Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

Umowy Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-042/14-00 o dofinansowanie Projektu „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła", Nr WND-RPPD.05.02.00-20-042/14 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Trzcianne: Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem - zainstalowanie pomp ciepła
Numer ogłoszenia BZP: 185663 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014
Numer ogłoszenia o zmianie BZP: 194175 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

ZW.271.4.2014

 

Zamawiający:
Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. +48 85 738 50 56,
faks +48 85 738 50 56,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
woj. podlaskie
www.trzcianne.pl

 

 

WYKONAWCY

 

Dotyczy projektu: Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła

 

Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ

Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne woj. podlaskie, stosownie do treści art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, zmiany poz.984, poz. 1047) w ogłoszonym w dniu 29.08.2014 r. przetargu nieograniczonym Nr ogłoszenia 185 663-2014 w Biuletynie Zamówień Publicznych w przedmiocie zamówienia: „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła” w związku z zadanymi w postępowaniu pytaniami udziela stosownych wyjaśnień i odpowiedzi:

 

Zapytanie I.

 

W związku z przygotowywaniem oferty na modernizację kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła chciałabym uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania:

 Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kaskady pomp ciepła 7 szt. o mocy 50 kW dla punktu A2/W35 COP=3,36 ? lub kaskadę pomp ciepła 6 szt. o mocy 60 kW dla punktu A7/W35 COP=4,1

 

Pytanie  2.

Czy zamawiający dopuszcza usytuowanie pomp ciepła na utwardzonym gruncie płytami betonowymi przy ścianie budynku ?

 

Pytanie 3.

Czy podłączenie obiegu c.w.u. nie powinno być z pominięciem buforów c.o Dla obecnego układu hydraulicznego jest potrzeba utrzymywania wysokich parametrów w buforach na potrzeby c.w.u. ?

Pytanie 4.

Czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie pojemności buforów c.o. do wielkości zalecanych przez producenta pomp ciepła?

 

Pytanie 5.

Proszę o podanie parametrów porównawczych wymienników ciepła czynnik chłodniczy/woda grzewcza.

 

Odpowiedzi na Zapytanie I.

Zamawiający zgodnie ze wskazaniami projektanta, któremu powierzył opisanie przedmiotu zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

 

Odpowiedź na pytanie I.1. 

Zostanie dopuszczona pompa ciepła (zestawy pomp ciepła) spełniające parametry pracy systemu o wartościach podanych w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę.

 

Odpowiedź na pytanie I.2. 

 Na etapie projektu, założeń inwestorskich, uzgodnień i pozwoleń budowlanych- nie zostało przewidziane posadowienie pomp ciepła na utwardzonym gruncie.

 

Odpowiedź na pytanie I.3. 

 Na obecnym etapie modernizacji kotłowni nie przewiduje się zmian (technologii) w zasilaniu c.w.u.

 

Odpowiedź na pytanie I.4. 

Podana – wyliczona pojemności buforów na potrzeby c.o. jest wartością minimalną, jest możliwość zastosowania buforów o pojemności większej od założonej.

 

Odpowiedź na pytanie I.5

Parametry charakterystyczne pracy wymiennika np. freon/woda zależą od zastosowanej technologii systemu – danego producenta urządzeń, wymiennik powinien być dobrany pod określoną możliwość odbioru ciepła z pompy ciepła (a dobór i wyliczenie przedstawić przed wykonaniem instalacji).

 

Zapytanie II.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła”

Pytanie 1.

Proszę o podanie numeru PKOB dla budynków, na których będą montowane instalacje solarne, w celu ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT.

 

Pytanie 2.

Proszę o podanie czy w przedmiotowym postępowaniu występują przesłanki zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT. Jakie?

 

Odpowiedzi na Zapytanie II.

Odpowiedź na pytanie II.1. 

Pytanie nie dotyczy projektu będącego przedmiotem postępowania. Projekt nie przewiduje montażu instalacji solarnych.

 

Odpowiedź na pytanie II.2. 

Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT rodzi określone konsekwencje u Wykonawcy w sferze prawa podatkowego, tzn. że tylko wyłącznie Wykonawca jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej i tą drogą uzyskania odpowiedzi na swoje stanowisko w sprawie zastosowania właściwej stawki podatku VAT. Wykonawca może też zwrócić się z telefonicznym zapytaniem o udzielenie informacji podatkowej do Krajowej Informacji Podatkowej.

 

Zapytanie III.
Firma ….. kieruje do Państwa następujące pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1.

Rozdział IV Opis Przedmiotu zamówienia pkt 7 ppkt 3 „ Urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączeń mediów dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów włączenia i wyłączenia energii elektrycznej”.

Pytanie: czy istnieje możliwość skorzystania z istniejącej w budynku sieci elektrycznej, a następnie wystawienia faktury za zużycie prądu na Wykonawcę?

Pytanie 2.

Rozdział IV Opis Przedmiotu zamówienia pkt 7 ppkt 4 „Geodezyjne wytyczenie oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji i inwentaryzacji podwykonawczej”.

Pytanie: czy powyższy ppkt dotyczy w/w projektu? Jeśli tak, bardzo proszę o sprecyzowanie zagadnienia.

Pytanie 3.

Rozdział IV Warunki i ograniczenia dotyczące przedmiotu zamówienia: „Zamawiający wymaga, aby rękojmia i gwarancja jakości na przedmiot zamówienia wynosiły od daty bezusterkowego odbioru końcowego, na zainstalowanie urządzenia i wykonane roboty budowlane: -pompy ciepła- zgodne z gwarancją producenta (minimum 6lat)”.

Pytanie: czy konieczna jest gwarancja 6-letnia? Dostępne na rynku pompy ciepła mają roczną , trzyletnią lub pięcioletnią gwarancję?

 –„grupa sterowniczo-pompowa- zgodnie gwarancjami producentów (minimum 6 lat)”,

Pytanie: czy wymagana jest gwarancja 6-letnia?

–„pozostałe urządzenia, materiały i roboty   budowlane minimum  6 lat”

Pytanie: czy wymagana jest gwarancja 6-letnia?

Proszę również o ustosunkowanie się do w/w punktów w odniesieniu do informacji zawartych w Specyfikacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 1. Mianowicie w rozdziale VIII Pozostałe wymagania pkt 6. ppkt e i f jest mowa o 5-letniej gwarancji.

Pytanie 4.

Czy do formularza ofertowego wymagany jest kosztorys szczegółowy?

 

Odpowiedzi na Zapytanie III.

Zamawiający zgodnie ze wskazaniami projektanta, któremu powierzył opisanie przedmiotu zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

 

Odpowiedź na pytanie III.1. 

Wszystkie koszty montażu i uruchomienia w tym za media ponosi wykonawca.

 

Odpowiedź na pytanie III.2. 

Powyższy punkt nie dotyczy tego projektu.

 

Odpowiedź na pytanie III.3. 
Mając na uwadze dane projektowe i uwarunkowania utrzymania trwałości projektu zamawiający podtrzymuje wymóg 6 – letniej gwarancji na zainstalowane urządzenia i wykonane roboty budowlane.  

 

Odpowiedź na pytanie III.4. 

Zgodnie ze specyfikacją do oferty należy dołączyć formularz ofertowy dostępny na stronie internetowej:http://trzcianne.pl/informator/ogloszenia-urzedowe/565-ogloszenie-o-zamowieniu-dostawy-pompy-ciepla-gimnazjum.html. Kosztorys szczegółowy będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę przed podpisaniem umowy na realizację projektu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zapytanie IV.

W związku z przygotowywaniem oferty na modernizację kotłowni w budynku Gimnazjum
w Trzciannem - zainstalowanie pomp ciepła chciałabym uzyskać odpowiedzi na poniższe pytania.

 

Pytanie 1.

Załącznik nr 12 zawiera dwa identyczne przedmiary elektryczne. Czy zostały one omyłkowo zdublowane?

 

Pytanie 2.

Proszę o uszczegółowienie informacji odnoście przepompowni wody brudnej w kotłowni. Jaka jest średnica i głębokość studni oraz jaki rodzaj pompy zależy zastosować?

 

Odpowiedzi na Zapytanie IV.

Zamawiający zgodnie ze wskazaniami projektanta, któremu powierzył opisanie przedmiotu zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie IV.1.

Tak, przedmiary elektryczne zostały omyłkowo zdublowane.

 

Odpowiedź na pytanie IV.2.

Przepompownia do ścieków bez fekaliów z tworzywa sztucznego zintegrowana  z obudową, wpustem podłogowym i pompą, ewentualnie inna równoważna.