Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

 

Trzcianne: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne
Numer ogłoszenia: 85747 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 66587 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm oraz przyłączy z rur PE 40 mm wieś Zucielec Gmina Trzcianne. Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi: PVC o średnicy 110 mm - 1305,0 mb, przyłącza PE 40 mm - 297,0 mb 2. Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm oraz przyłączy z rur PE 40 mm wieś Pisanki, Chojnowo Gmina Trzcianne. Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi: PVC o średnicy 110 mm - 1726,5 mb, przyłącza PE 40 mm - 130,5 mb..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Trzcianne dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KONSORCJUM Zakład Hydrauliczny Marian Bieluch, ul. Stefana Wyszyńskiego 9/23, 18-300 Zambrów, kraj/woj. podlaskie.
  • MK INSTAL Mieczysław Kowalczyk, ul. K.E.N. 34, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 262352,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 159537,63
  • Oferta z najniższą ceną: 148978,98 / Oferta z najwyższą ceną: 297160,41
  • Waluta: PLN.

Wójt

/-/ Marek Krzysztof Szydłowski