Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Umowy Nr UDA-RPPD.05.02.00-20-042/14-00 o dofinansowanie Projektu „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła", Nr WND-RPPD.05.02.00-20-042/14 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

Trzcianne: Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem - zainstalowanie pomp ciepła
Numer ogłoszenia BZP: 202333 - 2014; data zamieszczenia: 23.09.2014
Numer ogłoszenia BZP o zmianie: 206113 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014

Trzcianne, 02 października 2014 r.

ZW.271.4.2014

ZAWIADOMIENIE

(OGŁOSZENIE)

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy projektu: „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – Zainstalowanie pomp ciepła”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 23.09.2014 r. w Biuletynie zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 202333-2014. Zmiana treści ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 29.09.2014 r. w Biuletynie zamówień Publicznych , nr ogłoszenia 206113-2014.

Zamawiający – Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 92 ust. 1,pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projekt pn. „Modernizacja kotłowni w budynku Gimnazjum w Trzciannem – zainstalowanie pomp ciepła” w trybie przetargu nieograniczonego (ogłoszenia wskazane na wstępie) jako najkorzystniejsza oferta wybrana została oferta Wykonawcy:

Oferta Nr 1

ZYMETRIC Sp. Z o. o.

ul. Marwilińska 34

03 – 228 Warszawa

- kwota oferty brutto 955 550,00 PLN

słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100,00 pkt.

Uzasadnienie:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ, tj. najniższą cenę brutto. Oferta uzyskała 100pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę:

Oferta Nr 1

ZYMETRIC Sp. Z o. o.

ul. Marwilińska 34

03-228 Warszawa

– kwota oferty brutto 955 550,00 PLN

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie została odrzucona żadna oferta.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Pzp będzie zawarta po dniu 07 października 2014r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. Poz. 907. z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej. Szczegółowe informacje dotyczące zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 92 ust. 2 Pzp informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.