Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

ZAPYTANIE CENOWE - usługa

ZAPYTANIE CENOWE (do kwoty 30 000 euro)

na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

w ramach umowy Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-042/14-00 o dofinansowanie Projektu „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła”, Nr WND-RPPD.05.02.00-20-042/14 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska,

I. Zamawiający

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
REGON 450669795  NIP 5461321354
tel./fax 85 7385056, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www.trzcianne.pl

II. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPOWP:

Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem
– zainstalowanie pomp ciepła
”.

III. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie usługi pn.: „Pełnienie,
  w imieniu Gminy Trzcianne, funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem dostaw i robót budowlanych projektu pn.:
  Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła””.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór inwestorski nad dostawą i wykonaniem robót budowlanych związanych z montażem 15 pomp powietrznych ciepła o mocy 23 KW każda, w układzie kaskadowym, na cele centralnego ogrzewania wraz z uruchomieniem
  i obsługą gwarancyjną.
 3. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy, uczestnictwa
  w montażu, w przeglądach i odbiorach w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.

 4. Obowiązki Inspektora Nadzoru określone są w projekcie umowy stanowiącym
  załącznik nr 4.

 5. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia objęty nadzorem inwestorskim znajdują się w siedzibie Zamawiającego i są do wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy
  w Trzciannem.

IV. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty

Kryteria oceny ofert:

 1. Najniższa cena brutto – waga 100%

V. Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 12.08.2014 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

w sekretariacie (pokój Nr 18)

 1. Oferty należy składać w kopercie oznakowanej nazwą Zamawiającego wraz
  z dopiskiem „Oferta na pełnienie funkcji
  nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem dostaw i robót budowlanych projektu pn.: Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła”.

Oferta powinna zawierać cenę NETTO, podatek VAT, cenę BRUTTO. Wraz z ofertą cenową należy przedłożyć oświadczenia według wzorów stanowiących załączniki Nr 1 i Nr 2.

Oferty złożone po terminie tj. po godz. 11:00 dnia 12.08.2014 r. nie będą rozpatrywane.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Rozstrzygnięcie i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie będzie prowadzone przy udziale komisji przetargowej. Podpisanie umowy nastąpi po wyłonieniu Wykonawcy na rzeczowe wykonanie projektu „Modernizacja kotłowni
w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła
”.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie zasadniczo należy zrealizować w terminie do 30.10.2014 r. – nadzór nad montażem i uruchomieniem instalacji pomp powietrznych ciepła oraz cyklicznie w ramach przeglądów gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z zapisami SIWZ.

VII. Załączniki:

- Wzór oświadczenia,
- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia,
- Wzór formularza „Oferta”
- Projekt umowy.