Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 120799 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56 , faks 85 738 50 56 .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki i w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie następującego zakresu robót w podziale na zadania w ramach operacji: * Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki gmina Trzcianne - długość sieci wodociągowej: 3 684 m, w tym: - wodociąg o średnicy D 160 mm - 3606 m, - wodociąg o średnicy D 90 mm - 62 m, - wodociąg o średnicy D 40 mm - 16 m, * Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo gmina Trzcianne - długość sieci wodociągowej: 13 321 m, w tym: - wodociąg o średnicy D 110 mm - 11 590 m, - wodociąg o średnicy D 90 mm - 1 663 m, - wodociąg o średnicy D 40 mm - 68 m, Zakres prac określa szczegółowo dokumentacja projektowa (Projekt budowlany sieci wodociągowej Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki gmina Trzcianne - załącznik nr 1, Projekt budowlany sieci wodociągowej Budowa sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo gmina Trzcianne - załącznik nr 2 i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Obiekt: Sieć wodociągowa kolonia Boguszewo - załącznik nr 3, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Obiekt: Sieć wodociągowa ze wsi Laskowiec do wsi Zajki - załącznik nr 4) oraz pomocniczo odpowiednio w przedmiarach robót (Przedmiar robót - Sieć wodociągowa kolonia Boguszewo - załącznik nr 5, Przedmiar robót - Sieć wodociągowa ze wsi Laskowiec do wsi Zajki - załącznik nr 6 do SIWZ). Ponadto roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i obowiązującymi przepisami oraz normami. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie planowanej inwestycji w celu uzyskania na swoją odpowiedzialność i na swoje ryzyko, wszelkich innych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki i w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROTECH Bernard Zbigniew Krajewski, ul. Słoneczna 17, 18-400 Łomża, Stara Łomża p/sz, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1434617,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 748200,65

  • Oferta z najniższą ceną: 748200,65 / Oferta z najwyższą ceną: 2183074,54

  • Waluta: PLN.