Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

 

Trzcianne: Przebudowa drogi gminnej Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia w km 0+200 - 1+100 o długości 900 m.b.

Numer ogłoszenia BZP: 201737 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181361 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia w km 0+200 - 1+100 o długości 900 m.b..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Przebudowa drogi gminnej Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia w km 0+200 - 1+100 o długości 900 m.b. W ramach powyższego zamówienia należy wykonać nawierzchnię bitumiczną w miejscu istniejącej nawierzchni brukowcowej drogi. Długość odcinka drogi wynosi 900 m. o szerokości jezdni 5 m. Na drodze należy wykonać spadki poprzeczne obustronne i jednostronne. Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni drogi: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 4 cm, - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 5 cm, - poszerzenia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm, - warstwa wyrównawczo - wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o średniej grubości 5 cm. Na drodze należy wykonać pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 9 cm. Należy wykonać zjazdy z drogi o nawierzchni żwirowej stabilizowanej mechanicznie o grubości 20 cm. Roboty ziemne na powyższej drodze wynikają z konieczności wykonania koryt pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni i zjazdów. Odwodnienie drogi odbywać się będzie poprzez powierzchniowe spływy wód za pośrednictwem spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni do istniejących rowów przydrożnych. W kilometrze drogi 0+975 należy przebudować istniejący przepust z betonowego Ø40 L-6,0 m na przepust z rury HDPE Ø 60 L=7,5m. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania, przedstawiony został w załączonym do niniejszej specyfikacji Przedmiarze robót (załącznik nr 6 do SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe UNIDROG Sp. z o.o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 494632,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 455912,53
  • Oferta z najniższą ceną: 455912,53 / Oferta z najwyższą ceną: 524379,31
  • Waluta: PLN.