Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Polska-Trzcianne: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

DUUE: 2014/S 095-166149

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Trzcianne
Osoba do kontaktów: Antoni Stefanowicz, Tomasz Tuszyński
19-104 Trzcianne
POLSKA
Tel.: +48 857385056
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 857385056

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://trzcianne.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://trzcianne.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Trzcianne

Kod NUTS PL345

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 230 instalacji solarnych wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej na terenie Gminy Trzcianne. Wykonawca dostarczy i zamontuje oraz uruchomi zestawy solarne w oparciu o kolektory słoneczne płaskie w dwóch obiektach użyteczności publicznej (Gimnazjum w Trzciannem i Urząd Gminy Trzcianne) oraz w 228 budynkach mieszkalnych.
Planowana jest dostawa i instalacja następujących zestawów kolektorów słonecznych:
Zestaw 1 –89 szt.:
Ilość kolektorów płaskich: 2

Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 3,6

Pojemność podgrzewacza /l/: 200
Zestaw 2 –122 szt.:
Ilość kolektorów płaskich: 3

Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 5,4

Pojemność podgrzewacza /l/: 300
Zestaw 3 –14 szt.:
Ilość kolektorów płaskich: 4
Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 7,2
Pojemność podgrzewacza /l/: 400
Zestaw 4 –4 szt.:
Ilość kolektorów płaskich: 5
Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 9,0
Pojemność podgrzewacza /l/: 500
Zestaw 5 –1 szt.:
Ilość kolektorów płaskich: 16

Minimalna powierzchnia absorbera zestawu /m2/: 28,8

Pojemność podgrzewacza /l/: 750
Minimalne parametry techniczne, jakie mają posiadać zastosowane płaskie kolektory słoneczne:
— Kolektor płaski harfa/meander, absorber miedziany/aluminiowy

— Powierzchnia całkowita brutto kolektora – nie mniejsza niż 2,0 m2

— Powierzchnia apertury kolektora – nie mniejsza niż 1,8 m2

— Powierzchnia absorbera kolektora – nie mniejsza niż 1,8m2

— Grubość szyby – min 3,2Mm
— Sprawność optyczna η0 (w odniesieniu do powierzchni apertury) – nie mniejsza niż 81%

— Współczynnik liniowych strat ciepła a1 – nie większy niż 3,8W/m2K

— Współczynnik strat nieliniowych a2 – nie większy niż 0,02W/m2K2

— Maksymalne ciśnienie robocze – 6Bar
— Temperatura stagnacji – nie niższa niż 200°C
Minimalna moc użyteczna kolektora odniesiona do powierzchni czynnej apertury przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm - Ta) wg PN-EN 12975-2:2007:

Tm - Ta = 10 K: min 1427 W/m2

Tm - Ta = 30 K: min 1271 W/m2

Tm - Ta = 50 K: min 1020 W/m2

Tm - Ta = 70 K: min 806 W/m2

Potwierdzona wynikami badań wydanymi przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą.
Oferowany typ kolektorów ma posiadać zgodności z całym zakresem badań wymaganych wg normy PN-EN 12975-1, potwierdzoną certyfikatem wydanym przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą, oraz ma spełniać następujące wymagania:

— posiadać roczny uzysk energii z 1 m2 powierzchni apertury kolektora słonecznego minimum 480 kWh/m2 (1,872 GJ/m2), potwierdzony świadectwem (certyfikatem) uzysku energii z kolektora wydanym przez niezależna akredytowaną jednostkę badawczą,

— posiadać pełną odporność na stany przegrzewu (stagnacji) spowodowane np. długotrwałym brakiem obiegu nośnika ciepła w kolektorze,
— układ absorbera powinien gwarantować niezmienną i nie wymagającą interwencji inwestora eksploatację kolektora po przerwach w dostawie energii elektrycznej, niezależnie od czasu ich trwania
Kolektory słoneczne muszą posiadać udokumentowaną przez laboratorium notyfikowaną zgodność z normą: PN-EN 12975 i certyfikaty oraz raport z badań.
Kolektor słoneczny powinien posiadać absorber miedziany/aluminiowy pokryty wysokoselektywną powłoką. Szyba pryzmatyczna z powłoką antyrefleksyjną. Układ orurowania harfowy/meandryczny. Obudowa powinna być wykonana z aluminium. Ciśnienie robocze do 6 bar.
Zastosowany układ automatyki winien spełniać następujące funkcje:
— Sterowanie praca stacji pompowej w zależności od oraz różnicy temperatur;
— Przełączanie odbiorników energii solarnej w oparciu o wprowadzone priorytety;
— Ochrona przed przegrzaniem kolektorów;
— Schładzanie rewersyjne (nadmiar energii odprowadzany jest w godzinach nocnych do kolektora celem wypromieniowania). Funkcja wykorzystywana w przypadku braku odbioru ciepłej wody użytkowej (np. urlop domowników w miesiącach letnich);
— Ochrona przed zamrożeniem kolektorów;
— Zabezpieczenie odbiorników ciepła oraz urządzeń instalacji glikolowej przed przekroczeniem ich temp. Maksymalnej;
— Sterowanie pracą układu c.w.u.;
— Wyliczanie dziennej oraz sumarycznej energii zgromadzonej przez kolektory słoneczne z funkcją zapamiętania uzysków solarnych przez okres min. 6 lat;
— Dezynfekcja temperaturowa zasobnika ciepłej wody użytkowej.
Zastosowany podgrzewacz /zasobnik/ musi posiadać następujące cechy:
— Komora podgrzewacza wykonana z powłoki emaliowanej;
— Wbudowana anoda tytanowa;
— Płaszcz zewnętrzny z izolacją;
— Zamontowana grzałka;
— Wbudowany termometr;
— Ciśnienie robocze: zasobnik max 6 bar, wężownica max 10 bar.
Grzałki w podgrzewaczach należy montować zgodnie ze specyfikacją, o następującej minimalnej mocy:
— podgrzewacz 200 l – grzałka elektryczna 2 kW,
— podgrzewacz 300 l – grzałka elektryczna 2 kW,
— podgrzewacz 400 l – grzałka elektryczna 3 kW,
— podgrzewacz 500 l – grzałka elektryczna 3 kW,
— podgrzewacz 750 l – grzałka elektryczna 3 kW.
Zastosowane naczynia przeponowe i zawory bezpieczeństwa:
Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociągowej zastosować membranowe zawory bezpieczeństwa posiadające dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego, ciśnienie otwarcia zaworu: 6 bar. W obiegu glikolowym zastosować przeponowe naczynia zbiorcze na maksymalne ciśnienie ≥ 6 bar, posiadające dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego. Naczynia przeponowe należy dobrać zgodnie ze sztuką hydrauliczną dla odpowiednich zestawów.
Zastosowane solarne stacje pompowe winny być wyposażone w:
— Separator powietrza;
— Termometr;
— Manometr;
— Miernik przepływu;
— Zawór bezpieczeństwa 6 bar;
— Izolację cieplną;
— Króćce umożliwiające podpięcie układu do napełniania instalacji.
Konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów słonecznych:
Metalowe, odporne na korozję bez konieczności stosowania dodatkowych powłok i farb zabezpieczających.
Płyn solarny (nośnik ciepła):
Roztwór glikolu propylenowego (temp. krystalizacji ≤ -25°C).
Wymagane okresy gwarancyjne na urządzenia wchodzące w skład instalacji słonecznej:
— kolektory słoneczne – zgodnie z gwarancją producenta (minimum 10 lat),
— podgrzewacze i grupa sterowniczo-pompowa – zgodnie z gwarancjami producentów (minimum 6 lat),
— pozostałe materiały i roboty minimum 6 lat.
Potwierdzenia gwarancji musi udzielić producent urządzeń.
Ponadto Wykonawca wykona i ustawi dwie tablice informacyjne i dwie tablice pamiątkowe informujące o zaangażowaniu funduszy Unii Europejskiej w realizację inwestycji. Wielkość tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz ich forma i informacje na nich zawarte muszą być zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.
Oprócz dostawy i montażu umowa obejmie także obsługę gwarancyjną oraz konserwację tych instalacji. Zamawiający wymaga, w ramach zaproponowanej ceny ryczałtowej, prowadzenia przeglądu gwarancyjnego na instalacje solarną co roku przez Wykonawcę w zakresie wymienionym poniżej:
— sprawdzenie szczelności układu glikolowego,
— sprawdzenie szczelności instalacji wodnej,
— sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego zbiornika,
— sprawdzenie poprawności działania grupy pompowej,
— sprawdzenie działania regulatora oraz poprawność nastaw,
— sprawdzenie jakości instalacji, izolacji,
— sprawdzenie parametrów czynnika roboczego- glikolu,
— sprawdzenie ciśnienia w układzie,
— sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa oraz naczynia przeponowego,
— sprawdzenie płyt solarnych,
— czas reakcji serwisu gwarancyjnego do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09331100, 45330000, 45300000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 860 499,65 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZW.271.2.2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 252-441678 z dnia 31.12.2013

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 26-040614 z dnia 6.2.2014

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 39-063981 z dnia 25.2.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.4.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Sanito Sp. z o.o.
02-884 Warszawa
POLSKA
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 223711475
Adres internetowy: http://sanito.pl
Faks: +48 224259211

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 657 164,89 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 860 499,65 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego oś priorytetowa V: Rozwój Infrastruktury Ochrony Środowiska, działanie 5.2 Rozwój Lokalnej Infrastruktury Ochrony Środowiska.
VI.2)Informacje dodatkowe:

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną przed upływem terminu muszą być potwierdzone na piśmie przez przekazującego. Forma faksu lub elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie Oferty; uzupełnienie Oferty; zmiana Oferty; powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty.

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez odbiorcę.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia uzysków energetycznych przedstawionych zestawów solarnych poprzez dostarczenie symulacji za pomocą dedykowanego programu komputerowego. W roku 2014, po wykonaniu całości dostawy i montażu instalacji kolektorów słonecznych, symulacja powinna przedstawiać osiągnięcie mocy zainstalowanej energii cieplnej w wysokości minimum 0,93 MW.
4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii z zastrzeżeniem zapisów dokumentów wadialnych oraz pełnomocnictw osób reprezentujących Wykonawcę, które muszą być przedstawione w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby, podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
5. Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
7. Do przeliczenia na złote polskie (PLN) danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż złoty polski, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu, należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
7. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180-192 ustawy Pzp.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia do DUUE: 15.5.2014