Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

 

Dotyczy: ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TRZCIANNE W OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Numer ogłoszenia BZP: 270686 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne , ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzcianne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TRZCIANNE W OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot Zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne Wspólny słownik zamówień (CPV): 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 1. Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Zakres zamówienia obejmuje: a) odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i ich wywóz zgodnie z harmonogramem i częstotliwością wywozu, w tym: odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych zmieszanych; odbieranie odpadów segregowanych z następujących frakcji: opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania papierowe i papier, metale, popiół, odpady zielone oraz pozostałości po segregacji odpadów komunalnych; b) odbieranie odpadów typu przeterminowane i zbędne leki z funkcjonującego punktu stacjonarnego w gminie; c) odbieranie zużytych baterii z funkcjonujących punktów stacjonarnych w gminie; d) odbieranie odpadów wielkogabarytowych; e) odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1.2. Sposób odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie (zmieszanych) i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. a) częstotliwość wywozu przez Wykonawcę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej 1 raz w miesiącu; b) niesegregowane odpady komunalne i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej zbierane będą do pojemników ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości (altanki śmietnikowe i wyznaczone miejsca na pojemniki), a w dniu odbioru odpadów, zgodnie z harmonogramem, wystawiane przez właściciela przed posesję. Wyjątek stanowić będą specjalnie przygotowane zasieki/osłony z dostępem od drogi publicznej oraz pojemniki ustawione w zabudowie wielorodzinnej (Trzcianne, ul. Nowa 2 i 3), które to Wykonawca ma obowiązek odebrać bezpośrednio z miejsca ich ustawienia; Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wydzierżawienia mieszkańcom Gminy Trzcianne na czas trwania umowy pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemników do zbierania pozostałości po segregacji; c) do obowiązków Właścicieli nieruchomości należeć będzie utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; d) do obowiązków Wykonawcy należeć będzie utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników po wywozie - uprzątnięcie rozsypanych przez Wykonawcę podczas załadunku odpadów; e) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów zielonych, np. w postaci dostawionych przy pojemnikach worków ze zmieszanymi odpadami komunalnymi (w przypadku gdy pojemność pojemnika w danym miesiącu nie będzie wystarczająca); f) Wykonawca, w terminie do 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, dostarczy do gospodarstwa domowego pojemnik na odpady zmieszane. 1.3. Sposób odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych zbieranych selektywnie a) częstotliwość odbioru i rodzaj worka na odpady komunalne odbierane selektywnie z nieruchomości zamieszkałych: worek żółty - opakowania z tworzyw sztucznych - 1 raz w miesiącu; worek zielony - szkło - 1 raz w miesiącu; worek niebieski - opakowania papierowe i papier - 1 raz w miesiącu; worek czerwony - metal - 1 raz w miesiącu; worek czarny - popiół - 1 raz na 2 miesiące, na koniec miesiąca: luty, kwiecień, październik i grudzień. b) worki do pierwszego odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ilościach i terminach zapewniających funkcjonowanie systemu do mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę; c) Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania każdej ilości posegregowanych do odpowiednich worków odpadów z terenu nieruchomości; d) obowiązkiem Wykonawcy jest uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków; e) do właściciela nieruchomości będzie należał obowiązek wystawiania worków z odpadami komunalnymi przed posesję w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem. Wyjątek stanowić będą specjalnie przygotowane zasieki/osłony z dostępem od drogi publicznej; f) do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie czystości i porządku wokół worków po wywozie - uprzątnięcie rozsypanych przez Wykonawcę podczas załadunku odpadów 1.4 Sposób odbioru przez Wykonawcę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a) częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów wielkogabarytowych raz w roku kalendarzowym. Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych 20-22 kwietnia 2016. b) do właściciela nieruchomości będzie należał obowiązek wystawiania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przed posesję. Dokładny wykaz gospodarstw domowych, z adresem i liczbą osób zamieszkałych oraz wyszczególnieniem tych, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych Zamawiający dostarczy Wykonawcy do dnia 1 grudnia 2015 r. Wykazy aktualizujące przekazywane będą Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego do końca miesiąca poprzedzającego odbiór; 1.5 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia: a) Wykonawca zobligowany będzie w ramach umowy do przygotowania harmonogramu odbioru odpadów oraz przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji, a także do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości wraz z pierwszym dostarczeniem worków do selektywnej zbiórki. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych; b) system odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (rolniczej); c) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 700-1500; d) za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane przez Wykonawcę w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca; e) Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania odpadów leżących w każdym miejscu, jeśli będzie to wynikiem jego działania; f) nieodebranie z nieruchomości worków wystawionych zgodnie z harmonogramem oraz nieprzekazanie worków na wymianę skutkuje obowiązkiem Wykonawcy, by najpóźniej w przeciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem, e-mailem lub drogą telefoniczną od Zamawiającego usługę będącą przedmiotem zgłoszenia wykonać; g) Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami przekazanych przez Zamawiającego, np. ulotki informacyjne, o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru; h) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić na czas trwania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego punkcie Ośrodek Zdrowia na terenie Gminy Trzcianne, pojemnik do zbierania przeterminowanych leków oraz opróżniać go co najmniej raz na dwa miesiące; i) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić na czas trwania umowy w wyznaczonych przez Zamawiającego punktach (Urząd Gminy i Zespół Szkół w Trzciannem) na terenie Gminy Trzcianne, pojemniki do zbierania zużytych baterii oraz opróżniać go raz na dwa miesiące; j) obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzcianne, także z punktów trudno dostępnych, bez względu na porę roku (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu). W przypadku trudności z dojazdem Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i ustalić nowy termin odbioru odpadów z Zamawiającym, który nie może być dłuższy niż 7 dni k) zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 tj.) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi; l) Wykonawca nie może mieszać odpadów odebranych z terenu Gminy Trzcianne z odpadami zebranymi z innej gminy; m) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela/użytkownika nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację - zdjęcie fotograficzne lub nagranie z nieruchomości wykonane kamerą cyfrową lub urządzeniem rejestrującym z uwidocznioną datą wykonania zdjęcia lub filmu oraz protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. n) Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze; o) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, a w szczególności do: dostarczania Zamawiającemu faktur oraz kart przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U z 2010r. Nr. 249, poz. 1673); przedkładania Zamawiającemu najpóźniej do 21 dni za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających ilości i rodzaj odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Trzcianne; dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami, a w przypadku zmiany rozporządzenia, zgodnie z obowiązującymi wzorami druków (Dz. U. z 2012r., poz. 630) przedkładania Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o liczbie i rodzaju wydanych worków; dostarczenia niezbędnych informacji umożliwiających sporządzenie przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. p) Wykonawca obowiązany jest w dniu podpisania umowy oraz przez cały czas jej trwania do spełniania następujących wymagań: posiadania zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Trzcianne zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; posiadania zezwolenia na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 uprzednio obowiązującej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r., nr 185, poz. 1243) lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21); dysponowania ilością pojemników, pojazdów oraz personelu niezbędną do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami prawa lokalnego oraz wymaganiami Zamawiającego. q) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: ustawy z 14 stycznia 2013 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 tj. z późn. zm.); ustawy z 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianne; Uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Uchwała Nr XXVI/112/13 Rady Gminy Trzcianne z dnia 22 lutego 2013 r.); Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - uchwała Nr XX/233/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa podlaskiego na lata 2012 - 2017 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 2017). Wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - uchwała Nr XX/234/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 21 czerwca 2012 r., w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 2017). 1.6. Wymagania dotyczące instalacji do jakiej mogą trafić odpady: Zmieszane odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Wykonawca zobowiązany jest przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do odpowiedniej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (zwany RIPOK) wyznaczonej dla Północnego regionu gospodarki odpadami. RIPOK dla Gminy Trzcianne to: - Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce ze Stacją Przeładunkową w miejscowości Świerzbienie, - Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym. Operator RIPOK-u, to: BIOM sp. z o.o z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły, Biuro Zarządu: Zabiele 37, 19-124 Jaświły, Tel. 85 733 18 20 , tel/fax 85 716 17 55 Odpady komunalne zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcianne należy przekazać do: - Stacji Przeładunkowej w miejscowości Świerzbienie - odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych -Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym - odpady komunalne selektywnie zebrane. -Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce - popiół, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Przekazywanie odpadów do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Świerzbienie oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce odbywać się będzie nieodpłatnie na podstawie porozumienia, które Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z operatorem RIPOK-u (treść porozumienia dostępna w Załączniku nr 13 ). W przypadku awarii RIPOK, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpadów do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi, do której przypisana jest Gmina Trzcianne zgodnie z obowiązującym Planem gospodarki odpadami województwa podlaskiego na lata 2012-2017. 1.7 Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wydzierżawienia mieszkańcom Gminy Trzcianne pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemników do zbierania pozostałości po segregacji, a także bezpłatne dostarczanie mieszkańcom worków do selektywnej zbiórki odpadów, przez cały okres trwania umowy. a) Pojemniki na odpady zmieszane Do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej mogą być stosowane pojemniki o pojemności od 110 l do 660 l, w zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańców. Wszystkie pojemniki powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną. Do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (Trzcianne, ul. Nowa 2 i 3) należy ustawić po trzy pojemniki o pojemności od 1100 l. b) Worki na odpady zbierane selektywnie Worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być półprzezroczyste, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków a także opatrzone wyraźnym nadrukiem, na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. Wytyczne dotyczące kolorystyki, minimalnej pojemności i przeznaczenia zawarte są w poniższej tabeli: Lp. Kolor worka Minimalna pojemność [l]Przeznaczenie 1 Żółty 120 Opakowania z tworzyw sztucznych 2 Zielony 120 Szkło 3 Niebieski 120 Opakowania papierowe i papier 4 Czerwony 120 Metal 5 Czarny 120 Popiół Worki do pierwszego odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości 2 sztuk oraz na popiół 6 sztuk, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminach zapewniających funkcjonowanie systemu do mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków. 1.8. Sprzęt techniczny: Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia oraz dysponowania bazą magazynowo-transportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122) lub do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania potencjału (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ) w tym minimalne wyposażenie w postaci: a) dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b) dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; c) jednego pojazdu do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 2. charakterystyka Gminy Trzcianne w kontekście odbioru odpadów 2.1. Dane ogólne a) Liczba osób gromadzących odpady w sposób selektywny na terenie gminy Trzcianne wynosi 866 (wg. stanu na 31.09.2015). Liczba osób gromadzących odpadów w sposób nie selektywny na terenie gminy Trzcianne wynosi 2010 (wg. stanu na 31.09.2015). b) W obrębie gminy znajduje się 27 miejscowości: Boguszewo, Boguszki, Brzeziny, Budy, Chojnowo, Dobarz, Giełczyn, Gugny, kolonia Kleszcze, Korczak, Krynica, Laskowiec, Milewo, Mroczki, Niewiarowo, Nowa Wieś, Pisanki, Stare Bajki, Stójka, Szorce, Trzcianne, Wilamówka, Wyszowate, Zajki, Zubole, Zucielec. c) Liczba nieruchomości, z których są odbierane odpady komunalne wynosi 965 nieruchomości (w tym 730 nieruchomości nieselektywne, 235 nieruchomości selektywne wg. stanu na 31.09.2015), z zastrzeżeniem tego, że ilość obsługiwanych nieruchomości może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu bez zmiany warunków wynagrodzenia. d) Powierzchnia Gminy Trzcianne wynosi 33187 ha. e) Długość dróg w Gminie Trzcianne z podziałem na rodzaj Zarządcy przedstawia poniższa tabela: Drogi Długość [km] Drogi gminne (publiczne) 66 Drogi powiatowe 82 Razem 148 2.2. Ilość odpadów zebranych w Gminie Trzcianne w roku 2014 i pierwszym półroczu 2015 W roku 2014 na terenie Gminy Trzcianne zebrano następujące ilości odpadów komunalnych (opracowano na podstawie sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok): Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Kod odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 501,62 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0,48 Opakowania ze szkła 15 01 02 ,16 Papier i tektura 20 01 01 0,34 Szkło 20 01 02 6,92 Tworzywa sztuczne 20 01 39 2,72 W roku 2015 na terenie Gminy Trzcianne zebrano następujące ilości odpadów komunalnych opracowano na podstawie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 1 półrocze 2015): Rodzaj odebranych odpadów komunalnych kod odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 259,09 Tworzywa sztuczne 20 01 39 1,33 Szkło 20 01 02 4,70 Papier i tektura 20 01 01 0,11 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 13,90 Zużyte opony 16 01 03 6,68 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 36 0,06 Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia czy odszkodowania za osiągnięcie innych ilości odebranych odpadów..

II.1.5)

 nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 3500 zł (trzy i pół tysiąca złotych). 2.Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ustawy Pzp): 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Banku Spółdzielczym Mońki oddział Trzcianne o numerze: 12 8085 0005 0390 0286 2000 0030 Na przelewie należy umieścić informację - Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Kopię dowodu wpłaty lub przelewu wadium na konto Zamawiającego należy dołączyć do oferty przetargowej. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 Pzp, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym: 1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań każdego z nich, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub wraz z ofertą. 6. Zwrot wadium reguluje art. 46 Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć: 1. podpisane oświadczenie w tym zakresie - załącznik nr 2 do SIWZ; 2. aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Trzcianne w zakresie odbierania odpadów komunalnych; 3. aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych. Ocena spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia i zezwoleń załączonych przez Wykonawcę do oferty i wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ, a także w wyniku jego uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art 26 ust 3 PzP w oparciu o wyjaśnienia jego treści dokonanych na podstawie art 26 ust 4 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć podpisane oświadczenie w tym zakresie - załącznik nr 5 do SIWZ i wykazać wykazać prowadzenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, działalność gospodarczą związaną z gospodarowaniem odpadami i w tym czasie Wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem usługi odbioru odpadów komunalnych w ilości co najmniej 1000 Mg rocznie. Ocena spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia i dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty i wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ, a także w wyniku jego uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art 26 ust 3 PzP w oparciu o wyjaśnienia jego treści dokonanych na podstawie art 26 ust 4 ustawy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć podpisane oświadczenie w tym zakresie - załącznik nr 6 do SIWZ i jeżeli Wykonawca wykaże, iż spełnia obowiązek dysponowania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym: a) dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b) dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; c) jeden pojazd do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Ocena spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia i dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty i wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ, a także w wyniku jego uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art 26 ust 3 PzP w oparciu o wyjaśnienia jego treści dokonanych na podstawie art 26 ust 4 ustawy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć podpisane oświadczenie w tym zakresie - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia i dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty i wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ, a także w wyniku jego uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art 26 ust 3 PzP w oparciu o wyjaśnienia jego treści dokonanych na podstawie art 26 ust 4 ustawy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć podpisane oświadczenie w tym zakresie - załącznik nr 2 do SIWZ i aktualną opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 122 500 PLN. Przy składaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 122 500 PLN. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędniościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową Wykonawcy o wysokości nie mniejszej niż 122 500 PLN wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Ocena spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia i dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty i wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ, a także w wyniku jego uzupełnienia, w przypadku, o którym mowa w art 26 ust 3 PzP w oparciu o wyjaśnienia jego treści dokonanych na podstawie art 26 ust 4 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin płatności faktur - 2

IV.2.2)

 nie będzie przeprowadzona aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzcianne.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10 19-104 Trzcianne.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10 19-104 Trzcianne (sekretariat pokój nr 18).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia