Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

logo pokl

 

Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne” , współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Działania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

 

Trzcianne: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne
Numer ogłoszenia BZP: 161205 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139723 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne. Szczegółowy zakres zamówienia jest ujęty w załączniku nr 1 i 9 do SIWZ. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Trzciannem. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Nr projektu: WND-POKL.09.01.01-20-305/13. 3. Wykonawca jest zobowiązany: - Wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą i opisem zawartym w SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy o wysokim standardzie, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, należytą starannością i ustaleniami z Zamawiającym. - Dostarczyć wszelkie certyfikaty, atesty, gwarancje i inne dokumenty niezbędne do dopuszczenia przedmiotu zamówienia do użytku. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. - Dostarczyć przedmiot zamówienia na adres: Szkoła Podstawowa w Trzciannem, ul. 3 Maja 9, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, pow. moniecki. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe w czasie transportu, wnoszenia i ustawiania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia m.in. lecz nie tylko: koszt transportu i rozładunku, wniesienia do wskazanych pomieszczeń, ustawienia, sprawdzenia, a dla wyposażenia tego wymagającego, również montaż, a także inne koszty ponoszone przez Wykonawcę. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia. 7. Organizacja placu zabaw obejmuje kompleksowe wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw wraz z przygotowaniem podbudowy (dostawą i montażem) oraz dostawę i montaż urządzeń i zabawek. 8. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, w takim przypadku w formularzu oferty należy wskazać zakres prac jaki Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 9. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia zawarty w opisie przedmiotu zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru na okres: a) na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej oraz wyposażenie i montaż zabawek na placu zabaw - minimum 36 miesięcy, b) na wyposażenie oddziałów przedszkolnych m.in. w zabawki, pomoce dydaktyczne, meble, sprzęt multimedialny, kserokopiarkę, sprzęt komputerowy i RTV - minimum 12 miesięcy z tym, że jeśli producent udziela dłuższej gwarancji obowiązuje termin gwarancji wskazany przez producenta, odpowiedzialnym względem Zamawiającego pozostaje Wykonawca, chyba, że Zamawiający skieruje swoje roszczenia do producenta. Warunki i ograniczenia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający przedmiot zamówienia określił w szczegółowym opisie w załączniku nr 1 i zgłoszeniu załącznik nr 9 do specyfikacji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie paramentów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych oraz gwarantują taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w załączniku nr 1 i 9 do specyfikacji. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy, który obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest o tych samych lub lepszych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymienionych w SIWZ, w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2, 48.19.00.00-6, 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 32.32.00.00-2, 37.50.00.00-3, 30.19.00.00-7, 39.10.00.00-3, 39.16.00.00-1, 32.30.00.00-6, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 37.52.00.00-0, 39.16.10.00-8, 44.41.00.00-7, 44.41.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Trzcianne, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Działania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o., Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 131191,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 175115,07
  • Oferta z najniższą ceną: 175115,07 / Oferta z najwyższą ceną: 175115,07
  • Waluta: PLN.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego