Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

 

Dotyczy: „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych"

ZW.271.2.2013

 

WYKONAWCY

 

Dotyczy projektu: Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych                           

Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ

Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne woj. podlaskie, stosownie do treści art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, zmiany poz.984, poz. 1047) w ogłoszonym w dniu 31.12.2013r. przetargu nieograniczonym Nr ogłoszenia DUUE 2013/S 252-441678 w przedmiocie zamówienia: „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych” w związku z zadanymi w postępowaniu pytaniami udziela stosownych wyjaśnień i odpowiedzi:

 

Zapytanie I.

 

Pytanie I.1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kolektorów słonecznych o niższej niż 200°C temperaturze stagnacji, co znacząco wpłynie na wydłużenie żywotności kolektora?

Uzasadnienie:

Kolektory słoneczne to urządzenia, których celem jest wytwarzanie energii cieplnej do podgrzania wody, a zatem o ich jakości świadczą takie parametry jak uzysk energetyczny i pod tym względem powinny być porównywane. Nie ma żadnych dowodów wskazujących na fakt, że kolektory słoneczne posiadające temperaturę stagnacji powyżej 200°C są w jakikolwiek sposób lepsze niż takie posiadają temperaturę stagnacji poniżej 200°C. Żądanie kolektorów słonecznych o temperaturze stagnacji ponad 200°C jest niczym nie uzasadnione i mające na celu jedynie ograniczenie konkurencji.

Miarodajnym dokumentem potwierdzającym trwałość i uzyski energetyczne kolektora słonecznego jest raport z badań niezależnego laboratorium i certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że kolektor słoneczny spełnia wymagania normy PN-EN 12975 pn. Kolektory Słoneczne. Zamawiający może jedynie wskazać czy chce urządzenie o najwyższych osiągach uzysku energetycznego czy też wystarczy mu kolektor słoneczny o niższym uzysku energetycznym.

Temperatura stagnacji nie jest wykorzystywana w obliczeniach punktu 6 normy EN 12975-2 „Badanie charakterystyki cieplnej kolektorów cieczowych”, nie ma zatem bezpośredniego związku pomiędzy temperaturą stagnacji a uzyskiem energetycznym kolektora.

Stawianie wymogu temperatury stagnacji minimum 200°C nie jest uzasadnione ani ze względu na większe uzyski kolektora, ani ze względów bezpieczeństwa instalacji.

W konsekwencji powyższego wskazać należy, iż Zamawiający stosując powyższy zapis naruszył zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę równego traktowania wykonawców powodując możliwość złożenia oferty z urządzeniami o gorszych parametrach, a uniemożliwiając zastosowanie lepszych jakościowo urządzeń.

Dla prawidłowego i zgodnie z prawem sformułowania opisu przedmiotu zamówienia niezbędne jest wykreślenie powyższego wymogu ze Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.

 

Odpowiedź na pytanie I.1

Zamawiający zgodnie ze wskazaniami projektanta stwierdza że, nie wyraża zgody na zastosowanie kolektorów słonecznych o temperaturze stagnacji mniejszej niż 200°C.
W odniesieniu do stawianych zarzutów, pragniemy zapewnić, że staraliśmy się opisać przedmiot zamówienia w sposób możliwie nieograniczający uczciwej konkurencji i jak najbardziej ogólny, z wyszczególnieniem minimalnych parametrów, które są istotne z punktu widzenia wydajności, trwałości i bezawaryjnej eksploatacji kolektorów słonecznych. Przeświadczenie o słuszności wprowadzenia minimalnego wymaganego poziomu temperatury stagnacji zachodzi z kilku powodów. Przede wszystkim, według polskiej normy PN-EN 12975 określenie temperatury stagnacji, opisane w pkt. 5.2 j) oraz w pkt. 6 "Bezpieczeństwo", jest wymagane w celu poprawnej oceny zgodności z tą normą. Ponadto zawarte tam zapisy wskazują, że temperatura stagnacji świadczy wprost o jakości kolektora słonecznego, ponieważ zgodnie z tymi zapisami materiały użyte do jego produkcji powinny być zaprojektowane właśnie z uwzględnieniem tej temperatury. Wynika z tego jednoznaczny wniosek, że do budowy kolektora słonecznego charakteryzującego się wyższą temperaturą stagnacji używa się materiałów o wyższej klasie, odpornych na wyższe temperatury robocze, niż mogłoby to mieć miejsce w przypadku kolektora o niższej temperaturze stagnacji. Zastosowania takich materiałów oczekuje Zamawiający. Ponadto temperatura stagnacji, czyli maksymalna temperatura, jaką w normalnych warunkach eksploatacyjnych może osiągnąć kolektor słoneczny, świadczy też o jego efektywności w taki sposób, że im jest wyższa, tym wyższa jest sprawność cieplna kolektora słonecznego. Zatem, nie zachodzi tutaj przesłanka jakoby ten parametr ograniczał możliwość zastosowania kolektorów lepszych, lecz jest wręcz przeciwnie. Ponadto temperatura maksymalna osiągana jest w trakcie maksymalnego promieniowania słonecznego 1000 W/m2 i jednocześnie przy braku obiegu czynnika grzewczego na skutek awarii lub przerw w dostawie energii co sprawia, że nośnik ciepła o temperaturze maksymalnej nie jest transportowany w głąb instalacji. To wykonawca opowiada za dobór takich materiałów instalacyjnych w oparciu, o które będzie w stanie zagwarantować bezawaryjne i poprawne funkcjonowanie instalacji solarnych. Ponadto należy wskazać, że bardzo wiele kolektorów stosowanych na polskim rynku posiada temperaturę stagnacji wyższą niż 200°C, co jest wyznacznikiem ich jakości i wydajności. Wobec powyższych wyjaśnień stanowisko Zamawiającego w kwestii minimalnej temperatury stagnacji pozostaje niezmienne.

 

Pytanie I.2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że ewentualne koszty zakupu i montażu pompy obiegowej do c.o. w wypadku podłączenia górnej wężownicy projektowanego zasobnika c.w.u. do istniejącego układu c.o. nieposiadającego pompy do c.o. (działającego na grawitacji) leży po stronie właściciela nieruchomości.

 

Odpowiedź na pytanie I.2

Podłączenia górnej wężownicy do istniejącej instalacji c.o. a w związku z tym zakup i montaż pompy obiegowej do c.o. nie wchodzą w zakres projektu.

 

Pytanie I.3

Prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków właściciela nieruchomości należy doprowadzenie wszystkich niezbędnych mediów do pomieszczenia przeznaczonego na montaż urządzeń węzła solarnego potrzebnych do włączenia instalacji w układ istniejący budynku tj. ciepła woda, zimna woda, ewentualne rury centralnego ogrzewania w wypadku podłączenia dodatkowego źródła ciepła do górnej wężownicy nowoprojektowanego zbiornika, a także instalacja elektryczna posiadająca uziemienie oraz odpowiednio przystosowane miejsce posadowienia zbiornika solarnego. Jeżeli nie należy to do obowiązków właściciela prosimy o dokładne wskazanie ilości budynków, w których należy doprowadzić brakujące media do wskazanego na montaż urządzeń pomieszczenia.

 

Odpowiedź na pytanie I.3

Zamawiający potwierdza, że do obowiązków właściciela nieruchomości należy doprowadzenie wszystkich niezbędnych mediów do pomieszczenia przeznaczonego na montaż urządzeń węzła solarnego potrzebnych do włączenia instalacji w układ istniejący budynku tj. ciepła woda, zimna woda, a także instalacja elektryczna posiadająca uziemienie oraz odpowiednio przystosowane miejsce posadowienia zbiornika solarnego. Podłączenie rury centralnego ogrzewania w wypadku podłączenia dodatkowego źródła do górnej wężownicy nowoprojektowanego zbiornika nie wchodzi w zakres projektu.

 

Pytanie I.4

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku instalacji wyrównawczej jej założenie w budynku leży po stronie właściciela budynku. Brak tej instalacji jest niezgodny z obowiązującymi przepisami, a zakres zamówienia nie obejmuje modernizacji instalacji elektrycznej obiektu.

 

Odpowiedź na pytanie I.4

Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku elektrycznej instalacji wyrównawczej jej założenie w budynku leży po stronie właściciela budynku.

 

Pytanie I.5.

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie elastycznych rur ze stali nierdzewnej z kauczukową otuliną solarną w instalacjach?

Odpowiedź na pytanie I.5.
Dopuszcza się stosowanie w instalacjach elastycznych rur ze stali nierdzewnej z kauczukową otuliną solarną.

Pytanie I.6.
Prosimy Zamawiającego o dokładne sprecyzowanie ilości koniecznych do wykonania przeglądów serwisowych i gwarancyjnych w okresie gwarancji?

Odpowiedź na pytanie I.6.
W okresie gwarancji Zamawiający wymaga prowadzenia przez Wykonawcę jednego przeglądu gwarancyjnego rocznie oraz przeglądów serwisowych w ilości uzależnionej od ilości awarii tj. po każdej naprawie wynikającej z udzielonej gwarancji.

Zamawiający wymaga, w ramach zaproponowanej ceny ryczałtowej, prowadzenia przeglądu gwarancyjnego na instalacje solarną co roku przez Wykonawcę w zakresie wymienionym poniżej:
- sprawdzenie szczelności układu glikolowego,
- sprawdzenie szczelności instalacji wodnej,
- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego zbiornika,
- sprawdzenie poprawności działania grupy pompowej,
- sprawdzenie działania regulatora oraz poprawność nastaw,
- sprawdzenie jakości instalacji, izolacji,
- sprawdzenie parametrów czynnika roboczego- glikolu,
- sprawdzenie ciśnienia w układzie,
- sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowego,
- sprawdzenie płyt solarnych,
- czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

Zapytanie II.

Pytanie II.1
Proszę o wskazanie schematu hydraulicznego do zestawu nr 2 opartego na 2 zasobnikach po 250l. (jest tylko taki na 1 zasobniku).
Ważna dla wyceny bo zasobniki można łączyć szeregowo / równolegle to samo z łączeniem wężownic.
 
Odpowiedź na pytanie II.1
Zestaw nr 2 oparty jest na jednym zbiorniku biwalentnym o pojemności 300l a nie na 2 zasobnikach po 250l.
 
Pytanie II.2
Kolejne pytanie to czy oba zasobniki mają być wyposażone w grzałki – wydaje się to zbędne, 2 zasobniki to 2 zawory bezpieczeństwa (przy łączeniu równoległym) i tak dalej.
 
Odpowiedź na pytanie II.2
Zestaw nr 2 oparty jest na jednym zbiorniku biwalentnym o pojemności 300l wyposażonym w grzałkę elektryczną, a nie na 2 zasobnikach po 250l.
 
Zapytanie III
 
Pytanie III.1
Czy zasobniki solarne mają zostać wyposażone w grzałki i jakiej mocy mają to być grzałki (czy ich moc dostosować do pojemności zasobnika), czy w sytuacji montaży 2 zasobników 250 litrowych grzałki mają być montowane w obu zasobnikach?
 
Odpowiedź na pytanie III.1
Zbiorniki solarne należy wyposażyć w grzałkę elektryczną o mocy dostosowanej do pojemności zbiornika. Nie przewiduje się montażu dwóch zasobników 250l.
 
Pytanie III.2
Czy zasobniki solarne mają zostać wyposażone w anody magnezowe czy tytanowe?
 
Odpowiedź na pytanie III.2
Zbiorniki solarne muszą być zabezpieczone przed korozją wyłącznie poprzez zastosowanie anody tytanowej.
 
Pytanie III.3
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału niż miedź do wykonania instalacji glikolowej np. stal nierdzewną (rozwiązanie typowo do instalacji solarnej np. Duosolar)?
 
Odpowiedź na pytanie III.3
Dopuszcza się zastosowanie innego materiału niż miedź do wykonania instalacji glikolowej np. stal nierdzewną w technologii przeznaczonej do instalacji solarnej.
 
Pytanie III.4
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału niż PEX/AL/PEX do wykonania instalacji w kotłowni np. PP zgrzewny?
 
Odpowiedź na pytanie III.4
Wykonanie instalacji wewnątrz kotłowni możliwe jest z zastosowaniem również polipropylenu PP zgrzewanego, należy zastosować jednak materiał dopuszczony do pracy z czynnikiem o danych parametrach.
 
Pytanie III.5
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału niż „Otulina z wełny mineralnej z włókien szklanych, pokryta zbrojnym płaszczem z folii aluminiowej o gr. 20 mm dla rur PEX/AL/PEX o śr. 20x2” do wykonania izolacji cieplnej instalacji w kotłowni?

Odpowiedź na pytanie III.5
Do izolacji instalacji w kotłowni dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż otulina z wełny mineralnej spełniające odpowiednie wymagania techniczne.
 
Pytanie III.6
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej pojemności naczyń wzbiorczych niż wyliczone w projektach:
18l zamiast 19l
24l zamiast 25l
Ze względów technologicznych – na rynku nie znajdziemy takich pojemności jak wyliczył projektant?
 
Odpowiedź na pytanie III.6
W projekcie nie występują naczynia wzbiorcze o pojemności 19l i 25l. Zaprojektowano odpowiednio przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemności 18l i 24l.
 
Pytanie III.7
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek nr V.1.4. w sytuacji gdy na wymagany 1 000 000 zł środków finansowych, Oferent zsumuje kredyt i posiadane obecnie środki finansowe np. kredyt 700 000 zł + środki na koncie 300 000 zł w sumie 1 000 000 zł.?
Niezasadnym od strony ekonomicznej jest zaciąganie kredytu na całość skoro w części środki czekają na koncie.
 
Odpowiedź na pytanie III.7
Zamawiający nie uzna za spełniony warunku w sytuacji wskazanej przez Pytającego.
Wykonawca winien wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN.
W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki określone w art.22 ust.1 ustawy pzp dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 
Zapytanie IV.
 
Pytanie IV.1
Proszę o podanie numeru PKOB dla budynków, na których będą montowane instalacje solarne, w celu ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT.
 
Odpowiedź na pytanie IV.1
Numeru PKOB dla budynków, na których będą montowane instalacje solarne: 1110, 1121, 1122, 1220, 1263.
 
Pytanie IV.2
Proszę o podanie czy w przedmiotowym postępowaniu występują przesłanki zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT. Jakie?
 
Odpowiedź na pytanie IV.2
Ustalenie przesłanek zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT jest prawem i obowiązkiem Wykonawcy, jako podatnika i płatnika, dlatego sam na podstawie odpowiednich przepisów powinien ustalić wysokość podatku. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że skierowane do Zamawiającego pytanie nie wypełnia przesłanek określonych w art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ponieważ nie odnosi się bezpośrednio do wyjaśnienia treści SIWZ.
 
Pytanie IV.3
Proszę o wskazanie, czy budynki mieszkalne, na których montowane będą instalacje solarne, przekraczają powierzchnię użytkową 300 m2 w celu ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT. Jeżeli tak, to ile?
 
Odpowiedź na pytanie IV.3
Budynki mieszkalne, na których montowane będą instalacje solarne, nie przekraczają powierzchni użytkowej 300 m2.
 
Zapytanie V
 
Pytanie V.1
Proszę o informację, z jakiego materiału ma być wykonanie podpięcie c.w.u. oraz z.w. Proszę o potwierdzenie, że ww. podpięcia mogą być wykonane z rury PP.
 
Odpowiedź na pytanie V.1
Rury do wody ciepłej i zimnej mogą być wykonane z następujących materiałów:
- rury miedziane,
- rury z polipropylenu PP dopuszczone do pracy z czynnikiem o danych parametrach z uwzględnieniem temp. ciepłej wody,
- rury wielowarstwowe dopuszczone do pracy z czynnikiem o danych parametrach.
 
Pytanie V.2
Proszę o potwierdzenie, że maksymalna odległości zbiornika od głównego przyłącza zimnej i ciepłej wody, przy której Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia zbiornika do instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, wynosi 5 m.
 
Odpowiedź na pytanie V.2
Zamawiający nie potwierdza, że maksymalna odległość zbiornika od głównego przyłącza zimnej i ciepłej wody, przy której Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia zbiornika do instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej wynosi 5 m.
 
Pytanie V.3
Czy ww. przewody na instalacji c.w.u. oraz z.w. powinny posiadać izolację? Jeśli tak, to proszę o informację z jakiego materiału ma być ona wykonana oraz jaką grubość powinna ona mieć.
 
Odpowiedź na pytanie V.3
Przewody na instalacji c.w.u. oraz z.w. powinny posiadać izolację. Do izolacji instalacji w kotłowni dopuszcza się zastosowanie materiałów spełniających odpowiednie wymagania techniczne.
 
Pytanie V.4
Proszę o informację, z jakiego materiału ma być wykonane podpięcie c.o.
 
Odpowiedź na pytanie V.4
Podłączenie centralnego ogrzewania jako dodatkowego źródła do górnej wężownicy nowoprojektowanego zbiornika nie wchodzi w zakres projektu.
 
Pytanie V.5
Proszę o potwierdzenie, że maksymalna odległości przewodów pomiędzy kotłem, a górną wężownicą, przy której Wykonawca jest zobowiązany do podłączenia górnej wężownicy do instalacji c.o. wynosi 5 m.
 
Odpowiedź na pytanie V.5
Podłączenie centralnego ogrzewania jako dodatkowego źródła do górnej wężownicy nowoprojektowanego zbiornika nie wchodzi w zakres projektu.
 
Pytanie V.6
Po czyjej stronie leży podłączenie zbiornika do c.o.? Kto ponosi koszty zakupu armatury (zawory kulowe, zawory zwrotne, przewody) do podłączenia c.o.? czy Zamawiający wymaga instalacji pompy c.o.? po czyjej stronie leży zakup pompy do c.o.?
 
Odpowiedź na pytanie V.6
Podłączenie centralnego ogrzewania jako dodatkowego źródła do górnej wężownicy nowoprojektowanego zbiornika nie wchodzi w zakres projektu.
 
Pytanie V.7
Proszę o określenie czy Zamawiający wymaga stosowania odpowietrznika przy kolektorach? Czy ma to być odpowietrznik zwykły czy automatyczny?
 
Odpowiedź na pytanie V.7
Stosowanie odpowietrzników montowanych na kolektorze nie jest konieczne. Należy jednak wykonać instalację, tak by możliwe było tzw. przelanie i odpowietrzenie obiegu, którego dokonuje się za pomocą grupy pompowej lub zestawu do napełniania. Należy pamiętać w takim przypadku o separatorze z odpowietrznikiem.
 
Pytanie V.8
Czy Zamawiający wymaga montażu grzałek elektrycznych? Proszę o określenie min. mocy grzałek do zbiorników dla poszczególnych zestawów.
 
Odpowiedź na pytanie V.8
Grzałki należy montować zgodnie ze specyfikacją, o następującej minimalnej mocy:
podgrzewacz 200l – grzałka elektryczna 2 kW,
podgrzewacz 300l – grzałka elektryczna 2 kW,
podgrzewacz 400l – grzałka elektryczna 3 kW,
podgrzewacz 500l – grzałka elektryczna 3 kW,
podgrzewacz 750l – grzałka elektryczna 3 kW.
 
Pytanie V.9
Po czyjej stronie leży doprowadzenie c.o. z pełną armaturą? (zawory, zawór zwrotny, pompa – jeśli wymagana) Po stronie Wykonawcy czy Użytkownika?
 
Odpowiedź na pytanie V.9
Podłączenie centralnego ogrzewania jako dodatkowego źródła do górnej wężownicy nowoprojektowanego zbiornika nie wchodzi w zakres projektu.
 
Pytanie V.10
Na ilu obiektach na których ma zostać wykonana instalacji dom jest pokryty eternitem? Co w takim przypadku?
 
Odpowiedź na pytanie V.10
Na dwóch obiektach mieszkalnych pokrytych eternitem zaprojektowano posadowienie kolektorów na dachu, w pozostałych przypadkach takich obiektów zaprojektowano montaż kolektora na ścianie. W przypadku montażu kolektora na dachu należy zachować odpowiednie szczególne warunki BHP przewidziane dla prac na wysokości i z materiałami zawierającymi azbest.
 
Pytanie V.11
Proszę określić po czyjej stronie leżą wszystkie prace przygotowawcze takie jak, wyciągniecie ościeżnic (w przypadku, kiedy zbiornik nie mieści się przez drzwi), uprzątniecie mebli, przygotowanie fundamentów pod kolektory posadowione na gruncie, przygotowanie wylewki pod zbiornik lub odpowiedniego podłoża (w przypadku jej braku), wykonanie otworów w stropach (w przypadku prowadzenia rur do kolektorów wewnątrz budynku) itd. Proszę określić do czyich zadań należą powyższe prace, do Wykonawcy czy do Użytkownika instalacji solarnej?
 
Odpowiedź na pytanie V.11
Wszystkie prace przygotowawcze, montażowo-budowlane takie jak, wyciągniecie ościeżnic (w przypadku, kiedy zbiornik nie mieści się przez drzwi), przygotowanie fundamentów pod kolektory posadowione na gruncie, przygotowanie wylewki pod zbiornik lub odpowiedniego podłoża (w przypadku jej braku), wykonanie otworów w stropach (w przypadku prowadzenia rur do kolektorów wewnątrz budynku) itd. należą do Wykonawcy. Użytkownik instalacji solarnej będzie zobowiązany wykonać prace porządkowe takie jak uprzątniecie mebli, opału itp. w celu udostępnienia pomieszczeń do montażu urządzeń.
 
Pytanie V.12
Po czyjej stronie Wykonawcy czy Użytkownika leży przygotowanie gniazdka z uziemieniem?
 
Odpowiedź na pytanie V.12
Przygotowanie gniazdka z uziemieniem leży po stronie właściciela obiektu.
 
Pytanie V.13
Proszę o poświadczenie, że odległość instalacji elektrycznej od miejsca, w którym ma się znajdować grupa solarna wynosi maksymalnie 3m.
 
Odpowiedź na pytanie V.13
Zamawiający nie potwierdza, że odległość instalacji elektrycznej od miejsca, w którym ma się znajdować grupa solarna wynosi maksymalnie 3m.
 
Pytanie V.14
Na stronie 13 w projektach (załącznik nr 8a) istnieje zapis dot. wymaganej pompki ręcznej. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający wymaga zastosowania pompki ręcznej do napełnienia instalacji skoro napełnienie instalacji płynem solarnym dokonuje firma instalatorska – Wykonawca (zapis z zał. nr 8a, str.13). To rozwiązanie nie jest dzisiaj stosowane i dodatkowo generuje niepotrzebne koszty w oferowanej cenie. W związku z powyższym proszę o usuniecie tego zapisu.
 
Odpowiedź na pytanie V.14
Wyposażenie zestawu w ręczną pompę do dopełniania glikolu jest obowiązkowe. Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie możliwości uzupełniania płynu solarnego.
 
Pytanie V.15
Zgodnie z zapisem str. 9 (SIWZ) pkt. 3. Zamawiający wymaga, aby rękojmia i gwarancja jakości na przedmiot zamówienia wynosiły: na kolektory słoneczne – min. 10 lat, podgrzewacze i grupa sterowniczo – pompowa -min. 6 lat licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Jednocześnie przyzwala na gwarancję ubezpieczeniową jako jedną z form zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wśród dostępnych na rynku ubezpieczycieli gwarancyjnych żaden nie wystawia gwarancji na rękojmię na okres dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat). W związku z powyższym proszę o zmianę tego zapisu, tak, aby okres rękojmi wynosił maksymalnie 5 lat.
 
Odpowiedź na pytanie V.15
Zamawiający zgodnie ze stanowiskiem projektanta zmodyfikował zapis w SIWZ w formularzu oferty poprzez wprowadzenie zapisu zgodnego z ogłoszeniem DUUE Nr 2013/S 252-441678 z dnia 31 grudnia 2013r w pkt. II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: „…Wymagane okresy gwarancyjne na urządzenia wchodzące w skład instalacji słonecznej:
- kolektory słoneczne - min. 10 lat
- podgrzewacze i grupa sterowniczo- pompowa– min. 6 lat
Potwierdzenia gwarancji musi udzielić producent urządzeń.…” ,
jednocześnie ujednolicić opisu gwarancji w następujący sposób:
• kolektory słoneczne…… miesięcy – zgodnie z gwarancją producenta (minimum 10 lat)
• podgrzewacze i grupa sterowniczo-pompowa…… miesięcy – zgodnie z gwarancjami producentów (minimum 6 lat)
• pozostałe materiały i roboty …… miesięcy (minimum 6 lat).
Potwierdzenia gwarancji musi udzielić producent urządzeń.
Producenci ww. urządzeń udzielają takich okresów gwarancji, co świadczy o ich wysokiej jakości i trwałości. Okresy te są podyktowane również trwałością projektu wynikającą z faktu dofinansowania ze środków UE – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
 
Zapytanie VI
 
Pytanie VI.1
Zamawiający do oferty wymaga dołączenia potwierdzenia udzielenia gwarancji producenta kolektorów, zasobników i grup sterowniczo-pompowych. Na większość tych urządzeń standardowy okres udzielonej gwarancji producenta wynosi 2 lata i trudno będzie uzyskać zobowiązanie do udzielenia gwarancji na okres wymagany przez Zamawiającego. Z wzoru formularza oferty, który został dołączony przez Zamawiającego do dokumentacji przetargowej wynika, że to Wykonawca Zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi na poszczególne urządzenia, czyli występuje w roli gwaranta. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia udzielenia gwarancji producentów.
 
Odpowiedź na pytanie VI.1
Zamawiający zgodnie ze stanowiskiem projektanta zmodyfikował zapis w SIWZ w formularzu oferty poprzez wprowadzenie zapisu zgodnego z ogłoszeniem DUUE Nr 2013/S 252-441678 z dnia 31 grudnia 2013r w pkt. II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu: „…Wymagane okresy gwarancyjne na urządzenia wchodzące w skład instalacji słonecznej:
- kolektory słoneczne - min. 10 lat
- podgrzewacze i grupa sterowniczo- pompowa– min. 6 lat
Potwierdzenia gwarancji musi udzielić producent urządzeń.…” ,
jednocześnie ujednolicić opisu gwarancji w następujący sposób:
• kolektory słoneczne…… miesięcy – zgodnie z gwarancją producenta (minimum 10 lat)
• podgrzewacze i grupa sterowniczo-pompowa…… miesięcy – zgodnie z gwarancjami producentów (minimum 6 lat)
• pozostałe materiały i roboty …… miesięcy (minimum 6 lat).
Potwierdzenia gwarancji musi udzielić producent urządzeń
Producenci ww. urządzeń udzielają takich okresów gwarancji, co świadczy o ich wysokiej jakości i trwałości. Okresy te są podyktowane również trwałością projektu wynikającą z faktu dofinansowania ze środków UE – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymogu dołączenia do oferty potwierdzenia udzielenia gwarancji producentów.
 
Zapytanie VII
 
Pytanie VII.1
Czy Zamawiający wymaga aby podgrzewacze były wyposażone w grzałkę elektryczną (zapis w SIWZ mówi, że nie jest wymagana, jednak w projekcie jest wpisany wymóg grzałki elektrycznej)?
 
Odpowiedź na pytanie VII.1
Grzałki należy montować zgodnie ze specyfikacją techniczną, o następującej minimalnej mocy:
podgrzewacz 200l – grzałka elektryczna 2 kW,
podgrzewacz 300l – grzałka elektryczna 2 kW,
podgrzewacz 400l – grzałka elektryczna 3 kW,
podgrzewacz 500l – grzałka elektryczna 3 kW,
podgrzewacz 750l – grzałka elektryczna 3 kW.