Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Dotyczy: ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TRZCIANNE W OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Numer ogłoszenia BZP: 270686 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015

Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne woj. podlaskie, stosownie do treści art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907. z późn. zm.) w ogłoszonym, w dniu 13.10.2015 przetargu nieograniczonym Nr ogłoszenia 270686 – 2015 w Biuletynie Zamówień Publicznych  w przedmiocie zamówienia: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016” w związku z zadanymi w postępowaniu pytaniami udziela stosownych wyjaśnień i odpowiedzi:

Działając w imieniu .......... (dalej jako Wykonawca), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ) w następującym zakresie:

Zapytanie I

    I SIWZ str. 5 pkt. 1.6 jest zapis: Stacji Przeładunkowej w miejscowości Świerzbienie – odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  Proponujemy skreślić zapis: „…pozostałości z sortowania odpadów komunalnych…” a także dodać :  „oraz odpadów zielonych”  . Art. 9e ust. 1 pkt 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  g minach (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), w brzmieniu od dnia 1 lutego 2015 r., przewiduje, że podmiot odbierający odpady jest zobowiązany do przekazywania do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych.

    II SIWZ str. 2 pkt 1.2 jest zapis: Sposób odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie (zmieszanych) i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 
SIWZ str. 6 pkt. 1.7 oraz § 3 ust. 3 projektu umowy jest zapis: Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wydzierżawienia mieszkańcom Gminy Trzcianne pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemników do zbierania pozostałości po segregacji, a także bezpłatne dostarczanie mieszkańcom worków do selektywnej zbiórki odpadów, przez cały okres trwania umowy.
 Załącznik nr 12 do SIWZ § 1 ust. 2 lit. d) pierwszy tiret jest zapis: odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i pozostałości po segregacji odpadów komunalnych Wykonawca prosi o wyjaśnienie, co to są: „pozostałości po segregacji”.

    III Załącznik nr 13 do SIWZ Porozumienie § 1 jest zapis: „Na zasadach określonych niniejszym porozumieniem  PRZYJMUJĄCY zobowiązuje się przyjmować nieodpłatnie zmieszane odpady komunalne zbierane przez PRZEKAZUJĄCEGO pochodzące od mieszkańców Gminy ……………………, a PRZEKAZUJĄCY zobowiązuje się do ich nieodpłatnego dostarczania do PRZYJMUJĄCEGO. 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy odpady zielone również będą przyjmowane nieodpłatnie? Zdanie Wykonawcy taką podstawę prawną daje art. 9e ust. 1 pkt 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  g minach (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), w brzmieniu od dnia 1 lutego 2015 r.

    IV Załącznik nr 13 do SIWZ Porozumienie § 4 ust. 3 jest zapis: W przypadku awarii systemu wagowego rozliczenie ilości wwożonych odpadów nastąpi według ich objętości podanych w m3 z uwzględnieniem pojemności zbiornika, w którym są odpady na samochodach należących do PRZEKAZUJĄCEGO.  Wykonawca prosi o podanie przelicznika z m3 na Mg.

    V. SIWZ str. 2 pkt 1.2 jest zapis: „Wykonawca ma obowiązek do bezpłatnego wydzierżawienia mieszkańcom Gminy Trzcianne na czas trwania umowy pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemników do zbierania pozostałości po segregacji”.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Gmina przejęła na siebie obowiązek zorganizowania dla właścicieli nieruchomości pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, w zamian za opłatę uiszczaną przez właścicieli nieruchomości, czy też Wykonawca powinien umożliwić mieszkańcom zawarcie z nim umowy na wydzierżawienie pojemników. Wskazuję, że w przypadku, gdy Gmina nie przejęła na siebie obowiązku zorganizowania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, zwieranie z właścicielami nieruchomości nieodpłatnych umów jest problematyczne z punktu wiedzenia prawa podatkowego.

    VI. SIWZ str. 1.5 lit. m zdanie 2 jest zapis: „W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne”.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę powyższe zapisu i nadanie mu następującej treści: „W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.” Wskazuję, że odbiór odpadów sugerowanych odbywać się będzie w innym dniu, niż odbiór zmieszanych odpadów komunalnych. W związku z tym, nie będzie możliwy odbiór odpadów jako zmieszanych tego samego dnia co odbiór odpadów zbieranych selektywnie, gdyż na terenie Gminy nie będzie pojazdu wykonawcy odbierającego zmieszane odpady komunalne.


Odpowiedzi na Zapytanie I:

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedz na pytanie I.1.
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany pkt. 1.6. Otrzymuje nowe brzmienie: „Stacji Przeładunkowej w miejscowości Świerzbienie – odpady komunalne zmieszane oraz odpadów zielonych”

Odpowiedz na pytanie I.2.
Zamawiający wyjaśnia, że „pozostałości o segregacji” są to odpady komunalne o kodzie 20 03 01

Odpowiedz na pytanie I.3.
Zamawiający informuje, że odpady zielone pochodzące z terenu Gminy Trzcianne będą przyjmowane nieodpłatnie przez RIPOK.

Odpowiedz na pytanie I.4.
Zamawiający informuje, że 1m³ to 0,25Mg

Odpowiedz na pytanie I.5.
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma obowiązek bezpłatnie na czas trwania umowy wyposażyć nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

Odpowiedz na pytanie I.6.
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany pkt 1.5 lit. m zdanie 2. Otrzymuje nowe brzmienie: „W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.”

Gmina Trzcianne ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne woj. podlaskie, stosownie do treści art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907. z późn. zm.) w ogłoszonym, w dniu 13.10.2015 przetargu nieograniczonym Nr ogłoszenia 270686 – 2015 w Biuletynie Zamówień Publicznych  w przedmiocie zamówienia: „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016” w związku z zadanymi w postępowaniu pytaniami udziela stosownych wyjaśnień i odpowiedzi:

 

Działając w imieniu .......... (dalej jako Wykonawca), na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ) w następującym zakresie:

 

Zapytanie I

 

            I SIWZ str. 5 pkt. 1.6 jest zapis: Stacji Przeładunkowej w miejscowości Świerzbienie – odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  Proponujemy skreślić zapis: „…pozostałości z sortowania odpadów komunalnych…” a także dodać :  „oraz odpadów zielonych”  . Art. 9e ust. 1 pkt 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  g minach (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), w brzmieniu od dnia 1 lutego 2015 r., przewiduje, że podmiot odbierający odpady jest zobowiązany do przekazywania do RIPOK-u zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych.

 

            II SIWZ str. 2 pkt 1.2 jest zapis: Sposób odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie (zmieszanych) i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 

SIWZ str. 6 pkt. 1.7 oraz § 3 ust. 3 projektu umowy jest zapis: Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wydzierżawienia mieszkańcom Gminy Trzcianne pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemników do zbierania pozostałości po segregacji, a także bezpłatne dostarczanie mieszkańcom worków do selektywnej zbiórki odpadów, przez cały okres trwania umowy.

 Załącznik nr 12 do SIWZ § 1 ust. 2 lit. d) pierwszy tiret jest zapis: odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i pozostałości po segregacji odpadów komunalnych Wykonawca prosi o wyjaśnienie, co to są: „pozostałości po segregacji”.

 

            III Załącznik nr 13 do SIWZ Porozumienie § 1 jest zapis: „Na zasadach określonych niniejszym porozumieniem  PRZYJMUJĄCY zobowiązuje się przyjmować nieodpłatnie zmieszane odpady komunalne zbierane przez PRZEKAZUJĄCEGO pochodzące od mieszkańców Gminy ……………………, a PRZEKAZUJĄCY zobowiązuje się do ich nieodpłatnego dostarczania do PRZYJMUJĄCEGO. 

Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy odpady zielone również będą przyjmowane nieodpłatnie? Zdanie Wykonawcy taką podstawę prawną daje art. 9e ust. 1 pkt 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  g minach (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), w brzmieniu od dnia 1 lutego 2015 r.

 

            IV Załącznik nr 13 do SIWZ Porozumienie § 4 ust. 3 jest zapis: W przypadku awarii systemu wagowego rozliczenie ilości wwożonych odpadów nastąpi według ich objętości podanych w m3 z uwzględnieniem pojemności zbiornika, w którym są odpady na samochodach należących do PRZEKAZUJĄCEGO.  Wykonawca prosi o podanie przelicznika z m3 na Mg.

 

            V. SIWZ str. 2 pkt 1.2 jest zapis: „Wykonawca ma obowiązek do bezpłatnego wydzierżawienia mieszkańcom Gminy Trzcianne na czas trwania umowy pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemników do zbierania pozostałości po segregacji”.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Gmina przejęła na siebie obowiązek zorganizowania dla właścicieli nieruchomości pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, w zamian za opłatę uiszczaną przez właścicieli nieruchomości, czy też Wykonawca powinien umożliwić mieszkańcom zawarcie z nim umowy na wydzierżawienie pojemników. Wskazuję, że w przypadku, gdy Gmina nie przejęła na siebie obowiązku zorganizowania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, zwieranie z właścicielami nieruchomości nieodpłatnych umów jest problematyczne z punktu wiedzenia prawa podatkowego.

 

            VI. SIWZ str. 1.5 lit. m zdanie 2 jest zapis: „W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne”.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę powyższe zapisu i nadanie mu następującej treści: „W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.” Wskazuję, że odbiór odpadów sugerowanych odbywać się będzie w innym dniu, niż odbiór zmieszanych odpadów komunalnych. W związku z tym, nie będzie możliwy odbiór odpadów jako zmieszanych tego samego dnia co odbiór odpadów zbieranych selektywnie, gdyż na terenie Gminy nie będzie pojazdu wykonawcy odbierającego zmieszane odpady komunalne.

 

 

Odpowiedzi na Zapytanie I:

 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

 

Odpowiedz na pytanie I.1.

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany pkt. 1.6. Otrzymuje nowe brzmienie: „Stacji Przeładunkowej w miejscowości Świerzbienie – odpady komunalne zmieszane oraz odpadów zielonych”

 

Odpowiedz na pytanie I.2.

Zamawiający wyjaśnia, że „pozostałości o segregacji” są to odpady komunalne o kodzie 20 03 01

 

Odpowiedz na pytanie I.3.

Zamawiający informuje, że odpady zielone pochodzące z terenu Gminy Trzcianne będą przyjmowane nieodpłatnie przez RIPOK.

 

Odpowiedz na pytanie I.4.

Zamawiający informuje, że 1m³ to 0,25Mg

 

Odpowiedz na pytanie I.5.

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma obowiązek bezpłatnie na czas trwania umowy wyposażyć nieruchomości zamieszkałe w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Odpowiedz na pytanie I.6.

Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany pkt 1.5 lit. m zdanie 2. Otrzymuje nowe brzmienie: „W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych.”