Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedzi na zapytania przetargowe

Trzcianne: ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TRZCIANNE W OKRESIE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Numer ogłoszenia BZP: 349916 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014
Numer ogłoszenia BZP o zmianie: 356794 - 2014; data zamieszczenia: 27.10.2014

Fn.271.1.2014

             Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne woj. podlaskie, stosownie do treści art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, zmiany poz.984, poz. 1047) w ogłoszonym w dniu 20.10.2014 r. przetargu nieograniczonym Nr ogłoszenia 349916 - 2014 w Biuletynie Zamówień Publicznych w przedmiocie zamówienia: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w  okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015” w związku z zadanymi w postępowaniu pytaniami udziela stosownych wyjaśnień i odpowiedzi:

Zapytanie I

            Działając w imieniu ...... (dalej jako Wykonawca), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ) w następującym zakresie:

 1. SIWZ Dział III str. 4 pkt. 1.5 lit. j) jest zapis: obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzcianne, także z punktów trudnodostępnych, bez względu na porę roku (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu). W przypadku trudności z dojazdem Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego;

Na podstawie wyżej wskazanego zapisu Wykonawca będzie zobowiązany do obioru odpadów zawsze, niezależnie od tego, z jakiej przyczyny dojazd do nieruchomości będzie utrudniony. Zdaniem Wykonawcy jest to zapis zbyt rygorystyczny. W związku z powyższym, proszę o doprecyzowanie, czy Wykonawca będzie zobowiązany do odebrania odpadów w sytuacji, gdy dojazd do nieruchomości będzie utrudniony z przyczyn leżących po stronie właściciela nieruchomości, np. z powodu niedopełnienia obowiązku odśnieżenia podjazdu, czy „zastawienia” drogi dojazdowej do nieruchomości.

Zdaniem Wykonawcy obowiązki związane z przejezdnością dróg ciążą na ich zarządcy, na co wskazuje art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), do którego należą obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych. W katalogu wskazywanych w ustawie obowiązków po stronie zarządcy znajduje się m.in. pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej. Dotyczy to również dróg prywatnych. Ponadto z doświadczenia wiemy, że w przypadku dróg o złych parametrach technicznych istnieje ryzyko ugrzęźnięcia śmieciarki a w konsekwencji pogorszenia stanu takiej drogi do tego stopnia, że stanie się ona nieprzejezdna. Dlatego wnosimy o uwzględnienie dodatkowego terminu odbioru odpadów uzgodnionego z Zamawiającym w przypadku , gdy droga jest nieprzejezdna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

 1. SIWZ str. 5 lit. o) pierwszy akapit jest zapis::dostarczania Zamawiającemu faktur oraz kart przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U z 2010r. Nr. 249, poz. 1673);

SIWZ str. 5 lit. o) drugi akapit jest zapis: przedkładania Zamawiającemu najpóźniej wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających ilości i rodzaj odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Trzcianne;Zdaniem Wykonawcy niemożliwe jest spełnienie ww. zapisów. Zgodnie z §9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 68 poz. 360), faktura powinna być wystawiona w terminie 7 dni od dnia zakończenia miesiąca. Z doświadczenia wiemy, ze Karty Przekazania Odpadów wracają z RIPOK-u w terminie nawet do 21 dni po zakończeniu miesiąca. Dlatego proponujemy zapisy: pierwszy akapit: dostarczania Zamawiającemu faktur w terminie do 7 dni po zakończeniu miesiąca oraz kart przekazania odpadów w terminie do 21 dni po zakończeniu miesiąca zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U z 2010r. Nr. 249, poz. 1673);drugi akapit:przedkładania Zamawiającemu w terminie do 21 dni za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających ilości i rodzaj odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Trzcianne;

 1. SIWZ str. 5 lit. o) czwarty akapit jest zapis: przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o liczbie i rodzaju wydanych worków;

SIWZ str. 5 lit. o) piąty akapit jest zapis: przedkładania Zamawiającemu raportów kwartalnych zawierających informacje o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na nieruchomościach, które obsługuje Wykonawca oraz wykazu nieruchomości na których w danym kwartale nastąpiła zmiana w ilości i rodzaju pojemników;

Do jakich celów służyć będzie Zamawiającemu ww. informacja?

Zdaniem Wykonawcy Zamawiającego powinny interesować ilości odpadów zebranych z gminy a w konsekwencji poziomy odzysku.

 1. SIWZ str. 8 pkt 2.1 lit. c) jest zapis: Liczba mieszkań na terenie gminy Trzcianne wynosi 1330, natomiast liczba nieruchomości, z których są odbierane odpady komunalne wynosi 960 nieruchomości (wg. stanu na 30.08.2014), z zastrzeżeniem tego, że ilość obsługiwanych nieruchomości może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu bez zmiany warunków wynagrodzenia.

Wykonawcy bardziej miarodajna do sporządzenia oferty byłaby ilość nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych, gdyż z tego wynika ilości pojemników MGB i PA, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć. W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie wyżej wskazanych danych. Ewentualnie proszę o podanie ilości pojemników i worków w poszczególnych kolorach, niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia.

 1. SIWZ str. 8 pkt. 2.2 Zamawiający podaje ilość odpadów zebranych w 2013 r. Zwracamy sięuprzejmą prośbą o podanie wskazanychdanych ze sprawozdań kwartalnych z nieruchomości zamieszkałych za II półrocze 2013 i I półrocze 2014 r., gdyż są bardziej miarodajne do sporządzenia oferty z wyraźnym zaznaczeniem, że pochodzą z nieruchomości zamieszkałych.
 1. Załącznik nr 12 do SIWZ-u § 3 ust. 5 jest zapis: „Wykonawca przygotuje harmonogram odbioru odpadów, a po akceptacji Zamawiającego rozpowszechni go wśród właścicieli nieruchomości wraz z pierwszym dostarczeniem worków do selektywnej zbiórki. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych”.

Wnoszę o doprecyzowanie wyżej wskazanego zapisu i nadanie mu następującej treści: „Wykonawca przygotuje harmonogram odbioru odpadów, a po akceptacji Zamawiającego rozpowszechni go wśród właścicieli nieruchomości wraz z pierwszym dostarczeniem worków do selektywnej zbiórki. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych, co do której ulegną zmianie terminy odbioru odpadów”.

 1. Załącznik nr 12 do SIWZ-u projekt umowy str. 40 pkt 5) jest zapis: Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy, odstąpienie może nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od powzięcia takiej informacji i uzyskania wyjaśnień ze strony Wykonawcy. Wykonawca proponuje doprecyzować ww. zapis, który powinien brzmieć:Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy, odstąpienie może nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od drugim powzięciu takiej informacji, skierowaniu pisma i uzyskania wyjaśnień ze strony Wykonawcy.
 1. Załącznik nr 12 do SIWZ-u § 11 ust. 3 jest zapis: „Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przerwanej usługi i zapłaty wynagrodzenia za zakres usług które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

Wnoszę o zmianę wyżej wskazanego zapisu i nadanie mu następującej treści: „Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest do odbioru przerwanej usługi i zapłaty wynagrodzenia za zakres usług które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

Odpowiedzi na Zapytanie I.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie I.1.

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany pkt. 1.5 lit. j). Otrzymuje nowe brzmienie: „Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzcianne, także z punktów trudno dostępnych, bez względu na porę roku (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu). W przypadku trudności z dojazdem Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i ustalić nowy termin odbioru odpadów z Zamawiającym, który nie może być dłuższy niż 7 dni.”

Odpowiedź na pytanie I.2.

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany akapitu pierwszego i drugiego SWIZ str. 5 lit. o).

Otrzymuje nowe brzmienie:

          „Dostarczania Zamawiającemu faktur w terminie do 7 dni po zakończeniu miesiąca oraz kart przekazania odpadów w terminie do 21 dni po zakończeniu miesiąca zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U z 2010r. Nr. 249, poz. 1673)”

          „Przedkładania Zamawiającemu najpóźniej do 21 dni za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających ilości i rodzaj odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Trzcianne”

Odpowiedź na pytanie I.3.

Informacja o liczbie i rodzaju wydanych worków oraz ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na nieruchomościach, które obsługuje Wykonawca będzie służyć do własnych celów statystycznych Gminy Trzcianne

Odpowiedź na pytanie I.4.

Zamawiający informuje, że nie posiada informacji o liczbie nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zawierają informacji o zabudowanie nieruchomosci.

 

Odpowiedź na pytanie I.5.

Zamawiający informuje iż w II półroczu 2013 i 1 półroczu 2014 łącznie z nieruchomości zamieszkałych odebrano:

odpadów zmieszanych – 446,61 Mg

opakowań ze szkła– 12,18 Mg,

opakowania z papieru i tektury – 0,56 Mg,

opakowania z tworzyw sztucznych – 5.12 Mg

 

Odpowiedź na pytanie I.6.

 1. Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany Załącznika nr 12 do SIWZ-u § 3 ust. 5.

Otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawca przygotuje harmonogram odbioru odpadów, a po akceptacji Zamawiającegorozpowszechni go wśród właścicieli nieruchomości wraz z pierwszym dostarczeniem worków do selektywnej zbiórki. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych co do której ulegną zmianie terminy odbioru odpadów.”

Odpowiedź na pytanie I.7.

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany Załącznika nr 12 do SIWZ-u str. 40 pkt 5

Otrzymuje nowe brzmienie: „Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z niniejszej umowy, odstąpienie może nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od drugim powzięciu takiej informacji skierowaniu pisma i uzyskania wyjaśnień ze strony Wykonawcy.”

 

Odpowiedź na pytanie I.8.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Załącznika nr 12 do SIWZ-u § 11 ust. 3.

 

Do pobrania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia