Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie BZP nr 60833-2014 z dnia 2014-03-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzcianne
1. Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne - Nowa Wieś w km 0+500 - 1+640 o długości 1140 m.b. wraz z remontem odcinka drogi D1 o długości 81,38 m.b. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa zadania: ...
Termin składania ofert: 2014-04-07


Trzcianne: Remont drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne - Nowa Wieś w km 0+500 - 1+640 o długości 1140 m.b. wraz z remontem odcinka drogi D1 o długości 81,38 m.b.
Numer ogłoszenia: 95041 - 2014; data zamieszczenia: 02.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 60833 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne - Nowa Wieś w km 0+500 - 1+640 o długości 1140 m.b. wraz z remontem odcinka drogi D1 o długości 81,38 m.b..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Remont drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne - Nowa Wieś w km 0+500 - 1+640 o długości 1140 m.b. wraz z remontem odcinka drogi D1 o długości 81,38 m.b. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa zadania: Zadanie A: Remont drogi gminnej w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni brukowcowej od km 0+500 do km 1+640. Należy wykonać nawierzchnię bitumiczną w miejscu istniejącej nawierzchni brukowcowej. Długość odcinka drogi wynosi 1140 m. o szerokości 6 m. Na drodze należy wykonać spadki poprzeczne obustronne i jednostronne. Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni drogi od km 0+500 do km 1+640: - krawężnik betonowy o wymiarach przekroju 20x30 cm z obu stron jezdni o łącznej długości 2287 m na odcinku drogi od km 0+500 do km 1+640, - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, - poszerzenia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, - warstwa wyrównawczo-wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 5 cm, - istniejąca nawierzchnia brukowcowa jako podbudowa, - chodniki z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm, - pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 8 cm. Zadanie B: Remont odcinka drogi gminnej D1 w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni brukowcowej od km 0+000,00 do km 0+081,38. Należy wykonać nawierzchnię bitumiczną w miejscu istniejącej nawierzchni brukowcowej. Długość odcinka drogi wynosi 81,38m. o szerokości 5 m. Na drodze należy wykonać spadki poprzeczne obustronne. Na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+081,38 należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubości 20 cm na odcinkach od km 0+004 do km 0+020 i od km 0+050 do km 0+081,38, warstwa wyrównawczo - wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 10 cm na odcinku drogi od km 0+020 do km 0+050, szerokość jezdni 5 m z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca grubości 4 cm, warstwa ścieralna grubości 4 cm oraz pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 8 cm i szerokości 1 m. Na zjazdach żwirowych należy wykonać nawierzchnię z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Roboty ziemne na omawianej inwestycji wynikają z konieczności wykonania: koryt pod projektowane warstwy konstrukcyjne, poszerzenia poboczy, nadania stałej szerokości korony drogi na jej poszczególnych odcinkach. Zaprojektowano zdjęcie humusu ze skarp i poboczy drogi średniej grubości 15 cm. Odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez powierzchniowe spływy wód opadowych przy krawężniku do rowów przydrożnych lub na teren przyległy, a następnie do istniejących przepustów drogowych i dalej do naturalnych zbiorników wodnych. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania, przedstawiony został w załączonym do niniejszej specyfikacji Przedmiarze robót (załącznik nr 6 do SIWZ). Oferenci zobowiązani są wypełnić oddzielnie formularz ofertowy dla odcinka drogi od km 0+500 do km 1+640 i oddzielnie dla odcinka D1 od km 0+000 do km 0+081,38..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1024011,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 864746,67
  • Oferta z najniższą ceną: 864746,67 / Oferta z najwyższą ceną: 1080126,30
  • Waluta: PLN.

 

Wójt

/-/Zdzisław Dąbrowski