Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Trzcianne, dnia 2015-04-08

RDG.271.2.2015

ZAWIADOMIENIE

(OGŁOSZENIE)

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający - Gmina Trzcianne, działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.

„Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym na potrzeby Gminy Trzcianne”

w trybieprzetargu nieograniczonego (BZP z dnia 23-03-2015 r., nr ogłoszenia 40293 - 2015) jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Rolnicze Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowe „CONTRACTUS” Sp. z o.o.

ul. Kresowa 58

16-100 Sokółka

 

z ceną brutto 296 380,80 PLN

słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych 80/100.

 

Uzasadnienie:

Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ tj. cena i gwarancja. Oferta uzyskała 100 punktów.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

 

- Oferta nr 1

ADLER Agro Sp. z o.o.

ul. Szosa Baranowicka 62A

15-521 Białystok - Zaścianki

 

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 97,34 punktów.

- Oferta nr 2

Rolnicze Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowe „CONTRACTUS” Sp. z o.o.

ul. Kresowa 58

16-100 Sokółka

zgodnie z kryterium oceny i wzorem zawartym w SIWZ oferta uzyskała 100,00 punktów.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 będzie zawarta po dniu 20.04.2014r.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawierają przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje również, że zgodnie z art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem www.trzcianne.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski