Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne

 

GKOŚ.271.1.2017

Wszyscy Wykonawcy

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Trzcianne działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: „Przebudowa dróg gminnych: we wsi Szorce i Trzcianne – Wyszowate”

Za najkorzystniejszą w Części 1 uznana została oferta Nr 4

Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „UNIDROG” Sp. z o.o. ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

Cena oferty brutto wynosi: 1 256 115,21 zł.

(słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sto piętnaście złotych 21/100)

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena: 60%

Okres gwarancji: 40%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

Część 1:

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa i adres firmy

Kryterium cena i przyznana ilość punktów

Kryterium okres gwarancji i przyznana ilość punktów

Łączna ilość punktów

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

1 333 115,33 zł.

56,53 pkt

60 miesięcy

40 pkt

89,97 pkt

2.

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków

1 681 734,19 zł.

44,81 zł.

60 miesięcy

40 pkt

84,81 pkt

4.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. ul. Robotnicza 4 19-203 Grajewo

1 256 115,21 zł.

60 pkt

60 miesięcy

40 pkt

100 pkt

Część Nr 2

Na realizację Części 2 zamówienia Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne – Wyszowate wpłynęły oferty od podanych niżej wykonawców:

Oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz ul. Ciołkowskiego 24 15-545 Białystok

Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne – Wyszowate – 2 965 877,70 zł., okres gwarancji 60 miesięcy,  

Oferta Nr 3 STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków

Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne – Wyszowate – 3 677 448,70 zł., okres gwarancji 60 miesięcy,  

Oferta Nr 5 Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. ul. Robotnicza 4 19-203 Grajewo

Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 104701B Trzcianne – Wyszowate – 2 460 057,93 zł., okres gwarancji 60 miesięcy.

Zamawiający na realizację Części Nr 2 zamówienia przeznaczył kwotę 2 362 657,00 zł. Cena najtańszej oferty przekracza tę kwotę.

Część Nr 2 postępowania została unieważniona przez zamawiającego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone art. 92 ust. 1 pkt 2 – brak.

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania art. 92 ust. 1 pkt 3 – brak.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą art. 94 ust. 1 pkt 2 - po dniu 1.04.2017r.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski