Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181573 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne - Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne Etap II od km 1+640 do km 1+940 i od km 1+940 do km 2+151,65.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne - Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne Etap II od km 1+640 do km 1+940 i od km 1+940 do km 2+151,65. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa zadania: Zadanie A: Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni brukowcowej od km 1+640 do km 1+940. Należy wykonać nawierzchnię bitumiczną w miejscu istniejącej nawierzchni brukowcowej. Długość odcinka drogi wynosi 300 m. o szerokości od 5 do 6 m. Na drodze należy wykonać spadki poprzeczne obustronne i jednostronne. Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni drogi od km 1+640 do km 1+940: - krawężnik betonowy o wymiarach przekroju 20x30 cm z obu stron jezdni o łącznej długości 544 m na odcinku drogi od km 1+640 do km 1+923,67, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, - poszerzenia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, - warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 5 cm, - istniejąca nawierzchnia brukowcowa jako podbudowa, - chodniki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm, - pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 8 cm. Zadanie B: Przebudowa drogi gminnej w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni żwirowej od km 1+940 do km 2+151,65. Należy wykonać nawierzchnię bitumiczną w miejscu istniejącej nawierzchni żwirowej. Długość odcinka drogi wynosi 211,65m. o szerokości 5 m. Na drodze należy wykonać spadki poprzeczne obustronne i jednostronne. Na odcinku drogi od km 1+940 do km 2+151,65 należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, szerokość jezdni 5 m z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca grubości 5 cm oraz pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 5 cm i szerokości 1m. Na zjazdach żwirowych należy wykonać nawierzchnię z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Roboty ziemne na omawianej inwestycji wynikają z konieczności wykonania: koryt pod projektowane warstwy konstrukcyjne, poszerzenia poboczy, nadania stałej szerokości korony drogi na jej poszczególnych odcinkach. Zaprojektowano zdjęcie humusu ze skarp i poboczy drogi średniej grubości 15 cm. Odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez powierzchniowe spływy wód opadowych przy krawężniku do rowów przydrożnych lub na teren przyległy, a następnie do istniejących przepustów drogowych i dalej do naturalnych zbiorników wodnych. W ciągu trasy drogi zinwentaryzowano w km 1+976,00 przepust betonowy o średnicy 80 cm i 40 cm, L=7,30 m. Przepusty przewidziano do wydłużenia o 2,0 m po stronie lewej oraz do oczyszczenia. Należy umocnić wlot przepustu brukiem na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Od km 1+923,00 do km 1+972,00 po stronie lewej zaprojektowano odwodnienie za pomocą ścieku korytkowego betonowego wg KPED 01.04. Należy umocnić wylot ścieku do rowu brukiem na podsypce piaskowo-cementowej grubości 5 cm. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania, przedstawiony został w załączonym do niniejszej specyfikacji Przedmiarze robót (załącznik nr 6 do SIWZ). Oferenci zobowiązani są wypełnić oddzielnie formularz ofertowy dla odcinka drogi od km 1+640 do km 1+940 i oddzielnie dla odcinka od km 1+940 do km 2+151,65..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 290535,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 350499,94
  • Oferta z najniższą ceną: 350499,94 / Oferta z najwyższą ceną: 382966,88
  • Waluta: PLN.