Ogłoszenia urzędowe

  • przetargi
  • obwieszczenia
  • inne
zobacz więcej ...
 

Środki pomocowe UE

Inwestycje realizowane z dofinansowaniem funduszy unijnych

zobacz więcej ...
 

Kultura

Wydarzenia, wystawy, warsztaty i inne inicjatywy kulturalne naszej społeczności

zobacz więcej ...

 

Urząd Gminy Trzcianne
ul. Wojska Polskiego 10
19-104 Trzcianne
tel. / fax. 085 738-50-56
email: trzcianne@trzcianne.pl

 

 

gminny portal mapowy 02

 

logo---Kopia

 

epuap banerdobry

 

youtubetrzcianne

 

rodo

 

baner turystyka207px

 

logo lgd

 

gopstrzciannelogo

 

Program 500plus

 

bz-logo

 

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Plik pdf-1

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy Ogłoszenie BZP nr 61275 - 2017 z dnia 2017-04-07 r.

Trzcianne: „Remont ulicy Składowej w Trzciannem i drogi Trzcianne - Wyszowate”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Trzcianne, 4 maja 2017 r.

Gmina Trzcianne

ul. Wojska Polskiego 10

19-104 Trzcianne

GKOŚ.271.3.2017

Wszyscy Wykonawcy

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wójt Gminy Trzcianne działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru wykonawcy zadania: „Remont ulicy Składowej w Trzciannem i drogi Trzcianne - Wyszowate”

Za najkorzystniejszą uznana została oferta Nr 3

Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „UNIDROG” Sp. z o.o. ul. Robotnicza 4,
19-203 Grajewo

Cena oferty brutto wynosi: 158 856,96 zł.

(słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 96/100)

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru:

  1. Oferta spełnia wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Oferta spełnia warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  3. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Cena: 60%

Okres gwarancji: 40%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów za oba kryteria oceny ofert.

Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania wraz z przyznaną ofertom punktacją wg kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ:

Nr oferty (wg kolejności składania)

Nazwa i adres firmy

Kryterium cena i przyznana ilość punktów

Kryterium okres gwarancji i przyznana ilość punktów

Łączna ilość punktów

1.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok

211 130,55 zł.

45,14 pkt

60 miesięcy

40 pkt

85,14 pkt

2.

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

245 298,79 zł.

38,86 zł.

60 miesięcy

40 pkt

78,86 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. ul. Robotnicza 4 19-203 Grajewo

158 856,96 zł.

60 pkt

60 miesięcy

40 pkt

100 pkt

Informacja o Wykonawcach których oferty zostały odrzucone art. 92 ust. 1 pkt 2 – brak.

Informacja o Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania art. 92 ust. 1 pkt 3 – brak.

Termin zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą art. 94 ust. 1 pkt 2 - po dniu 14.05.2017r.

Wójt

Marek Krzysztof Szydłowski