Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Kontakt

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

Czy wiesz, że...

Nasza gmina leży w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Wystepują tu unikalne w skali światowej gatunki flory i fauny.

Dzienniki Urzędowe:
Dziennik Ustaw
Monitor Polski

 

Alternative flash content

Requirements

 

Alternative flash content

Requirements

 

abc-odpady

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 logo pokl

 Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne” , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Działania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne

ZAPYTANIE CENOWE

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 7385056, faks 85 7385056.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianne.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych
w Gminie Trzcianne.

Osoba do kontaktu: Ewa Piekutowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka
w Trzciannem tel. 85 7385143.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanieplacu zabaw dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem poprzez zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz dostosowanie pomieszczeń, w tym zmodernizowanie i dostosowanie w oddziałach przedszkolnych istniejących toalet do potrzeb dzieci młodszych poprzez zakup i montaż wyposażenia sanitariatów. Wyposażenie również obejmuje zakup mebli przedszkolnych, wyposażenia wypoczynkowego, pomocy dydaktycznych, zabawek, artykułów plastycznych, wykładzin dywanowych, wyposażenia do utrzymania czystości, sprzętu audiowizualnego, sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z montażem dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości produktów oraz wymagania jakościowe zostały określone w formularzu cenowym, który stanowi załącznik do formularza ofertowego załącznik nr 4 do Zapytania i w Zgłoszeniu zamiaru wykonania obiektu (robót budowlanych) – Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Trzciannem z dnia 28 marca 2014r.

Zamawiający wymaga, aby produkty będące przedmiotem zamówienia posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty.

Zamawiający informuje, iż wskazane w opisach znaki towarowe, patenty, pochodzenie należy traktować, jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie nazwy ujęte w dokumentacji odnoszą się do zastosowania równoważnych lub zamiennych.

W przypadku sprzętu elektronicznego, sprzętu multimedialnego oraz programów komputerowych podane parametry są parametrami minimalnymi.

Meble dydaktyczne - stoliki, krzesła przedszkolne winny być wykonane zgodnie z PN-EN 1729-3 1/2007. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć (załączyć do protokołu odbioru) wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności wykonania z w/w normą.

Pozostałe wyposażenie winno być wysokiej jakości i trwałości zgodne z wymogami: PN lub normami europejskimi, a także posiadać atest PZH, jeżeli posiadanie takich certyfikatów lub atestów będzie wymagane prawem.

Pomoce dydaktyczne, plastyczne, zabawki oraz meble powinny posiadać znak bezpieczeństwa i być dopuszczone do użytkowania w placówkach przedszkolnych.

Dostarczone przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu.

Zakres realizacji zamówienia obejmuje dostawę produktów wraz z montażem, instalacją i innymi niezbędnymi pracami i robotami budowlanymi, do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Dostarczone produkty muszą być wniesione do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku elementów wymagających montażu, zamówienie obejmuje również ich montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Szkole Podstawowej im. Św. Franciszka w Trzciannem).

Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. Wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia ponosi Wykonawca.

Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu dostarczonego asortymentu nie spełniającego wymogów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:

a) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub

b) nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w załącznikach lub

c) dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wymagania stawiane wykonawcy:

a) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

d) Wymagane jest określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

Wykonawca udzieli gwarancji 36 miesięcy na elementy wyposażenia placu zabaw i co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i serwisu na pozostały przedmiot zamówienia chyba, że producent materiałów lub urządzeń udzieli gwarancji na dłuższy okres.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-0, 48.19.00.00-0, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 32.32.00.00-2, 37.53.52.00-9, 37.50.00.00-3, 30.19.00.00-7, 39.10.00.00-3, 39.16.00.00-1, 32.30.00.00-6, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 37.52.00.00-9, 39.16.10.00-8, 44.41.00.00-7, 44.41.10.00-4.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

                                  

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA do 25.08.2014 – zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 5 do Zapytania.

WADIUM

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3 000 zł, słownie: trzy tysiące złotych.

3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: dane i numer rachunku bankowego zamawiającego dla wadium z adnotacją wadium – „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne”

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

sposób przekazania: w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne w sekretariacie (pokój Nr 18) lub dołączyć do oferty.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział Trzcianne nr rachunku: 12 8085 0005 0390 0286 2000 0030 z adnotacją: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne”

5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przed terminem otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego.

7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Zapytania cenowego, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszym Zapytaniu form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Wraz z ofertą cenową należy przedłożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena BRUTTO.

Adres strony internetowej, na której jest dostępne zapytanie cenowe: www.trzcianne.pl

Termin składania ofert: do 09.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, sekretariat (pokój Nr 18).

Termin otwarcia ofert: 09.06.2014 godzina 09:15, miejsce: Urząd Gminy Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, Sala Konferencyjna (pokój Nr 21).

Termin związania ofertą: do 09.07.2014.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Wójt Gminy Trzcianne

/-/ Zdzisław Dąbrowski

Załączniki:

Załącznik Nr 1.    Wzór oświadczenia
Załącznik Nr 2.    Wzór formularza „Oferta”
Załącznik Nr 3.    Projekt umowy
Załącznik Nr 4.    Formularz cenowy
Załącznik Nr 5.    Harmonogram realizacji
Załącznik Nr 6.    Kopia zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu (robót budowlanych) – Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Trzciannem z dnia 28 marca 2014r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego