Ogłoszenia urzędowe

 • przetargi
 • obwieszczenia
 • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA WYŁONIENIE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

PREAMBUŁA

Gmina Trzcianne w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  (Dz.U. 2016 poz. 217) występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, typ działania 9) Rewitalizacja małej skali, ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu.

II OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i adaptację zdegradowanych obiektów w celu nadania im nowych funkcji społecznych.

 III CEL PARTNERSTWA I ZASADY WSPÓŁPRACY:

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu dla zapewnienia kompleksowości działań, możliwość efektu synergii jako skutku wspólnych prac i wspólnego rozwiązywania problemów poprzez wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizację projektu.

Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnera:

- przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu,

- pomoc w aplikowaniu o dofinansowanie.

 IV KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW:

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria formalne oraz punktowane (premiujące):

1.       Zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa – Kryterium formalne.

2.       Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne) – Kryterium formalne.

3.       Doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim realizowanych w partnerstwie lub z udziałem JST tj.: minimum jeden projekt ze skutecznie pozyskanym i rozliczonym dofinansowaniem o wartości min. 75 000,00 PLN w przeciągu ostatnich 3 lat.– Kryterium punktowane (premiujące). Opis sposobu weryfikacji NIE (nie posiada) – 0 punktów, TAK (posiada) – 10 punktów:

4.       Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji - Kryterium punktowane (premiujące). Ocenie podlegać będzie opis zawarty w formularzu ofertowym. Sposób oceny min. 0 punktów, max. 10 punktów.

5.       Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwałości – Kryterium formalne:

5.1.      Przez niezbędny potencjał kadrowy, rozumie się:

5.1.1. dysponowanie kadrą mającą doświadczenie w przygotowaniu wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków UE - minimum jedna osoba, mająca doświadczenie w skutecznym pozyskaniu dofinansowania (przygotowane wnioski otrzymały dofinansowanie) min. 1 projekt w przeciągu ostatnich 3 lat.

5.1.2. dysponowanie kadrą mającą doświadczenie we współpracy z JST przy realizacji Partnerskich projektów współfinansowanych ze środków UE - minimum jedna osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie w realizacji projektu/ów Partnerskiego/ich realizowanych z JST,

5.2.     Propozycja wkładu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwałości  - przedstawienie proponowanych rozwiązań w zakresie utrzymania trwałości działań podejmowanych w ramach projektu, po zakończeniu finansowania ze środków UE - Kryterium punktowane (premiujące). Ocenie podlegać będzie opis zawarty w formularzu ofertowym. Sposób oceny min. 0 punktów, max. 10 punktów.

6.       Podmiot musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Kryterium formalne.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY.

 1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):
  1.1   wypełnionego „Formularza Oferty” w oparciu o zamieszczony wzór w Ogłoszeniu.
  1.2    aktualnego wypisu z KRS (ważny 3 miesiące od daty uzyskania) lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego formę prawną i organizacyjną oraz umocowanie osób go reprezentujących,
  1.3    sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.  poz. 330 z późn. zm.) lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku instytucji niezobligowanych do sporządzenia dokumentów o których mowa w niniejszym punkcie) oraz zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia złożenia oferty),
 2. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
 3. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem.
 4. Oferty należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Trzcianne, na adres: ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne,  w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30 z dopiskiem „Partner – rewitalizacja”.
 5. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do siedziby Gminy Trzcianne.
 6. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
 7. Nie będą rozpatrywane oferty, złożone przez podmioty, które nie spełniają wymagań określonych w pkt. IV.
 8. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2016 poz. 217) oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Na potrzeby otwartego konkursu, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych i upływa dnia 05 stycznia 2016r.

 VI. PROCEDURA KONKURSOWA

1.       Informacja o konkursie i Regulamin umieszczone są na stronie internetowej: www.trzcianne.pl.

2.       W ramach konkursu wyłoniony zostanie jeden Partner.

3.       Postępowanie konkursowe przeprowadza 3 osobowa Komisja Konkursowa.

4.       Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. Jej pracami kieruje Przewodniczący Komisji.

5.       Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

6.       Każdy z członków Komisji Konkursowej weryfikuje oferty zgłoszone przez oferentów w drodze otwartego konkursu, pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów określonych w pkt. IV Ogłoszenia.

7.       W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa:

7.1.    stwierdza liczbę złożonych ofert,

7.2.    otwiera koperty z ofertami,

7.3.    ocenia oferty pod względem formalnym - ocena polega na sprawdzeniu czy oferent podał wszystkie niezbędne informacje według zamieszczonego „Formularza Oferty”.

7.4.    Komisja Konkursowa odrzuca złożoną ofertę z przyczyn formalnych, w przypadku braku jednej z wymaganych informacji o podmiocie, w wypełnionym przez oferenta rozdziale pierwszym „Formularza Oferty”,

7.5.    Gmina Trzcianne może ponowić ogłoszenie naboru na wyłonienie Partnera w przypadku, gdy wszystkie zgłoszone oferty Komisja Konkursowa odrzuci, z przyczyn formalnych.

8.       W drugim etapie konkursu, Komisja Konkursowa:

8.1.    analizuje merytoryczną zawartość ofert,

8.2.    przyznaje odpowiednią liczbę punktów według kryteriów opracowanych w ogłoszeniu,

8.3.    wskazuje najwyżej ocenione oferty,

8.4.    komisja może przeprowadzić negocjacje z dwoma najwyżej ocenionymi Oferentami, celem konkretyzacji zasad współpracy przy realizacji projektu,

8.5.    komisja rozstrzyga konkurs i wyłania jednego Partnera

8.6.    w przypadku, jeżeli negocjacje z najwyżej ocenionymi Oferentami lub jednym z nich nie dojdą do skutku, Komisja Konkursowa dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji z kolejnym lub kolejnymi najlepiej ocenianym/ocenianymi Oferentem/Oferentami,

8.7.    w przypadku zamknięcia procedury oceny ofert i nie wyłonienia Partnera, Gmina Trzcianne może ponowić ogłoszenie konkursu w celu wyłonienia Partnera.

9.       Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

9.1.    Imiona i nazwiska Członków Komisji Konkursowej,

9.2.    liczbę zgłoszonych ofert,

9.3.    wskazanie ofert najkorzystniejszych,

9.4.    ewentualne uwagi Członków Komisji Konkursowej,

9.5.    podpisy Członków Komisji Konkursowej.

10.   Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera do wspólnej realizacji projektu.

11.   Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej www.trzcianne.pl w terminie do dwóch tygodni od dnia podjęcia ostatecznej decyzji przez Komisję Konkursową.

12.   Z Partnerem, wyłonionymi w toku postępowania konkursowego, zostanie zawarta umowa partnerska, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

13.   Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. Podmiot, który, w ramach konkursu, nie został wybrany do pełnienia funkcji Partnera w projekcie, może wnieść odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnerów.
 2. Odwołanie powinno zostać wniesione w formie pisemnej, w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenie informacji o wynikach postępowania konkursowego na stronie internetowej www.trzcianne.pl.
 3. Odwołanie należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich do siedziby Urzędu Gminy Trzcianne w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30 z dopiskiem „Odwołanie od decyzji wyboru Partnera w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, rewitalizacja
 4. Odwołanie złożone po upływie terminu nie będzie rozpatrywane.
 5. Do weryfikacji odwołań zostanie powołana 3 osobowa Komisja Odwoławcza, w skład której wejdą niezależni członkowie, niewchodzący w skład Komisji Konkursowej.
 6. Komisja Odwoławcza rozpoczyna działalność z dniem powołania.
 7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.
 8. Pracą Komisji Odwoławczej kieruje Przewodniczący.
 9. Podmiot składający odwołanie zostanie pisemnie poinformowany o wynikach postępowania odwoławczego w przeciągu 7 dni roboczych od złożenia odwołania.
 10. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną, od której nie służy żaden środek odwoławczy.

Do pobrania
Formularz oferty

 

PREAMBUŁA

Gmina Trzcianne w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  (Dz.U. 2016 poz. 217) występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, typ działania 9) Rewitalizacja małej skali, ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu.

II OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury społecznej poprzez przebudowę i adaptację zdegradowanych obiektów w celu nadania im nowych funkcji społecznych.

 III CEL PARTNERSTWA I ZASADY WSPÓŁPRACY:

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu dla zapewnienia kompleksowości działań, możliwość efektu synergii jako skutku wspólnych prac i wspólnego rozwiązywania problemów poprzez wspólne opracowanie, aplikowanie o dofinansowanie oraz realizację projektu.

Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnera:

- przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu,

- pomoc w aplikowaniu o dofinansowanie.

 IV KRYTERIA WYBORU PARTNERÓW:

Przy wyborze Partnerów będą brane pod uwagę następujące kryteria formalne oraz punktowane (premiujące):

1.     Zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa – Kryterium formalne.

2.     Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne) – Kryterium formalne.

3.     Doświadczenia w pozyskiwaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim realizowanych w partnerstwie lub z udziałem JST tj.: minimum jeden projekt ze skutecznie pozyskanym i rozliczonym dofinansowaniem o wartości min. 75 000,00 PLN w przeciągu ostatnich 3 lat.– Kryterium punktowane (premiujące). Opis sposobu weryfikacji NIE (nie posiada) – 0 punktów, TAK (posiada) – 10 punktów:

4.     Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i kosztorys przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji - Kryterium punktowane (premiujące). Ocenie podlegać będzie opis zawarty w formularzu ofertowym. Sposób oceny min. 0 punktów, max. 10 punktów.

5.     Posiadany potencjał finansowy oraz kadrowo – organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwałości – Kryterium formalne:

5.1.    Przez niezbędny potencjał kadrowy, rozumie się:

5.1.1. dysponowanie kadrą mającą doświadczenie w przygotowaniu wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków UE - minimum jedna osoba, mająca doświadczenie w skutecznym pozyskaniu dofinansowania (przygotowane wnioski otrzymały dofinansowanie) min. 1 projekt w przeciągu ostatnich 3 lat.

5.1.2. dysponowanie kadrą mającą doświadczenie we współpracy z JST przy realizacji Partnerskich projektów współfinansowanych ze środków UE - minimum jedna osoba posiadająca udokumentowane doświadczenie w realizacji projektu/ów Partnerskiego/ich realizowanych z JST,

5.2.   Propozycja wkładu Partnera w realizacje projektu i utrzymanie jego trwałości  - przedstawienie proponowanych rozwiązań w zakresie utrzymania trwałości działań podejmowanych w ramach projektu, po zakończeniu finansowania ze środków UE - Kryterium punktowane (premiujące). Ocenie podlegać będzie opis zawarty w formularzu ofertowym. Sposób oceny min. 0 punktów, max. 10 punktów.

6.     Podmiot musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Kryterium formalne.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY.

 1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):
  1.1   wypełnionego „Formularza Oferty” w oparciu o zamieszczony wzór w Ogłoszeniu.
  1.2    aktualnego wypisu z KRS (ważny 3 miesiące od daty uzyskania) lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego formę prawną i organizacyjną oraz umocowanie osób go reprezentujących,
  1.3    sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.  poz. 330 z późn. zm.) lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku instytucji niezobligowanych do sporządzenia dokumentów o których mowa w niniejszym punkcie) oraz zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy od dnia złożenia oferty),
 2. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
 3. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem.
 4. Oferty należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Trzcianne, na adres: ul. Wojska Polskiego 10, 19-104 Trzcianne,  w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30 z dopiskiem „Partner – rewitalizacja”.
 5. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do siedziby Gminy Trzcianne.
 6. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
 7. Nie będą rozpatrywane oferty, złożone przez podmioty, które nie spełniają wymagań określonych w pkt. IV.
 8. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2016 poz. 217) oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Na potrzeby otwartego konkursu, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych i upływa dnia 05 stycznia 2016r.

 VI. PROCEDURA KONKURSOWA

1.     Informacja o konkursie i Regulamin umieszczone są na stronie internetowej: www.trzcianne.pl.

2.     W ramach konkursu wyłoniony zostanie jeden Partner.

3.     Postępowanie konkursowe przeprowadza 3 osobowa Komisja Konkursowa.

4.     Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. Jej pracami kieruje Przewodniczący Komisji.

5.     Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

6.     Każdy z członków Komisji Konkursowej weryfikuje oferty zgłoszone przez oferentów w drodze otwartego konkursu, pod względem formalnym i merytorycznym, według kryteriów określonych w pkt. IV Ogłoszenia.

7.     W pierwszym etapie konkursu Komisja Konkursowa:

7.1.   stwierdza liczbę złożonych ofert,

7.2.   otwiera koperty z ofertami,

7.3.   ocenia oferty pod względem formalnym - ocena polega na sprawdzeniu czy oferent podał wszystkie niezbędne informacje według zamieszczonego „Formularza Oferty”.

7.4.   Komisja Konkursowa odrzuca złożoną ofertę z przyczyn formalnych, w przypadku braku jednej z wymaganych informacji o podmiocie, w wypełnionym przez oferenta rozdziale pierwszym „Formularza Oferty”,

7.5.   Gmina Trzcianne może ponowić ogłoszenie naboru na wyłonienie Partnera w przypadku, gdy wszystkie zgłoszone oferty Komisja Konkursowa odrzuci, z przyczyn formalnych.

8.     W drugim etapie konkursu, Komisja Konkursowa:

8.1.   analizuje merytoryczną zawartość ofert,

8.2.   przyznaje odpowiednią liczbę punktów według kryteriów opracowanych w ogłoszeniu,

8.3.   wskazuje najwyżej ocenione oferty,

8.4.   komisja może przeprowadzić negocjacje z dwoma najwyżej ocenionymi Oferentami, celem konkretyzacji zasad współpracy przy realizacji projektu,

8.5.   komisja rozstrzyga konkurs i wyłania jednego Partnera

8.6.   w przypadku, jeżeli negocjacje z najwyżej ocenionymi Oferentami lub jednym z nich nie dojdą do skutku, Komisja Konkursowa dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji z kolejnym lub kolejnymi najlepiej ocenianym/ocenianymi Oferentem/Oferentami,

8.7.   w przypadku zamknięcia procedury oceny ofert i nie wyłonienia Partnera, Gmina Trzcianne może ponowić ogłoszenie konkursu w celu wyłonienia Partnera.

9.     Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:

9.1.   Imiona i nazwiska Członków Komisji Konkursowej,

9.2.   liczbę zgłoszonych ofert,

9.3.   wskazanie ofert najkorzystniejszych,

9.4.   ewentualne uwagi Członków Komisji Konkursowej,

9.5.   podpisy Członków Komisji Konkursowej.

10.  Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu po rozstrzygnięciu konkursu i wyłonieniu Partnera do wspólnej realizacji projektu.

11.  Informacja o podmiocie, który zostanie wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, będzie opublikowana na stronie internetowej www.trzcianne.pl w terminie do dwóch tygodni od dnia podjęcia ostatecznej decyzji przez Komisję Konkursową.

12.  Z Partnerem, wyłonionymi w toku postępowania konkursowego, zostanie zawarta umowa partnerska, w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

13.  Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1.   Podmiot, który, w ramach konkursu, nie został wybrany do pełnienia funkcji Partnera w projekcie, może wnieść odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnerów.

2.   Odwołanie powinno zostać wniesione w formie pisemnej, w terminie 7 dni roboczych od zamieszczenie informacji o wynikach postępowania konkursowego na stronie internetowej www.trzcianne.pl.

3.   Odwołanie należy dostarczyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich do siedziby Urzędu Gminy Trzcianne w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30 z dopiskiem „Odwołanie od decyzji wyboru Partnera w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, rewitalizacja

4.   Odwołanie złożone po upływie terminu nie będzie rozpatrywane.

5.   Do weryfikacji odwołań zostanie powołana 3 osobowa Komisja Odwoławcza, w skład której wejdą niezależni członkowie, niewchodzący w skład Komisji Konkursowej.

6.   Komisja Odwoławcza rozpoczyna działalność z dniem powołania.

7.   Komisja podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów.

8.   Pracą Komisji Odwoławczej kieruje Przewodniczący.

9.   Podmiot składający odwołanie zostanie pisemnie poinformowany o wynikach postępowania odwoławczego w przeciągu 7 dni roboczych od złożenia odwołania.

10. Decyzja Komisji Odwoławczej jest decyzją ostateczną, od której nie służy żaden środek odwoławczy.