Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

Ogłoszenie BZP nr 325490 - 2016 z dnia 2016-10-18 r.

Trzcianne: ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TRZCIANNE W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzcianne, krajowy numer identyfikacyjny 54695700000, ul. ul. Wojska Polskiego  10, 19104   Trzcianne, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 738 50 56, e-mail , faks 85 738 50 56.
Adres strony internetowej (URL): www.trzcianne.pl
Adres profilu nabywcy: www.trzcianne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.trzcianne.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY TRZCIANNE W OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Numer referencyjny: Fn.271.1.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1.Zakres zamówienia obejmuje: - odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, i ich wywóz zgodnie z harmonogramem i częstotliwością wywozu, w tym: odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych); odbieranie odpadów segregowanych z następujących frakcji: tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier i tektura, popiół; - odbieranie odpadów typu przeterminowane i zbędne leki z funkcjonującego punktu stacjonarnego w gminie; - odbieranie zużytych baterii z funkcjonujących punktów stacjonarnych w gminie. - odbieranie odpadów wielkogabarytowych - odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1.2.Sposób odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie (zmieszanych). a)częstotliwość wywozu przez Wykonawcę niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej 1 raz w miesiącu; b)niesegregowane odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej zbierane będą do pojemników ustawionych w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości (altanki śmietnikowe i wyznaczone miejsca na pojemniki), a w dniu odbioru odpadów, zgodnie z harmonogramem, wystawiane przez właściciela przed posesję. Wyjątek stanowić będą specjalnie przygotowane zasieki/osłony z dostępem od drogi publicznej oraz pojemniki ustawione w zabudowie wielorodzinnej (Trzcianne, ul. Nowa 2 i 3), które to Wykonawca ma obowiązek odebrać bezpośrednio z miejsca ich ustawienia; Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wyposażenia mieszkańcom Gminy Trzcianne na czas trwania umowy pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych przy czym do obowiązków Właścicieli nieruchomości należeć będzie utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; c)do obowiązków Wykonawcy należeć będzie utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników po wywozie – uprzątnięcie rozsypanych przez Wykonawcę podczas załadunku odpadów; d)Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdą ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, np. w postaci dostawionych przy pojemnikach worków ze zmieszanymi odpadami komunalnymi (w przypadku gdy pojemność pojemnika w danym miesiącu nie będzie wystarczająca); e)Wykonawca, w terminie do 7 dni po otrzymaniu zgłoszenia od Zamawiającego, dostarczy do gospodarstwa domowego pojemnik na odpady zmieszane. 1.3.Sposób odbioru przez Wykonawcę odpadów komunalnych zbieranych selektywnie a)częstotliwość odbioru i rodzaj worka na odpady komunalne odbierane selektywnie z nieruchomości zamieszkałych: worek żółty - opakowania z tworzyw sztucznych i metale – 1 raz w miesiącu; worek zielony – szkło – 1 raz w miesiącu; worek niebieski - opakowania papierowe i papier – 1 raz w miesiącu; worek czarny – popiół – 1 raz na 2 miesiące, na koniec miesiąca: luty, kwiecień, październik i grudzień. b)worki i pojemniki do pierwszego odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ilościach i terminach zapewniających funkcjonowanie systemu do mieszkańców deklarujących selektywną zbiórkę; c)Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania każdej ilości posegregowanych do odpowiednich worków i pojemników odpadów z terenu nieruchomości; d)obowiązkiem Wykonawcy jest uzupełnianie na własny koszt właścicielom nieruchomości worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych po każdorazowym odbiorze, poprzez pozostawienie przy wejściu na nieruchomość nowych pustych worków w dniu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków; e)do właściciela nieruchomości będzie należał obowiązek wystawiania worków z odpadami komunalnymi przed posesję w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem. Wyjątek stanowić będą specjalnie przygotowane zasieki/osłony z dostępem od drogi publicznej; f)do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie czystości i porządku wokół worków i pojemników po wywozie – uprzątnięcie rozsypanych przez Wykonawcę podczas załadunku odpadów 1.4 Sposób odbioru przez Wykonawcę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego a) częstotliwość odbioru przez Wykonawcę odpadów wielkogabarytowych 1 raz w roku kalendarzowym. Termin odbioru odpadów wielkogabarytowych kwiecień 2017. Dokładna data odbioru zostanie ustalona po podpisaniu umowy z Wykonawcą. b) do właściciela nieruchomości będzie należał obowiązek wystawiania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przed posesję. 1.5 Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia: a)Wykonawca zobligowany będzie w ramach umowy do przygotowania harmonogramu odbioru odpadów oraz przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji, a także do jego dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości wraz z pierwszym dostarczeniem worków do selektywnej zbiórki. Wszelkie zmiany harmonogramu będą wymagały zgody Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia zmienionych harmonogramów do każdej nieruchomości objętej odbiorem odpadów komunalnych; b)system odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (rolniczej); c)odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w godzinach 700–1500; d)za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane przez Wykonawcę w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca; e)Wykonawca zobowiązany będzie do zebrania odpadów leżących w każdym miejscu, jeśli będzie to wynikiem jego działania; f)nieodebranie z nieruchomości worków wystawionych zgodnie z harmonogramem oraz nieprzekazanie worków na wymianę − skutkuje obowiązkiem Wykonawcy, by najpóźniej w przeciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia faksem, e-mailem lub drogą telefoniczną od Zamawiającego usługę będącą przedmiotem zgłoszenia wykonać; g)Wykonawca zobowiązany będzie również do dystrybucji wśród właścicieli nieruchomości dokumentów związanych z Systemem Gospodarki Odpadami przekazanych przez Zamawiającego, np. ulotki informacyjne, o ile nie będą one wymagały potwierdzenia odbioru; h)Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić na czas trwania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego punkcie Ośrodek Zdrowia na terenie Gminy Trzcianne, pojemnik do zbierania przeterminowanych leków oraz opróżniać go co najmniej raz na dwa miesiące; i)Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć i ustawić na czas trwania umowy w wyznaczonych przez Zamawiającego punktach (Urząd Gminy i Zespół Szkół w Trzciannem) na terenie Gminy Trzcianne, pojemniki do zbierania zużytych baterii oraz opróżniać go raz na dwa miesiące; j)obowiązkiem Wykonawcy będzie odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Trzcianne, także z punktów trudno dostępnych, bez względu na porę roku (szczególnie zimą i w okresie wzmożonych opadów deszczu i śniegu). W przypadku trudności z dojazdem Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i ustalić nowy termin odbioru odpadów z Zamawiającym, który nie może być dłuższy niż 7 dni. k)zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi; l)Wykonawca nie może mieszać odpadów odebranych z terenu Gminy Trzcianne z odpadami zebranymi z innej gminy; m)Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów Wykonawca odbiera odpady jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w najbliższym terminie odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela/użytkownika nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację - zdjęcie fotograficzne lub nagranie z nieruchomości wykonane kamerą cyfrową lub urządzeniem rejestrującym z uwidocznioną datą wykonania zdjęcia lub filmu oraz protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. n)Wykonawca zobowiązany będzie do ważenia wszystkich odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze; o)Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, a w szczególności do: dostarczania Zamawiającemu faktur oraz kart przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi wzorami, o jakich mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 poz. 1973); przedkładania Zamawiającemu najpóźniej do 21 dni za dany okres rozliczeniowy raportów wagowych zawierających ilości i rodzaj odebranych odpadów (zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów), na których znajdować się winna adnotacja, że odpady pochodzą z terenu Gminy Trzcianne; dostarczania Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej sprawozdań półrocznych o jakich mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdania powinny być sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2016 poz. 934) dostarczenia niezbędnych informacji umożliwiających sporządzenie przez Zamawiającego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. p)Wykonawca obowiązany jest w dniu podpisania umowy oraz przez cały czas jej trwania do spełniania następujących wymagań: posiadania zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Trzcianne zgodnie z art. 9 c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; posiadania zezwolenia na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 uprzednio obowiązującej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r., nr 185, poz. 1243) lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21); dysponowania ilością pojemników, pojazdów oraz personelu niezbędną do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami prawa lokalnego oraz wymaganiami Zamawiającego. q)Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania podczas trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: ustawy z 14 stycznia 2013 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21); ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1503 z późn. zm.) ustawy z 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzcianne; Uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Uchwała Nr XI/169/15 Rady Gminy Trzcianne z dnia 24 listopada 2015 r.); Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - uchwała Nr XX/233/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 - 2017“ (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 2017). Wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami - uchwała Nr XX/234/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 21 czerwca 2012 r., w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 – 2017 “ (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r., poz. 2017). 1.6. Wymagania dotyczące instalacji do jakiej mogą trafić odpady: Zmieszane odpady komunalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady selektywne, odpady zielone Wykonawca zobowiązany jest przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do odpowiedniej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (zwany RIPOK) wyznaczonej dla Północnego Regionu Gospodarki Odpadami. RIPOK dla Gminy Trzcianne to: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce ze Stacją Przeładunkową w miejscowości Świerzbienie, Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym. Operator RIPOK-u, to: BIOM sp. z o.o z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły, Biuro Zarządu: Zabiele 37, 19-124 Jaświły, Tel. 85 733 18 20 , tel/fax 85 716 17 55 Odpady komunalne zebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzcianne należy przekazać do: Stacji Przeładunkowej w miejscowości Świerzbienie – odpady komunalne zmieszane, oraz odpady zielone Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym - odpady komunalne selektywnie zebrane. Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce popiół, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Przekazywanie odpadów do Stacji Przeładunkowej w miejscowości Świerzbienie oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Koszarówce odbywać się będzie nieodpłatnie na podstawie porozumienia, które Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z operatorem RIPOK-u (treść porozumienia dostępna w siedzibie Operatora RIPOK-u ). W przypadku awarii RIPOK, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpadów do instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi, do której przypisana jest Gmina Trzcianne zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017. 1.7 Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego wyposażenia mieszkańcom Gminy Trzcianne pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych a także bezpłatne dostarczanie mieszkańcom worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, przez cały okres trwania umowy. a)Pojemniki na odpady zmieszane Do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej mogą być stosowane pojemniki o pojemności od 110l do 660l. Wszystkie pojemniki powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną. Do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (Trzcianne, ul. Nowa 2 i 3) należy ustawić po cztery pojemniki o pojemności od 1100 l. Do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej należy ustawić: MGB 120l – 219 sztuk MGB 240l – 547 sztuk ( lub 1074 pojemniki o pojemności 120l) MGB 400l – 82 sztuk MGB 660l – 110 sztuk Z zastrzeżeniem ze liczba pojemników w ciągu roku może ulec zmianie bez dodatkowego wynagrodzenia. Szczegółowy wykaz nieruchomości gdzie maja być rozstawione pojemniki zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. b)Worki i pojemniki na odpady zbierane selektywnie Worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być półprzezroczyste, o grubości zapewniającej odpowiednią wytrzymałość a także opatrzone wyraźnym nadrukiem, na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone. Wytyczne dotyczące kolorystyki, ilości, minimalnej pojemności i przeznaczenia zawarte są w poniższej tabeli Lp.Kolor worka Minimalna pojemność [l]Przeznaczenie Ilość 1Żółty 120 Opakowania z tworzyw sztucznych i metale 11448 2Zielony 120 Szkło 3816 3Niebieski 120 Opakowania papierowe i papier1272 4Czarny 60 Popiół 37880 Worki dostarczone do Urzędu Gminy Trzcianne: Kolor żółty 600 sztuk Kolor zielony 500 sztuk Kolor niebieski 250 sztuk Kolor czarny 1000 sztuk Do zbiórki selektywnych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (Trzcianne, ul. Nowa 2 i 3) należy ustawić: Kolor żółty 2 pojemniki 660l Kolor niebieski 2 pojemniki 660l Kolor zielony 2 pojemniki 660l 2 pojemniki na popiół o pojemności 1100l 1.8. Sprzęt techniczny: Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia oraz dysponowania bazą magazynowo-transportową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122) lub do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania potencjału (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ) w tym minimalne wyposażenie w postaci: a)dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b)dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; c)jednego pojazdu do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. 2.charakterystyka Gminy Trzcianne w kontekście odbioru odpadów 2.1. Dane ogólne a)Liczba osób gromadzących odpady w sposób selektywny na terenie gminy Trzcianne wynosi 941 (wg. stanu na 31.09.2016). Liczba osób gromadzących odpadów w sposób nie selektywny na terenie gminy Trzcianne wynosi 1856 (wg. stanu na 31.09.2016). b)W obrębie gminy znajduje się 27 miejscowości: Boguszewo, Boguszki, Brzeziny, Budy, Chojnowo, Dobarz, Giełczyn, Gugny, kolonia Kleszcze, Korczak, Krynica, Laskowiec, Milewo, Mroczki, Niewiarowo, Nowa Wieś, Pisanki, Stare Bajki, Stójka, Szorce, Trzcianne, Wilamówka, Wyszowate, Zajki, Zubole, Zucielec. c)Liczba nieruchomości, z których są odbierane odpady komunalne wynosi 946 nieruchomości (w tym 628 nieruchomości nieselektywne, 318 nieruchomości selektywne wg. stanu na 31.09.2016), z zastrzeżeniem tego, że ilość obsługiwanych nieruchomości może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu bez zmiany warunków wynagrodzenia. d)Powierzchnia Gminy Trzcianne wynosi 33187 ha. e)Długość dróg w Gminie Trzcianne z podziałem na rodzaj Zarządcy przedstawia poniższa tabela: DrogiDługość [km] Drogi gminne (publiczne)66 Drogi powiatowe 82 Razem148 2.2. Ilość odpadów zebranych w Gminie Trzcianne w roku 2015 i pierwszym półroczu 2016 W roku 2015 na terenie Gminy Trzcianne zebrano następujące ilości odpadów komunalnych (opracowano na podstawie sprawozdania wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok): Rodzaj odebranych odpadów komunalnycKod odebranych odpadów komunalnychMasa odebranych odpadów komunalnych [Mg] Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 505,53 Papier i tektura 20 01 01 0,26 Szkło 20 01 02 8,64 Tworzywa sztuczne 20 01 39 3,88 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 13,90 Zużyte opony 16 01 03 6,68 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niz wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 36 0,06 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 0,008 Zmieszane odpady z betonu inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07 0,177 W roku 2016 na terenie Gminy Trzcianne zebrano następujące ilości odpadów komunalnych (opracowano na podstawie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za 1 półrocze 2016): Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Kod odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne20 03 01 217,38 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 20 01 99 41,20 Tworzywa sztuczne20 01 393,88 Szkło 20 01 02 5,18 Papier i tektura 20 01 01 0,72 Metale20 01 40 0,03 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 10,84 Zużyte opony 16 01 03 6,56 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 20 01 36 1,06 Wykonawcy nie przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia czy odszkodowania za osiągnięcie innych ilości odebranych odpadów.

II.5) Główny kod CPV: 90511000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Trzcianne w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz aktualne zezwolenie starosty na transport odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150000 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż spełnia obowiązek dysponowania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym: a)dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych; b)dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; c)jeden pojazd do zbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego wyposażenia, utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r., w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże prowadzenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, działalność gospodarczą związaną z gospodarowaniem odpadami i w tym czasie Wykonawcy muszą wykazać się należytym wykonaniem usługi odbioru odpadów komunalnych w ilości co najmniej 1000 Mg rocznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 i 2 Pzp - Załącznik Nr 3 do SIWZ 3)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat lub uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne lub uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz wykonanych i wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ; wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami do wykazania spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ; oświadczenie o utrzymaniu odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ; oświadczenie o spełnianiu wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ; oświadczenie o zapewnieniu odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej wraz z opisem usytuowania i wyposażenia bazy, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 150 000PLN
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 2500 zł (dwa i pół tysiąca złotych).Wadium należy wnieść w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ustawy Pzp): 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Trzcianne o numerze: 12 8085 0005 0390 0286 2000 0030 Bank Spółdzielczy Mońki - Oddział Trzcianne. Na przelewie należy umieścić informację – „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Trzcianne w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.” Kopię dowodu wpłaty lub przelewu wadium na konto Zamawiającego należy dołączyć do oferty przetargowej. 3.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 4.Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5 Pzp, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, przy czym: 1)w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań każdego z nich, 2)dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3)dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 5.Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert lub wraz z ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

  


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60.00

termin płatności faktur

40.00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

  


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warónków Zamówienia