Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi od 01.01.2016 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.), Wójt Gminy Trzcianne zawiadamia, że Rada Gminy Trzcianne w dniu 24 listopada 2015 r. podjęła uchwałę Nr XI/66/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

W związku z powyższym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie ponoszona od gospodarstwa domowego.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy odpady są selektywnie zbierane i odbierane:

1) od gospodarstw domowych jednoosobowych w wysokości 9,00 zł

2) od gospodarstw domowych dwuosobowych w wysokości 18,00 zł

3) od gospodarstw domowych trzyosobowych w wysokości 27,00 zł

4) od gospodarstw domowych czteroosobowych w wysokości 32,00 zł

5) od gospodarstw domowych pięcioosobowych w wysokości 38,00 zł

6) od gospodarstw domowych sześciu – i więcej osobowych w wysokości 45,00 zł

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

1) od gospodarstw domowych jednoosobowych w wysokości 14,00 zł

2) od gospodarstw domowych dwuosobowych w wysokości 28,00 zł

3) od gospodarstw domowych trzyosobowych w wysokości 42,00 zł

4) od gospodarstw domowych czteroosobowych w wysokości 56,00 zł

5) od gospodarstw domowych pięcioosobowych w wysokości 60,00 zł

6) od gospodarstw domowych sześciu – i więcej osobowych w wysokości 65,00 zł

Jednocześnie informuje się, iż osoby, które dokonały wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej okres od stycznia 2016 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązane są do dokonania dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez uprzedniego wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy w terminie do 25 dnia danego miesiąca, za który opłata winna być poniesiona na rachunek bankowy Urzędu Gminy Trzcianne 67 8085 0005 0390 0286 2000 0010

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na nie złożenie deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuję się również, iż właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Wójt Gminy Trzcianne

Marek Krzysztof Szydłowski