Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Trzcianne: Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Trzcianne
Numer ogłoszenia BZP: 184087 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133507 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne, woj. podlaskie, tel. 85 738 50 56, faks 85 738 50 56.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Trzcianne.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Trzcianne. Długość drogi przewidzianej do przebudowy ulicy wynosi 0,780,70 km (odcinek I i II). W ramach powyższego zamówienia należy wykonać: - przebudowę ulicy Kościelnej od km 0+000,00 do km 0+662,00 - odcinek I, od km 0+000,00 do km 0+118,70 - odcinek II, oba odcinki jezdni należy wykonać z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm wraz z budową zjazdów na drogi boczne i posesje z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, - budowę jezdni manewrowej przy cmentarzu z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, - budowę parkingu dla samochodów osobowych z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, - budowę chodników dla ruchu pieszych z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm, - przebudowę przepustu pod koroną drogi . Roboty ziemne na powyższej drodze wynikają z konieczności wykonania koryt pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodników, jezdni manewrowej przy cmentarzu, parkingu i zjazdów. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych projektuje się metodą powierzchniowego spływu wód do istniejącego rowu przydrożnego i przepustu zlokalizowanego w km 0+426,50. W km 0+426,50 zaprojektowano przepust z rur stalowych o średnicy 150 cm. Przepust należy posadowić na ławie szerokości 2,4 m z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 30 cm. Ławę należy ukształtować w kierunku poprzecznym i podłużnym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu. Wlot i wylot przepustu pod koroną drogi należy ściąć zgodnie z pochyleniem skarpy. Wlot i wylot należy umocnić brukowcem na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą marki 15 MPa. Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania, przedstawiony został w załączonym do niniejszej specyfikacji Przedmiarze robót (załącznik nr 6 do SIWZ)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany z PROW 2014 - 2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • ZRB Karol K. Rutkowski, M. Charkiewicz Spółka Jawna, ul. Produkcyjna 92A, 15-680 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 651280,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 769224,42
  • Oferta z najniższą ceną: 769224,42 / Oferta z najwyższą ceną: 938490,00
  • Waluta: PLN .

 

Wójt
Marek Krzysztof Szydłowski