Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 105539-2014 z dnia 2014-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Trzcianne
1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulic: Królowej Bony w km 0+000 - 0+488 i Mickiewicza w km 0+000 - 0+275,30 w miejscowości Trzcianne. W ramach powyższego zamówienia należy wykonać nawierzchnię bitumiczną w miejscu istniejącej...
Termin składania ofert: 2014-06-02


Trzcianne: Przebudowa ulic: Królowej Bony w km 0+000 - 0+488 i Mickiewicza w km 0+000 - 0+275,30 w miejscowości Trzcianne
Numer ogłoszenia: 147593 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 105539 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic: Królowej Bony w km 0+000 - 0+488 i Mickiewicza w km 0+000 - 0+275,30 w miejscowości Trzcianne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa ulic: Królowej Bony w km 0+000 - 0+488 i Mickiewicza w km 0+000 - 0+275,30 w miejscowości Trzcianne. W ramach powyższego zamówienia należy wykonać nawierzchnię bitumiczną w miejscu istniejącej nawierzchni żwirowej obu ulic. Długość odcinka ulicy Królowej Bony wynosi 488 m. o szerokości jezdni 6 m. i ulicy Mickiewicza 275,30 m. o szerokości jezdni 6m. Na ulicach należy wykonać spadki poprzeczne obustronne i jednostronne. Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni ulic: - krawężnik betonowy o wymiarach przekroju 20x30 cm na ulicach: Królowej Bony i Mickiewicza, o łącznej długości 1553 m. Na obu ulicach należy wykonać następującą nawierzchnię jezdni: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm, - górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Na wjazdach z kostki betonowej należy wykonać następującą konstrukcję: - nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubości 3 cm, - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, - podłoże gruntowe G1 - wymagany wskaźnik zagęszczenia: 1,00 oraz wymagany moduł wtórny odkształcenia: 100. Przy obu ulicach należy wykonać chodniki o następującej konstrukcji: - nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm, - podsypka piaskowa grubości 3 cm, - podłoże gruntowe G1 - wymagany wskaźnik zagęszczenia: 1,00 oraz wymagany moduł wtórny odkształcenia: 100. Roboty ziemne na powyższych ulicach wynikają z konieczności wykonania koryt pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów. Odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez powierzchniowe spływy wód za pośrednictwem spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni do istniejących rowów przydrożnych. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania, przedstawiony został w załączonym do niniejszej specyfikacji Przedmiarze robót (załącznik nr 6 do SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp z. o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 824456,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 666660,81
  • Oferta z najniższą ceną: 666660,81 / Oferta z najwyższą ceną: 845078,76
  • Waluta: PLN.