Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

ZW.271.2.2013

ZAWIADOMIENIE

(OGŁOSZENIE)

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy projektu: „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
Ogłoszenie o zamówieniu zostało:

- przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 30/12/2013 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2013/ S 252- 441678 z dnia 31/12/2013r.

Zmiany treści ogłoszenia:

- przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 04/02/2014r., oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2014/S 026-040614 z dnia 06/02/2014r.          

- przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 20/02/2014r., oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2014/S 039-063981 z dnia 25/02/2014r.  

Zamawiający - Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 92 ust.1, pkt 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (
tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, zmiany poz.984, poz. 1047) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu pn. „Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych” w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenia wskazane na wstępie) jako najkorzystniejsza oferta wybrana została oferta Wykonawcy:

Oferta Nr 2
Sanito Sp. z o.o.

ul. Puławska 476

02-884 Warszawa
- kwota oferty brutto 1 860 499,65 PLN

słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 65/100

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100,00 pkt.

Uzasadnienie:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ,
tj. najniższą cenę brutto. Oferta uzyskała 100 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono siedem ofert:

Oferta Nr 1 (Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona)
SOLARTIME Sp. z o.o.

Miłocin 283

36-062 Zaczernie
- kwota oferty 2799474,60 PLN

Oferta Nr 2
Sanito Sp. z o.o.

ul. Puławska 476

02-884 Warszawa
- kwota oferty brutto 1860499,65 PLN

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100,00 pkt.

Oferta Nr 3
EcoExpert s.c.

Zgorzała ul. Puszczyka 1f lok. 1

05-515 Mysiadło

FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K.

95-200 Pabianice

ul. Partyzancka 78/92

- kwota oferty brutto 2075242,45

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 89,65 pkt.

Oferta Nr 4
ANTINUS Sp. z o.o.

96-100 Skierniewice

ul. Sobieskiego 39 B5           

- kwota oferty brutto 1996302,18 PLN

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 93,20 pkt.

Oferta Nr 5
PPUH "RAPID" Sp. z o.o.

ul. Prosta 7

21-500 Biała Podlaska
- kwota oferty brutto 1974759,21PLN

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 94,21 pkt.

Oferta Nr 6
KONSORCJUM

Hoven Sp. z o.o. - Lider

ul. Bratysławska 1A

31-201 Kraków

Hoven Inwestycje Sp. z o.o. - Partner

ul. Bratysławska 1A

31-201 Kraków
- kwota oferty brutto 1999923,10 PLN

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 93,03 pkt.

Oferta Nr 7
KONSORCJUM FIRM

Soleo-Konex-EL-GRYC

ul. Produkcyjna 108

15-688 Białystok
- kwota oferty brutto 1960606,11PLN

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 94,89 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego został wykluczony następujący Wykonawca:

SOLARTIME Sp. z o.o.

Miłocin 283

36-062 Zaczernie

- na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2) - Wykonawca nie wniósł wadium.

Wykonawca w formularzu oferty w ust. 9 wskazał cytuję: „Wadium o wartości: 50000 PLN, zostało wniesione w dniu 10.02.2014 r w formie gwarancji ubezpieczeniowych, (potwierdzenie w załączeniu).”, ponadto w ust. 11 jako załącznik Nr 13 do oferty wskazał „Gwarancje ubezpieczeniowe wadium”. Przedmiotowe gwarancje nie wpłynęły do Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert, nie znajdowały się też wewnątrz oferty. Fakt nie wniesienia wadium potwierdził Wykonawca w piśmie cytuję: „… z powodu błędów organizacyjnych wadium w ww. postępowaniu nie zostało przez naszą Spółkę uiszczone”.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp oferta Wykonawcy:

SOLARTIME Sp. z o.o.

Miłocin 283

36-062 Zaczernie

ponieważ została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp będzie zawarta po dniu 06 kwietnia 2014r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, zmiany poz.984, poz. 1047) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia odwołania i skargi do sądu zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 92 ust.2 Pzp informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Wójt Gminy Trzcianne

/-/ Zdzisław Dąbrowski