Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia

 

Trzcianne: Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej przebiegającej przez grunty wsi Nowa Wieś i Trzcianne o długości 1500 m
Numer ogłoszenia: 90393 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69317 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej przebiegającej przez grunty wsi Nowa Wieś i Trzcianne o długości 1500 m.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej przebiegającej przez grunty wsi Nowa Wieś i Trzcianne o długości 1500 m. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi dojazdowej do pól przebiegającej przez grunty wsi Nowa Wieś i Trzcianne o długości 1500 m i szerokości jezdni 5 m, szerokość poboczy 0,75 m. Planowane jest wykonanie warstwy jezdnej drogi ze żwiru grubości 20 cm. Pobocze będzie stanowić naturalne podłoże, wyprofilowane, zagęszczone, odkrzaczone. Należy również wykonać przepust poprzeczny średnicy 40 cm, długości 7,5 m. przy skrzyżowaniu dróg położonych na działkach 119 i 116. Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa i pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 6), załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 181265,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 84132,00
 • Oferta z najniższą ceną: 84132,00 / Oferta z najwyższą ceną: 89064,30
 • Waluta: PLN.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69317 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej przebiegającej przez grunty wsi Nowa Wieś i Trzcianne o długości 1500 m.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej przebiegającej przez grunty wsi Nowa Wieś i Trzcianne o długości 1500 m. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi dojazdowej do pól przebiegającej przez grunty wsi Nowa Wieś i Trzcianne o długości 1500 m i szerokości jezdni 5 m, szerokość poboczy 0,75 m. Planowane jest wykonanie warstwy jezdnej drogi ze żwiru grubości 20 cm. Pobocze będzie stanowić naturalne podłoże, wyprofilowane, zagęszczone, odkrzaczone. Należy również wykonać przepust poprzeczny średnicy 40 cm, długości 7,5 m. przy skrzyżowaniu dróg położonych na działkach 119 i 116. Szczegółowy zakres określa dokumentacja projektowa i pomocniczo przedmiar robót (załącznik nr 6), załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 181265,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 84132,00
 • Oferta z najniższą ceną: 84132,00 / Oferta z najwyższą ceną: 89064,30
 • Waluta: PLN.