Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcianne

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzcianne położonych w obrębie wsi Zajki i w obrębie wsi Stare Bajki

1. Oznaczenie nieruchomości:

1) działka nr 395/2 o pow. 0,23 ha, obręb wsi Zajki, nr księgi wieczystej LM1G/00019054/4,

2) działki nr 157 o pow. 0,44 ha i 207 o pow. 0,11 ha, obręb Stare Bajki, nr LM1G/00019067/8,

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 395/2 we wsi Zajki jest położona od południowo-zachodniej strony wsi, około 100 m od zabudowań. W odległości około 50 m od południowej strony działki przepływa rzeka Narew. Nieruchomość ma dostęp do drogi asfaltowej wyznaczoną częścią z działki o szerokości 4 m. Działka ma kształt litery P. Sąsiedztwo działki to tereny wykorzystywane rolniczo i jedna działka stanowiąca gospodarstwo rolne. Działka jest niezabudowana. Opis użytku R-VI.

Nieruchomość oznaczona jako działki 157 i 207 we wsi Stare Bajki jest położona od południowo-wschodniej strony wsi. Działka 207 jest położona we wsi, natomiast działka nr 157 około 100 od zabudowań. Działka nr 207 jest drogą dojazdową do działki nr 157 i jest połączona z drogą asfaltową. Działka 157 położona jest nad rzeką Nereśl i ma nieregularny kształt zbliżony do prostokąta. Sąsiedztwo działek to tereny wykorzystywane rolniczo i jedna działka stanowiąca gospodarstwo rolne. Działki są niezabudowane. Opis użytku działki 207 - dr, działki 157 - Ł IV - 0,38 ha i Ł VI - 0,06 ha.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Przedmiotowa nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 395/2 we wsi Zajki położona jest na terenie na którym nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Trzcianne, nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym do rolniczego wykorzystania.

Przedmiotowa nieruchomość oznaczona numerem geodezyjnym 157 i 207 we wsi Stare Bajki położona jest na terenie na którym nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Trzcianne, nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym do rolniczego wykorzystania.

4. Cena wywoławcza nieruchomości:

a) działka nr 395/2 położona we wsi Zajki: - 6 884,00 zł. (słownie: sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złotych 00/100).

b) nieruchomość położona na działkach nr 157 i 207 we wsi Stare Bajki: - 15 576,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

5. Termin i miejsce przetargu:

1) działka nr 395/2 położona we wsi Zajki: 08.08.2016r., godz. 10.00 siedziba Urzędu Gminy Trzcianne, pokój 21, (I piętro),

2) nieruchomość położona na działkach nr 157 i 207 we wsi Stare Bajki: 08.08.2016r., godz. 11.00 siedziba Urzędu Gminy Trzcianne, pokój 21, (I piętro),

6. Wadium:

1) działka nr 395/2 we wsi Zajki - 688,40 zł.(słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 40/100),

2) nieruchomość położona na działkach nr 157 i 207 we wsi Stare Bajki - 1 557,60 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 60/100).

7. Termin wniesienia wadium: 01.08.2016r.

8. Nieruchomości nie są obciążone i nie mają zobowiązań.

9. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

10. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed rozpoczęciem przetargu:

1) dokument tożsamości lub odpis z właściwego rejestru,

2) pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania osoby ubiegającej się o nabycie nieruchomości, chyba że podmiot ubiegający się o nabycie nieruchomości bierze udział w przetargu osobiście,

3) oryginał dowodu wpłaty wadium,

4) w przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej (w tym prowadząca działalność gospodarczą), do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać (w oryginale) pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

5) w przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) - uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego odpisy z właściwych rejestrów, promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości, w przypadku gdy takie zezwolenie jest wymagane.

Cudzoziemiec, który nie posiadał co najmniej promesy w dniu przetargu musi przedłożyć sprzedającemu zezwolenie ministra właściwego do spraw administracji na nabycie nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży pod rygorem utraty wpłaconego do przetargu wadium.

11. Wadium wnoszone jest w formie pieniężnej, na konto Urzędu Gminy Trzcianne nr: 12808500050390028620000030 Bank Spółdzielczy w Mońkach Oddział w Trzciannem. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto Urzędu Gminy Trzcianne. W przypadku, gdy oferentem jest osoba pozostająca w związku małżeńskim na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, wadium musi zostać wniesione przez oboje małżonków lub w przetargu należy okazać (w oryginale) pełnomocnictwo współmałżonka do wniesienia wadium. Na dowodzie wpłaty wadium należy wskazać numer działki na której jest położona nieruchomość za którą jest opłacane wadium.

12. Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

13. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

14. O terminie zawarcia umowy zwycięzcy przetargu zawiadamiani są telefonicznie.

15. W przypadku, gdy zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

16. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrali przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

17. Wadium jest zwracane uczestnikom przetargu w przypadku:

1) odwołania przetargu,

2) unieważnienia przetargu,

3) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

18. Przetarg może zostać odwołany jedynie z ważnych powodów.

19. Informacje dodatkowe:

W protokole z przeprowadzonego przetargu kandydat na nabywcę zobowiązany będzie do oświadczenia, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, posiada wiedzę nt. zapisów obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Trzcianne dot. przedmiotowej nieruchomości oraz że nie wnosi w związku z powyższym żadnych zastrzeżeń. Osoby które wygrają przetarg, dodatkowo poniosą koszty związane ze sporządzeniem operatu wyceny nieruchomości.

20. Szczegóły dotyczące przetargu można uzyskać w pok. nr 13 Urzędu Gminy Trzcianne lub telefonicznie pod nr (85) 738 50 56 w. 26 oraz na stronie internetowej www.trzcianne.pl 

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski