambrów
- kwota oferty brutto 846 323,55 PLN

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 88,41 pkt.

Oferta Nr 10
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„HYDROTECH”
Bernard Zbigniew Krajewski
ul. Słoneczna 17
18-400 Łomża, Stara Łomża p/sz
- kwota oferty brutto 748 200,65 PLN

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100,00 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został wykluczony następujący Wykonawca: P.W. „HYDROSAN”
Jerzy Skowronek, ul. 1-Maja 11, 21-100 Lubartów na podstawie art.24 ust.2 pkt.4, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie uzupełnił brakujących dokumentów potwierdzających brak przesłanek do wykluczenia. W udzielonej odpowiedzi nie przedstawił:

 1. „Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzającej zdolność kredytową Wykonawcy
  o wysokości nie mniejszej niż cena oferty wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert” stwierdził: ”Nie posiadam potwierdzenia z banku
  o zdolności kredytowej. Posiadam środki własne przewyższające cenę oferty”.
 2. „Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert” w odpowiedzi stwierdził: ”Na dzień dzisiejszy nie posiadam aktualnej informacji
  z Krajowego Rejestru Karnego.[ ostatnia wydana w dniu 03.01.2012 r.”

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.5 Pzp oferta Wykonawcy: P.W. „HYDROSAN”, Jerzy Skowronek, ul. 1-Maja 11, 21-100 Lubartów, ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp będzie zawarta po dniu 04 sierpnia 2013r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia odwołania i skargi do sądu zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy  Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 92 ust.2 Pzp informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.