Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

 

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

tel. (85) 738 50 56, fax. (85) 738 50 56

REGON: 450669795, NIP: 546-13-21-354

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.trzcianne.pl

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RDG.271.3.2014

Odpowiedź na zapytania przetargowe

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenie BZP z dnia 21 marca 2014r., numer ogłoszenia 60833 – 2014) na wykonania zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne – Nowa Wieś w km 0+500 – 1+640 o długości 1140 m.b. wraz z remontem odcinka drogi D1 o długości 81,38 m.b.”

W dniu 28 marca 2014r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 2013r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Zapytanie przetargowe Nr 1.

  1. Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 1.

Tak, Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zapytanie przetargowe Nr 2.

  1. Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 2.

Tak, Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Zapytanie przetargowe Nr 3.

  1. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe Zadanie.

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 3.

Zamawiający na odcinek drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne – Nowa Wieś w km 0+500 – 1+640 o długości 1140 m.b. posiada prawomocne pozwolenie Starosty Powiatu Monieckiego na budowę przedmiotowego zadania Nr 291/2012 z dnia 08 listopada 2012r. Niniejsza decyzja stała się ostateczna dnia 30 listopada 2012r. i prawomocne pozwolenie Starosty Powiatu Monieckiego na budowę przedmiotowego zadania Nr 165/2013 z dnia 01 lipca 2013r. Niniejsza decyzja stała się ostateczna dnia 20 lipca 2013r. Natomiast na odcinek drogi D1 o długości 81,38 m.b. zgłoszenie z dnia 14 marca 2014r. do Starostwa Powiatowego w Mońkach zamiaru wykonania robót budowlanych od dnia 15 kwietnia 2014r.

Zapytanie przetargowe Nr 4.

  1. Zamawiający w § 8 Wzoru Umowy zapisał, że: „Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego: bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego,”

Ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazuje, że ww. zapis § 8 Wzoru Umowy stanowiący, że Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru z powodu stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia, jest sprzeczny z treścią zarówno z treścią art. 647 k.c. jak i stanowiskiem sądów powszechnych wyrażonym m.in. w prawomocnym Wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2013 r. Sygn akt V ACa 332/13, gdzie Sąd stwierdza m.in., że „Przepis art. 647 k.c. nie stanowi o tym, że odbiór robót odnosi się tylko do robót wykonanych w całości i bez wad, a zatem nie znajduje żadnego uzasadnienia stanowisko, że odbiór następuje tylko wtedy, gdy roboty zostały wykonane w całości i nie mają żadnych wad, czyli nastąpił odbiór "skuteczny". Gdyby zaakceptować takie stanowisko, odbiory robót przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku.”

W Wyroku sądu apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24.02.2012r. sygn. akt V ACa 198/12 sąd orzekł, iż „W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót.

Co więcej zgodnie z treścią Wyroku sądu apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.04.2011r. sygn. akt VI ACa 1200/10 „Gdy zamawiający z przyczyn leżących po jego stronie uchybia obowiązkowi odbioru robót, następują skutki zwłoki po jego stronie i takie zachowanie pozostaje bez wpływu na roszczenie wykonawcy…”

W związku z tym, że wyżej wskazane zapisy Wzoru Umowy są niezgodne z art. 647 k.c. oraz orzecznictwem sądów, Ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wnosi o usunięcie z § 8 Wzoru Umowy zwrotu „bez zastrzeżeń” oraz o nie uzależnianie odbioru od braku wad i usterek k.c. jako zapisów niezgodnych z treścią art. 647 k.c. i linią orzeczniczą sądów.

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 4.

Zamawiający w § 8 umowy usunął zapis: Rozliczenie nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego:- bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego i nie będzie uzależniał odbioru od braku wad i usterek.

Paragraf 8 umowy otrzymuje nowe brzmienie:

„Rozliczenie nastąpi po:

- dostarczeniu dla Zamawiającego faktury,

- termin płatności: do dnia 30 września 2014r. .

Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy ....................................................... .”

Zapytanie przetargowe Nr 5.

Zamawiający w § 9 ust. 3 Wzoru Umowy zapisał, że: „Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad lub nieprawidłowości Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru wyznaczając Wykonawcy termin do usunięcia wad lub nieprawidłowości.”

Ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazuje, że zapis § 9 ust. 3 Wzoru Umowy stanowiący, że Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru z powodu stwierdzenia wad w przedmiocie zamówienia, jest sprzeczny z treścią zarówno z treścią art. 647 k.c. jak i stanowiskiem sądów powszechnych wyrażonym m.in. w prawomocnym Wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 lipca 2013 r. Sygn akt V ACa 332/13, gdzie Sąd stwierdza m.in., że „Przepis art. 647 k.c. nie stanowi o tym, że odbiór robót odnosi się tylko do robót wykonanych w całości i bez wad, a zatem nie znajduje żadnego uzasadnienia stanowisko, że odbiór następuje tylko wtedy, gdy roboty zostały wykonane w całości i nie mają żadnych wad, czyli nastąpił odbiór "skuteczny". Gdyby zaakceptować takie stanowisko, odbiory robót przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku.”

W Wyroku sądu apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24.02.2012r. sygn. akt V ACa 198/12 sąd orzekł, iż „W świetle art. 647 k.c. odbiór robót należy do obowiązków inwestora i nie może być uzależniony od braku wad bądź usterek tych robót. Powołany przepis stanowi bowiem o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym” odbiorze robót.”

W związku z tym, że wyżej wskazane zapisy Wzoru Umowy są niezgodne z art. 647 k.c. oraz orzecznictwem sądów, Ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wnosi o usunięcie § 9 ust. 3 Wzoru Umowy oraz o nie uzależnianie odbioru od braku wad i usterek k.c. jako zapisów niezgodnych z treścią art. 647 k.c. i linią orzeczniczą sądów.

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 5.

Zamawiający w § 9 ust. 3 wzoru umowy, usunął zapis:

Odbiór uważa się za dokonany w przypadku podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego istnienia wad lub nieprawidłowości Zamawiający odmawia podpisania protokołu odbioru wyznaczając Wykonawcy termin do usunięcia wad lub nieprawidłowości. Po usunięciu wad lub nieprawidłowości Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru na zasadach określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu”,

i zastąpił go nowym zapisem:

„Stwierdzone podczas odbioru wady i usterki Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, zaś po tym terminie gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek, będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych wynikających z niniejszej umowy”.

Zapytanie przetargowe Nr 6.

Zamawiający w punkcie 2. SIWZ podaje: „Oferenci zobowiązani są wypełnić oddzielnie formularz ofertowy dla odcinka drogi od km 0+500 do km 1+640 i oddzielnie dla odcinka D1 od km 0+000 do km 0+081,38.”. Formularz ofertowy wygląda tak, iż należy podać kwotę łącznie dla Zadania A i Zadania B oraz niżej oddzielnie kwoty oddzielnie dla Zadania A i oddzielnie dla Zadania B. Zwracamy się o wyjaśnienie czy do oferty należy włożyć 2 formularze ofertowe oddzielnie dla Zadania A i drugi dla Zadania B, aby spełnić wymóg z punktu 2.

Odpowiedź na zapytanie przetargowe Nr 6.

Do oferty należy włożyć 2 (dwa) formularze kosztorysu ofertowego, oddzielnie dla zadania A i drugi dla zadania B, aby spełnić wymóg punktu 2 SIWZ.

Wójt

/-/ Zdzisław Dąbrowski